RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 94
Uchwała Nr XVII/150/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie:
zmian w Statucie Miasta.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 1515) Rada Miasta Nowego Targu uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Miasta Nowego Targu stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXI/261/2013 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 29 kwietnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 15 uchyla się ust. 3 i ust. 4.
 2. W § 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „4. Zawiadomienia, projekty uchwał i inne materiały związane z wykonywaniem mandatu radnego przekazuje się radnym drogą elektroniczną z wykorzystaniem internetu. Uznaje się, że materiały przesłane drogą elektroniczną są dostarczone z dniem, w którym wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że radny mógł zapoznać się z ich treścią. Istnieje możliwość alternatywnego dostarczania zawiadomień, projektów uchwał i innych materiałów poprzez doręczenie ich za potwierdzeniem odbioru w siedzibie Urzędu Miasta, ale tylko tym radnym, którzy wcześniej złożą takie oświadczenie woli na piśmie w Biurze Rady.”.
 3. § 35 otrzymuje brzmienie:
  „§ 35. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
  1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
  2) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym,
  3) interpelacje i zapytania radnych,
  4) wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu,
  5) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
  6) odpowiedzi na zapytania radnych,
  7) wolne wnioski i informacje.”.
 4. W § 114 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. W Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są w szczególności projekty uchwał, uchwały rady, protokoły z sesji, odpowiedzi na interpelacje, zarządzenia Burmistrza jako organu wykonawczego gminy oraz informacje i dokumenty, których obowiązek udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej wynika z przepisów prawa.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania

urm_2015_150.pdf (113) KB

Opracował: Janusz Tarnowski
Data wprowadzenia: 2016-01-12
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 701
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE