RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 8 grudnia 2019 roku

342 dzień roku, 49 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:21
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Światozar, Boguwola, Klement, Maria, Wirginiusz

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 56

UCHWAŁA NR XLIV/408/2017 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na obszarze Miasta Nowy Targ przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki nie będących szkołami specjalnymi dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem rejestrującym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

______________

Uchwała utraciła moc na podstawie UCHWAŁY NR II/10/2018 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 10 grudnia 2018 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz.1875) oraz art.38 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz.2203) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Uchwałę stosuje się do działających na terenie Gminy Miasto Nowy Targ:
  1) prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego - publicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, innych publicznych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki nie będących szkołami specjalnymi dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem rejestrującym;
  2) prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego - niepublicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki nie będących szkołami specjalnymi dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem rejestrującym;
  - zwanych dalej jednostkami.
 2. Niniejsza uchwala reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ dla jednostek, o których mowa w ust.1 uwzględniając w szczególności podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin i sposób rozliczania wykorzystania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

§ 2.

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest o uczniu - należy przez to odpowiednio rozumieć ucznia jednostki, a także dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

§ 3.

 1. Organ prowadzący jednostkę składa corocznie wniosek o udzielenie dotacji do Burmistrza Miasta Nowy Targ do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
 2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 4.

 1. Organ prowadząc jednostkę dla każdej jednostki składa do piątego dnia każdego miesiąca roku udzielenia dotacji informację o liczbie uczniów ustalonej według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.
 2. Wzór informacji, o której mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Rozliczenie z wykorzystania dotacji organ prowadzący jednostkę składa w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji, przedstawiając dane określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

 1. W dotowanych jednostkach Gmina Miasto Nowy Targ może przeprowadzać kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 2. Kontrola, o której mowa w ust.1 obejmuje:
  1) weryfikację z dokumentacją przebiegu nauczania zgodności danych o liczbie uczniów wykazanych w informacji miesięcznej o liczbie uczniów,
  2) weryfikację prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203).

§ 7.

 1. Kontrole, o których mowa w § 6 przeprowadzają przedstawiciele Gminy Miasto Nowy Targ upoważnieni przez Burmistrza Miasta Nowy Targ, zwani dalej kontrolerami, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego im przez Burmistrza, zawierającego:
  1) numer upoważnienia;
  2) podstawę prawną;
  3) imię i nazwisko kontrolującego;
  4) nazwę i adres kontrolowanego;
  5) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych;
  6) zakres i termin kontroli;
  7) czas trwania kontroli.
 2. Kontroler jest zobowiązany powiadomić organ prowadzący jednostkę kontrolowaną o terminie, miejscu i zakresie planowanej kontroli - co najmniej na 7 dni przed kontrolą.

§ 8.

Kontroler ma prawo do:
1) swobodnego poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej, w tym do wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli;
2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania kopi dokumentów i innych materiałów, z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach odrębnych.

§ 9.

 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje osobie reprezentującej jednostkę kontrolowaną.
 2. Jednostce kontrolowanej i organowi ją prowadzącemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi na piśmie w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia protokołu do podpisania.
 3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń z ust. 2 kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy, a razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń, kontroler dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli.
 4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

§ 10.

 1. W terminie 30 dni od zakończenia postępowania kontrolnego Burmistrz Miasta Nowy Targ przekazuje organowi prowadzącemu kontrolowaną jednostkę wystąpienie zawierające ocenę przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości - zalecenia pokontrolne.
 2. Organ prowadzący jednostkę jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, nie krótszym niż 14 dni, poinformować Burmistrza Miasta Nowy Targ o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 11.

 1. Na dokumentach księgowych sfinansowanych z dotacji dla jednostki, należy w sposób trwały umieścić opis określający nazwę jednostki i kwotę, na którą wydatek został sfinansowany z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ.
 2. W przypadku gdy księgi finansowe jednostki dotowanej znajdują się poza siedzibą tej jednostki organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych, na czas kontroli, w siedzibie dotowanej jednostki.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 13.

 1. Traci moc uchwała Nr XXXI/286/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2017r. poz.353, zm. poz. 1004).
 2. Do rozliczenia dotacji za rok 2017 stosuje się przepisy uchwały, o której mowa w ust.1.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

Pliki do pobrania

urm_2017_408.pdf (148) KB
urm_2017_408_z01.pdf (51) KB
urm_2017_408_z02.pdf (52) KB
urm_2017_408_z03.pdf (39) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2018-01-09
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 490
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE