RSS facebook
Dziś mamy: piątek
- 13 grudnia 2019 roku

347 dzień roku, 50 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:26
Zachód słońca: 15:41

Imieniny obchodzą: Lucja, Łucja, Otylia, Włodzisława

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 85

Uchwała Nr XXXVI/334/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie:
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 (obszar lotniska wraz z otoczeniem).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Nr XXVII/239/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016 roku w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem), Rada Miasta Nowy Targ po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/278/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 r., uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem) uchwalonego uchwałą nr XIV/107/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 r. poz. 269 z dnia 23 stycznia 2012 r.), zwaną dalej planem.

§ 2.

 1. Zmiana planu, o której mowa w §1, polega na wprowadzeniu zmian w ustaleniach tekstowych planu, w zakresie określonym w §3 niniejszej uchwały, a także zmian na rysunku planu w skali 1:1000 w zakresie określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto:
  1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
  2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3.

 1. W uchwale Nr XIV/107/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1) w §2 ust. 1 po pkt 12 dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu :
  „13) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;
  14) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy wszystkich budynków (istniejących i projektowanych) na terenie inwestycji.”;
  2) w §3 ust. 4 dodaje się lit p w brzmieniu:
  „p) UKS1 – teren usług obsługi komunikacji.”;
  3) § 7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których wymagane jest sporządzanie raportu oddziaływania na środowisko, wg przepisów odrębnych, za wyjątkiem: inwestycji związanych z lotniskiem i obsługą ruchu lotniczego, sieci infrastruktury technicznej, parkingów, dróg publicznych i wewnętrznych oraz związanych z nimi urządzeń, z zastrzeżeniem ust 2a;”;
  4) w § 7 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
  „2a) na terenie UKS1 - zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wg przepisów odrębnych, za wyjątkiem infrastruktury technicznej oraz obiektów związanych z lotniskiem i obsługą ruchu lotniczego;”;
  5) w §20 ust. 5 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
  „1a) wskaźnik intensywności zabudowy dla terenu UC8:
      a) nie mniejszy niż 0,01,
      b) nie większy niż 0,6;
  6) po §20 dodaje się §20a w brzmieniu:
  § 20a. 1. Wyznacza się teren usług obsługi komunikacji, oznaczony na rysunku planu symbolem UKS1, dla którego ustala się:
  1) przeznaczenie podstawowe – usługi obsługi komunikacji;
  2) przeznaczenie uzupełniające:
      a) usługi,
      b) tereny komunikacji.
 2. Na terenie o którym mowa w ust 1, dopuszcza się lokalizację obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu i uzupełniającemu, takich jak: niewyznaczone dojazdy wewnętrzny i ciągi pieszo-jezdne, obiekty i urządzenia obsługi komunikacyjnej, zieleń urządzona, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
 3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
  1) intensywność zabudowy:
      a) minimalna – 0,05,
      b) maksymalna – 0,6;
  2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%;
  3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
  4) maksymalna wysokość zabudowy – 6,5m, z uwzględnieniem ograniczeń ustalonych w §18;
  5) szerokość elewacji budynku nie większa niż 100m;
  6) geometria dachów:
      a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznych głównych połaciach dachowych i kącie nachylenia głównych połaci - 30° – 45°,
      b) dachy płaskie do 12°;
  7) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczających terenu i terenów dróg publicznych klasy dojazdowej (KDD1) i lokalnej (KDL1);
  8) obsługa komunikacyjna za pośrednictwem istniejących i planowanych zjazdów oraz istniejących i planowanych dróg;
  9) dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową obowiązuje zapewnienie stanowisk postojowych, w ilości nie mniejszej niż:
      a) 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 1–15,
      b) 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40,
      c) 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk jest większa niż 40.
 4. Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu UKS1 nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale II – obejmującym ustalenia ogólne.”.

§ 4.

W legendzie rysunku planu w oznaczeniach “USTALENIA OBOWIĄZUJĄCE Z USTALEŃ PLANU” dodaje się nowe oznaczenie: „UKS1 – teren usług obsługi komunikacji”.

§ 5.

 1. Obowiązującymi elementami ustaleń zmiany planu, zawartymi na rysunku zmiany planu, są:
  1) granice obszaru objętego planem;
  2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
  3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
  4) tereny, oznaczone następującymi symbolami literowymi lub literowo-cyfrowymi:
      a) UC8 – tereny usług komercyjnych,
      b) UKS1 – teren usług obsługi komunikacji.
 2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, elementy rysunku planu, mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.

§ 6.

Ustalenia uchwały Nr XIV/107/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011 r., dla terenów objętych niniejszą uchwałą, co do których w §3 nie wprowadzono zmian, pozostają w dotychczasowym brzmieniu.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Pliki do pobrania

urm_2017_334.pdf (141) KB
urm_2017_334_z01.pdf (3 890) KB
urm_2017_334_z02.pdf (100) KB
urm_2017_334_z03.pdf (101) KB

Opracował: Andrzej Rajski
Data wprowadzenia: 2017-05-08
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1088
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE