RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 18 marca 2018 roku

77 dzień roku, 11 tydzień roku.
Wschód słońca: 6:47
Zachód słońca: 18:48

Imieniny obchodzą: Aleksander, Anzelm, Boguchwał, Cyryl, Edward, Narcyz, Narcyza, Salwator

Europejski Dzień Mózgu
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Mapa Monitoringu powietrza
Jubileuszowy Kalendarz Imprez - 670 lat Nowego Targu
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

SLE

EKOlogiczna Gmina

Więcej Niż Energia

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 88

Uchwała Nr XXXIX/369/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie zasad wyznaczania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), Rada Miasta Nowy Targ uchwala zasady wyznaczania oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ:

§ 1.

Ustalenia ogólne

 1. Komitet Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo – doradczą w zakresie prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji Miasta Nowy Targ zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023.
 2. Komitet Rewitalizacji współpracuje na zasadzie dialogu z Burmistrzem Miasta Nowy Targ w zakresie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ.

§ 2.

Skład Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ

 1. W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzą wyłonieni przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

 2. Członkowie Komitetu powoływani są w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ spośród osób, które zgłosiły chęć przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji.

 3. Komitet Rewitalizacji Miasta Nowy Targ liczy nie więcej niż 14 przedstawicieli interesariuszy, w tym nie więcej niż:

  1. 4 przedstawicieli Urzędu Miasta Nowy Targ i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Burmistrza Miasta Nowy Targ,

  2. 2 przedstawicieli Rady Miasta Nowy Targ,

  3. 1 przedstawiciel Nowotarskiej Rady Seniorów,

  4. 1 przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ,

  5. 1 przedstawiciel Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

  6. 1 przedstawiciel przedsiębiorców,

  7. 1 przedstawiciel lokalnych organizacji pozarządowych,

  8. 1 przedstawiciel mieszkańców miasta Nowy Targ, nie będący członkiem stowarzyszeń i nie pracujący w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Nowy Targ,

  9. 2 przedstawicieli interesariuszy, którzy złożyli karty projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023.

 4. Zgłoszenie woli przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji następuje na podstawie pisemnej deklaracji zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 5. Kandydat na członka Komitetu Rewitalizacji może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko jako przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych w ust. 5 co potwierdzone zostanie listą poparcia podpisaną przez co najmniej:

  1. 10 przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w przypadku przedstawiciela, o którym mowa w ust. 5 pkt f). Dodatkowo wymagane jest złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zasiadaniu w organach podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w KRS, działających na terenie Miasta Nowy Targ,

  2. 5 organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) w przypadku przedstawiciela, o którym mowa w ust. 5 pkt g). Dodatkowo wymagane jest złożenie oświadczenia o członkostwie w organizacji pozarządowej działającej na terenie Miasta Nowy Targ,

  3. 50 pełnoletnich mieszkańców Miasta Nowy Targ, w przypadku przedstawiciela, o którym mowa w ust. 5 pkt h),

  4. 3 interesariuszy, którzy złożyli karty projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023, w przypadku przedstawiciela, o którym mowa w ust. 5 pkt i).

 6. Informacja o naborze członków Komitetu Rewitalizacji rozpowszechniona będzie poprzez stronę internetową Miasta Nowy Targ www.nowytarg.pl oraz obwieszczenia na miejskich tablicach ogłoszeń.

 7. Kadencja członków Komitetu Rewitalizacji jest równa z czasem obowiązywania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ.

 8. W przypadku zgłoszenia w ramach wolnego naboru większej liczby osób niż określona w ust. 5, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 9. Członkostwo w Komitecie Rewitalizacji ustaje w wyniku:

  1. śmierci,

  2. osobistej rezygnacji złożonej na piśmie,

  3. nieusprawiedliwionej nieobecności na kolejnych trzech posiedzeniach,

  4. w przypadku zakończenia pełnienia funkcji lub ustania stosunku pracy w organach/organizacjach, które wskazały członka Komitetu.

 10. W przypadku ustania członkostwa osoby wchodzącej w skład Komitetu Rewitalizacji, Burmistrz Miasta Nowy Targ powołuje brakującego członka Komitetu w drodze naboru uzupełniającego zgodnie z zapisami § 2.

§ 3

Zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ

 1. Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji zwołuje Burmistrz Miasta Nowy Targ.

 2. Na pierwszym posiedzeniu spośród swojego składu Komitet Rewitalizacji wybiera Przewodniczącego i Zastępcę w głosowaniu jawnym większością głosów.

 3. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący, w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

 4. Posiedzenia Komitetu odbywają się według potrzeb Komitetu, z udziałem Burmistrza Miasta Nowy Targ, nie rzadziej niż raz na rok.

 5. Komitet podejmuje decyzje w formie opinii w drodze głosowania jawnego większością głosów.

 6. Z posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół z przebiegu posiedzenia, który podpisuje Przewodniczący i każdorazowo sporządzona jest lista obecności.

 7. Podstawą wymiany korespondencji jest droga elektroniczna, dopuszcza się inne sposoby przekazywania informacji w miarę potrzeb.

 8. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone zarobki.

 9. Obsługę Komitetu zapewnia Wydział Rozwoju i Urbanistyki. Do jego zadań należy
  w szczególności:

  1. przygotowanie materiałów na posiedzenia Komitetu,

  2. sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu,

  3. archiwizacja dokumentów Komitetu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

urm_2017_369.pdf (44) KB
urm_2017_369_z01.pdf (46) KB
urm_2017_369_z01.odt (21) KB
urm_2017_369_z02.pdf (57) KB
urm_2017_369_z02.odt (21) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-07-28
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 237
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
SLE