RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 2 kwietnia 2020 roku

93 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:14
Zachód słońca: 18:12

Imieniny obchodzą: Franciszek, Sądomir, Urban, Władysław, Władysława

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 59
Uchwała Nr XLIV/379/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie:
ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla Miasta Nowego Targu i powołania Kapituły Honorowej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się :

 1. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nowego Targu oraz Medal za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu jako najwyższe wyróżnienia za zasługi dla Miasta Nowego Targu.
 2. Medal Pamiątkowy „Zasłużony dla Sportu” – przyznawany za wybitne osiągnięcia w zakresie sportu oraz upowszechnienia kultury fizycznej.
 3. Medal Pamiątkowy Miasta Nowego Targu.
 4. Tytuł Honorowego Ambasadora Miasta Nowego Targu.

§ 2

 1. Honorowe Obywatelstwo Miasta Nowego Targu, Medal za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu oraz Medal Pamiątkowy Zasłużony dla Sportu nadaje Rada Miasta.
 2. Medal Pamiątkowy Miasta Nowego Targu oraz tytuł Honorowego Ambasadora Miasta Nowego Targu przyznaje Burmistrz Miasta.

§ 3

 1. Rada Miasta powołuje bezwzględną większością ustawowego składu Rady Miasta Kapitułę Honorową Miasta Nowego Targu, zwaną dalej Kapitułą w składzie:
  1. Przewodniczący Rady Miasta, który jest Przewodniczącym Kapituły
  2. od pięciu do siedmiu członków spoza Rady Miasta.
 2. Skład osobowy Kapituły określa odrębna uchwała Rady Miasta.
 3. Kadencja kapituły trwa 4 lata.

§ 4

 1. Wniosek o nadanie godności określonej w § 1 pkt. 1 i 2 należy składać na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Nowy Targ.
 2. Pisemny wniosek powinien zawierać:
  1. dane osobowe kandydata
  2. określenie zasług i osiągnięć uzasadniających wyróżnienie kandydata.

§ 5

Do obowiązków i praw Kapituły należy:

 1. rozpatrywanie złożonych wniosków i przedstawianie Radzie Miasta propozycji przyznania wyróżnień,
 2. opiniowanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i regionalnych,
 3. rozpatrywanie i przedstawianie Radzie Miasta wniosków o odebranie przyznanego wcześniej wyróżnienia.

§ 6

 1. Kapituła Honorowa Miasta Nowego Targu może obradować w składzie nie mniejszym niż Przewodniczący oraz połowa składu Kapituły Honorowej.
 2. Uchwały Kapituły Honorowej podejmowane są w głosowaniu tajnym bezwzględną większością składu Kapituły Honorowej.

§ 7

Prawo przedstawiania wniosków o przyznanie i odebranie wyróżnień określonych w § 1 posiadają:

 1. mieszkańcy Miasta Nowego Targu w grupie nie mniejszej niż 300 osób,
 2. instytucje i organizacje społeczne, gospodarcze, polityczne,
 3. Komisje Rady Miasta w Nowym Targu,
 4. Burmistrz Miasta Nowego Targu.

§ 8

 1. Wręczenia aktu nadania dokonuje Przewodniczący Rady Miasta Nowego Targu i Burmistrz Miasta Nowego Targu w trakcie uroczystej sesji Rady Miasta Nowego Targu, bądź w trakcie innej stosownej uroczystości.
 2. Wraz z aktem nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Targu wręcza się statuetkę Św. Katarzyny, której projekt artystyczny stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9

Forma artystyczna Medali oraz statuetki Honorowego Ambasadora Nowego Targu określana jest w odrębnym trybie przez Burmistrza.

§ 10

W przypadku niepodjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły Honorowej Miasta Nowego Targu, Rada Miasta może podjąć uchwałę o pozbawieniu tytułu „Honorowego Obywatela Nowego Targu” na wniosek osób, o których mowa w § 7, w razie stwierdzenia, że nadanie nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd lub uhonorowany dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny przyznanego tytułu.

§ 11

Traci moc uchwała Nr XXV/291/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 09 września 2008 r. w sprawie ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla miasta Nowego Targu i powołania Kapituły Honorowej.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady oraz Burmistrzowi Miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

urm_2014_379.pdf (80) KB
urm_2014_379_z01.pdf (63) KB

Opracował: Paweł Liszka
Data wprowadzenia: 2014-07-01
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1216
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE