RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 38

Uchwała Nr XLII/358/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.

______________

Uchwała uchylona UCHWAŁĄ Nr XX/216/2020 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 22 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.  

W uchwale Nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe zmienionej Uchwałą Nr XXVII/219/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zawodniku - rozumie się przez to osobę fizyczną zamieszkałą na stałe na terenie Miasta Nowy Targ lub reprezentującą klub sportowy albo stowarzyszenie sportowe posiadające licencję Polskiego Związku Sportowego mające siedzibę i działające na terenie Miasta Nowy Targ”.
2. W § 2 ust. 1 pkt 2 dodaje się literę c) w brzmieniu:
„c) zajęcie w nieolimpijskich dyscyplinach sportowych na Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy, Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski od 1 do 3 miejsca”.
3. W § 2 ust. 1 skreśla się punkt 4.
4. W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który w roku kalendarzowym na jaki ma zostać przyznane stypendium lub w roku kalendarzowym poprzedzającym proponowany okres pobierania stypendium osiągnął wysoki wynik sportowy w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym”.
„2. Liczba oraz wysokość przyznawanych na dany rok kalendarzowy stypendiów sportowych uzależniona jest od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Nowy Targ, z zastrzeżeniem, że w przypadku osiągnięcia wysokich wyników sportowych dyscyplin zespołowych określonych w ust. 2. pkt 2 lit. c) liczba osób otrzymujących stypendia sportowe nie może przekroczyć 10 w danej dyscyplinie sportu oraz że stypendia sportowe dla tych zawodników udzielane są do 24 roku życia.”.
5. W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. We wniosku podaje się w szczególności informacje o dotychczasowych startach i osiągnięciach zawodnika. Do wniosku dołącza się plan przygotowań i startów zawodnika, dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia zawodnika, opinię klubu sportowego o wywiązywaniu się przez zawodnika z obowiązków reprezentacji klubu sportowego oraz potwierdzenie przynależności zawodnika i klubu do Polskiego Związku Sportowego”.

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Pliki do pobrania

urm_2014_358.pdf (162) KB

Opracował: Paweł Liszka
Data wprowadzenia: 2014-04-09
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1324
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE