RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 2 kwietnia 2020 roku

93 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:14
Zachód słońca: 18:12

Imieniny obchodzą: Franciszek, Sądomir, Urban, Władysław, Władysława

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 58
Uchwała Nr XLVII/426/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 października 2014 r. w sprawie:
zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Nowy Targ
______________

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późni. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki lub ich części oraz budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, stanowiące własność przedsiębiorców, którzy po wejściu w życie niniejszej uchwały zrealizują na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu, leżącej w obrębie nieruchomości wymienionych w uchwale nr XXX/249/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25.03.2013 r., nowe inwestycje polegające na uruchomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej, w wyniku których utworzone zostaną nowe miejsca pracy.
 2. Zwolnienie przysługuje na okres:
  1. 1 roku – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy,
  2. 2 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsc pracy,
  3. 3 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 15 miejsc pracy,
  4. 4 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 20 miejsc pracy,
  5. 5 lat – jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 25 miejsc pracy.
 3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony jeżeli inwestycja spowodowała wzrost zatrudnienia w stosunku do stanu – poziomu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dokonaniem inwestycji, przy czym uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
 4. Zwolnienie przysługuje jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia oraz co najmniej przez pięć lat od dnia rozpoczęcia zwolnienia.
 5. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zatrudnienie na nowoutworzonych miejscach pracy osób, które w okresie zwolnienia oraz co najmniej przez pięć lat od dnia rozpoczęcia zwolnienia, wskazywać będą w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych Gminę Miasto Nowy Targ jako miejsce swojego zamieszkania.
 6. Stan zatrudnienia stanowiący podstawę do uzyskania zwolnienia określonego w niniejszej uchwale nie może ulec zmniejszeniu w okresie korzystania przez przedsiębiorcę z tego zwolnienia oraz co najmniej przez pięć lat od dnia rozpoczęcia zwolnienia. W miejsce pracownika, z którym stosunek pracy wygasł albo umowa o pracę uległa rozwiązaniu, przedsiębiorca zobowiązany jest w ciągu 30 dni zatrudnić nowego pracownika.
 7. Zwolnienie z podatku od nieruchomości z tytułu tej samej inwestycji może być przyznane jeden raz.
 8. Zwolnienie stosowane jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgłoszono zamiar skorzystania ze zwolnienia i udokumentowano prawo do tego zwolnienia. W przypadku udokumentowania prawa do zwolnienia w czasie trwania roku podatkowego, zwolnienie przysługuje proporcjonalnie do ilości miesięcy w danym roku podatkowym, w kwocie odpowiadającej okresowi zwolnienia. W kolejnych latach podatkowych zostanie ustalone zwolnienie na pozostałą do wykorzystania część zwolnienia.
 9. Wartość zwolnienia od podatku od nieruchomości łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w roku ubiegania się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro, w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro.
 10. Jeżeli łączna kwota pomocy przewidziana w ramach niniejszej uchwały przekracza pułap określony w ust. 1 i 2, zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały przysługuje podatnikowi w odniesieniu do części, która nie przekracza tego pułapu.
 11. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

§ 2.

 1. Podatnik ubiegający się o zwolnienie zobowiązany jest do złożenia:
  1. zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy na warunkach określonych w niniejszej uchwale na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,
  2. oświadczenia przedsiębiorcy na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. informacji o otrzymanej pomocy de minimis jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
  4. zaświadczeń o uzyskanej przez przedsiębiorcę pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, potwierdzone za zgodność z oryginałem albo oświadczenia o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
  5. oświadczenia o średniomiesięcznym zatrudnieniu, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
  6. deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu,
  7. wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3 lat obrotowych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).
 2. Podatnik korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest:
  1. pisemnie zawiadomić organ udzielający pomocy o utracie warunków zwolnienia, najpóźniej w terminie 14-tu dni od powstania okoliczności powodujących utratę tych warunków,
  2. w terminie do 31 stycznia roku podatkowego do złożenia, organowi udzielającemu pomocy:
   1. deklaracji ZUS DRA oraz ZUS RCA za miesiące ubiegłego roku objęte zwolnieniem, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
   2. oświadczenia przedsiębiorcy, że jego przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, na druku stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
   3. informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis, na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
   4. oświadczenia dotyczące stanu zatrudnienia na dzień 1 stycznia, na druku stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
  3. w terminie do 14 maja po zakończeniu roku podatkowego złożyć wykaz osób, o których mowa w §2 ust. 6.

§ 3.

 1. Utrata prawa do zwolnienia następuje w sytuacji:
  1. wystąpienia w okresie obowiązywania zwolnienia co najmniej miesięcznej zwłoki względem Gminy Miasto Nowy Targ w regulowaniu płatności podatków i opłat lub innych należności pieniężnych, w tym także takich, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Ordynacja podatkowa,
  2. postawienia podatnika w stan upadłości lub likwidacji w trakcie trwania zwolnienia oraz przed upływem 5 lat po zakończeniu okresu trwania zwolnienia,
  3. naruszenia przez podatnika warunków określonych niniejszą uchwałą,
  4. podania nieprawdziwych danych, lub nie zaktualizowania danych przedkładanych Burmistrzowi Miasta Nowy Targ,
  5. przeniesienia własności nieruchomości objętej zwolnieniem w trakcie trwania zwolnienia oraz przed upływem 5 lat po zakończeniu okresu trwania zwolnienia.
 2. W przypadku utraty prawa do zwolnienia podmiot korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub korekty informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami, jeżeli są należne, za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.

§ 4.

 1. Zwolnienie, udzielane na podstawie niniejszej uchwały stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.), na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z dnia 24.12.2013 r.).
 2. Uchwała nie ma zastosowania do:
  1. przedsiębiorców zalegających względem Gminy Miasto Nowy Targ z zapłatą podatków i opłat lub innych należności pieniężnych, w tym także takich, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Ordynacja podatkowa;
  2. przedsiębiorców nie mających siedziby lub oddziału na terenie Gminy Miasto Nowy Targ;
  3. przedsiębiorców, którzy nie zgłosili zamiaru skorzystania ze zwolnienia w okresie 12 miesięcy od zakończenia inwestycji na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 6.

 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
 2. Uchwała obowiązuje do dnia 31.12.2020 r., z tym że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały trwają przez okres w niej przewidziany.

 

Pliki do pobrania

urm_2014_426.pdf (186) KB
urm_2014_426_z01.pdf (34) KB
urm_2014_426_z02.pdf (32) KB
urm_2014_426_z03.pdf (27) KB
urm_2014_426_z04.pdf (28) KB
urm_2014_426_z05.pdf (30) KB
urm_2014_426_z06.pdf (32) KB
urm_2014_426_z07.pdf (28) KB

Opracował: Paweł Liszka
Data wprowadzenia: 2014-10-22
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2311
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE