RSS facebook
Dziś mamy: piątek
- 24 stycznia 2020 roku

24 dzień roku, 4 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:22
Zachód słońca: 16:21

Imieniny obchodzą: Chwalibóg, Felicja, Mirogniew, Rafaela, Rafał, Tymoteusz

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 53

UCHWAŁA NR XLIII/404/2017 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie:
zmiany uchwały Nr XXXI/286/2016 Rady Miasta Nowy Targ w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jedn. Dz.U z 2017r. poz.1875, z późn.zm.) w związku z art.80 ust.4 i art.90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jedn. Dz.U z 2016r. poz.1943, z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/286/2016 Rady Miasta Nowy Targ w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. (Dz. U. z 2017 r. poz. 353,zm. poz.1004) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
"1) publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego;"

2) w § 1 ust.1 pkt.2 otrzymuje brzmienie:
"2) niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego;"

3) w § 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
"1) ustawy - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Tekst jedn. Dz.U z 2016r, poz.1943 z późn.zm.);"

4) w § 2 pkt.2 otrzymuje brzmienie:
"2) ustawy o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tekst jedn. Dz.U z 2016r.poz.1870 z późn.zm.);"

5) w § 2 dodaje się pkt.7 w brzmieniu:
"7 ustawa- Prawo oświatowe - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2017r. poz.59 z późn.zm.)."

6) w § 3 ust.1 pkt.4 otrzymuje brzmienie:
"4. publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które zgodnie z art.127 ust.5 ustawy - Prawo oświatowe prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o której mowa w art.80 ust.2,2aa,2b,2da,3 i 3ac ustawy, dotację z budżetu gminy miasto Nowy Targ w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Nowy Targ;"

7) w § 3 ust. 1 pkt.7 otrzymuje brzmienie:
"7. publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze otrzymują na każdego ucznia tych zajęć dotację z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Nowy Targ. Dotację na prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Nowy Targ otrzymują także publiczne szkoły ponadpodstawowe - o ile Gmina Miasto Nowy Targ jest zobowiązana ustawą do prowadzenia danego typu i rodzaju szkoły."

8) w § 3 ust.2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
"1. niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które zgodnie z art.127 ust.5 ustawy - Prawo oświatowe prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o której mowa w art.90 ust.1b,1ba,1c,2a,2b,2ca,2d,2ea i 3ac ustawy, dotację z budżetu gminy miasto Nowy Targ w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Nowy Targ;"

9) w § 3 ust.2 pkt.10 otrzymuje brzmienie:
"10. niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze otrzymują na każdego ucznia tych zajęć dotację z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Nowy Targ. Dotację na prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Nowy Targ otrzymują także niepubliczne szkoły ponadpodstawowe - o ile Gmina Miasto Nowy Targ jest zobowiązana ustawą do prowadzenia danego typu i rodzaju szkoły."

10) w § 5 pkt.4 otrzymuje brzmienie:
"4. Uprawniony do dotacji zobowiązany jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust.2,zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będącej podstawą do naliczenia dotacji. Wzór korekty jak załącznik nr 4 do uchwały,"
11) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
12) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
13) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
14) dodaje się załącznik nr 4 jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2017_404.pdf (130) KB
urm_2017_404_z01.pdf (51) KB
urm_2017_404_z02.pdf (51) KB
urm_2017_404_z03.pdf (42) KB
urm_2017_404_z04.pdf (51) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-12-08
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 406
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE