RSS facebook
Dziś mamy: piątek
- 13 grudnia 2019 roku

347 dzień roku, 50 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:26
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Lucja, Łucja, Otylia, Włodzisława

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 173

UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie:
określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej w 2018r. dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Nowy Targ.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 157 z późn. zm.), art.12 pkt 40 i 41, art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin (Dz.U z 2017r.poz.1428) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miasta Nowy Targ uchwala co następuje :

§ 1.

 1. Podmioty prowadzące żłobki na terenie miasta Nowy Targ mogą ubiegać się w 2018r. o dotację, z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ.
 2. Dotacja celowa, o której mowa w ust.1 przysługuje na każde dziecko w wieku do 3 lat zamieszkałe w Nowym Targu, korzystające z opieki danego żłobka w wymiarze co najmniej 5 godzin dziennie, zwane dalej w uchwale dziecko objęte opieką.
 3. Ustala się wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasto Nowy Targ w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.
 4. Podmiot prowadzący żłobek na obszarze miasta Nowy Targ może także otrzymać dotację do dziecka zamieszkałego poza obszarem Gminy Miasto Nowy Targ, będącego pod opieką żłobka, o ile gmina na terenie której zamieszkuje dziecko zawrze porozumienie z miastem Nowy Targ w sprawie zasad finansowania opieki tego dziecka w danym żłobku.

§ 2.

 1. Warunkiem udzielenia dotacji celowej jest złożenie, prawidłowo wypełnionego, wniosku o przyznanie dotacji do Burmistrza Miasta Nowy Targ, w terminie do 30 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.
 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
 3. Dotacja udzielana będzie w ramach danego roku budżetowego w miesiącu, w którym podmiot prowadzący żłobek złożył wniosek o przyznanie dotacji.
 4. Dotacja obejmuje okres od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia 2018r.

§ 3.

 1. Dotacja udzielana jest na każde dziecko objęte opieką i wykazane w informacji miesięcznej składanej przez podmiot dotowany, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca roku, w którym przekazywana jest dotacja. Informacja powinna wskazywać na liczbę dzieci objętych opieką w żłobku według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca.
 2. Wzór informacji o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
 3. Informacja, o której mowa w ust.1 winna być sporządzona z uwzględnieniem znajdujących się w żłobku dokumentów poświadczających miejsce zamieszkania i udział dziecka objętego opieką w zajęciach w żłobku.
 4. Dokumentami, o których mowa w ust. 3 są w szczególności oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych )o miejscu zamieszkania dziecka, umowa o świadczeniu usługi żłobkowej, dowód uiszczenia opłaty za usługi żłobkowe oraz ewidencja obecności dzieci na zajęciach w żłobku.
 5. Dotacja na miesiąc styczeń 2018 ustalona będzie na podstawie informacji miesięcznej o liczbie dzieci objęte opieką w tym miesiącu, przekazanej w terminie do 15 lutego 2018r. i wypłacona w terminie do końca m-ca lutego 2018r.

§ 4.

 1. Miesięczną kwotę dotacji oblicza się przy uwzględnieniu kwoty dotacji celowej na każde dziecko objęte opieką w żłobku, o której mowa w § 1 ust.3 uchwały oraz informacji, o której mowa w § 3 ust.1 uchwały i wypłacana do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy placówki, wskazany we wniosku o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały.
 2. Kwota dotacji rocznej stanowi iloczyn liczby dzieci objętych opieką w żłobku w danym roku budżetowym oraz ustalonej dla danego roku wysokości dotacji miesięcznej na każde dziecko objęte tą opieką w żłobku.

§ 5.

 1. Dotacja celowa może być wykorzystana wyłącznie na:
  1) wynagrodzenie kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje do zapewnienia opieki.
  2) wydatki bieżące związane z zapewnieniem właściwych warunków higieniczno - sanitarnych w żłobku.
  3) remonty i naprawy bieżące.
  4) zakup materiałów i środków pielęgnacyjnych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu do zapewnienia prawidłowej opieki
  5) najem pomieszczeń ,o ile prowadzone są w nich codziennie zajęcia z dziećmi objętymi opieką w żłobku.
 2. Podmiot dotowany, składa rozliczenie z wykorzystania dotacji w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku którego dotyczyła dotacja.
 3. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
 4. W przypadku wykorzystania dotacji na cele inne niż określone w § 5 ust. 1 pkt 1-5, kwota dotacji podlega zwrotowi.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

Pliki do pobrania

urm_2017_405.pdf (131) KB
urm_2017_405_z01.pdf (35) KB
urm_2017_405_z02.pdf (29) KB
urm_2017_405_z03.pdf (29) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-12-08
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 141
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE