RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 55

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885, z późn. zm.), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2014 w łącznej kwocie 116 300 000 zł, w tym:

 1. dochody bieżące w kwocie 97 900 000 zł,
 2. dochody majątkowe w kwocie 18 400 000 zł,

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 

 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 131 203 000 zł - jak w załączniku nr 2.
 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 84 140 000 zł - jak w załączniku nr 2, w tym:
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 61 201 403 zł, z czego:
   1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 36 529 082 zł,
   2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 24 672 321 zł,
  2. wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 9 066 000 zł,
  3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 049 097 zł,
  4. wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 2  270 000 zł,
  5. wydatki na realizację programów finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 553 500 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 476 082 zł, jak w załączniku nr 5.
 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 47 063 000 zł - jak w załączniku nr 2 i nr 3, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19 763 000 zł oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 27 300 000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15 890 000 zł, jak w załączniku nr 5.

§ 3.

 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie – 14 903 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 14 903 000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4,
 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 25 003 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 10 100 000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4,
 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2014 w kwocie 21 000 000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14 903 000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 6  097 000 zł,
 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4.

 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 93 000 zł.
 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 557 000zł, z czego:
  1. rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 227 000 zł,
  2. rezerwę celową na finansowanie wynagrodzeń w kwocie 100 000 zł,
  3. rezerwę celową na remonty gminnych obiektów w kwocie 30 000 zł,
  4. rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000 zł.

§ 5. 

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

 1. dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z Tabelą nr 1,
 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6,
 3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7,
 4. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 140 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska w wysokości 140 000 zł.

§ 6. 

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014 - jak załącznik nr 8.

§ 7. 

Przyjmuje się plan dochodów własnych dla gminnych przedszkoli oraz wydatków nimi finansowanych - jak załącznik nr 9.

§ 8.

 1. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych - jak  załącznik nr 10.
 2. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych, w tym:
  1. dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w łącznej kwocie 1 435 000 zł, w tym:
   1. dotacje przedmiotowe w kwocie 1 380 000 zł:
    • na dopłatę do kosztów zbiorowego przewozu osób kwota 1 170 000 zł,
    • na dopłatę do kosztów oczyszczania letniego miasta kwota 210 000
   2. dotacja inwestycyjna w kwocie 55 000 zł.
  2. dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w łącznej kwocie 12 951 000 zł, w tym:
   1. dotacje przedmiotowe w kwocie 951 000zł:
    • na dopłaty do ceny wody kwota 339 000 zł,
    • na dopłaty do ceny ścieków kwota 612 000 zł.
   2. inwestycyjna w kwocie 12 000 000 zł.
 3. Upoważnia się Kierowników Miejskiego Zakładu Komunikacji i Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do dokonywania przesunięć w planie finansowym z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 9.

Z budżetu udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

 1. dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu kwota 1 260 000 zł,
 2. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu kwota 780 000 zł.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Miasta:

 1. do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,
 2. do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału wydatków klasyfikacji budżetowej.

§ 11.

W zakresie wykonania budżetu na 2014 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do:

 1. zaciągania w roku 2014 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 10 000 000 zł oraz do wystawienia weksla własnego in blanco i podpisania deklaracji wekslowej celem zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 3. udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 200 000 zł w tym pożyczek spłacanych w latach następnych - jak w planie rozchodów załącznika nr 4.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Wykaz załączników

Załącznik nr 1 Dochody budżetu Miasta Nowy Targ na 2014 rok.
Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Miasta Nowy Targ na 2014 rok.
Załącznik nr 3 Szczegółowy plan inwestycji na 2014 rok
Załącznik nr 3
część opisowa
Szczegółowy plan inwestycji na 2014 rok - część opisowa
Załącznik nr 4 Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2014 rok.
Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na 2014 rok
Załącznik nr 6 Plan dochodów i wydatków na rok 2014 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami oraz plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2014 rok.
Załącznik nr 7 Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok.
Załącznik nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2014 roku.
Załącznik nr 9 Plany dochodów własnych gminnych przedszkoli i szkół oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok
Załącznik nr 10  Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2014 rok 
Tabela nr 1 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
Tabela nr 2 Zestawienie porównawcze dochodów
Tabela nr 3 Zestawienie porównawcze wydatków
  Objaśnienia do Budżetu

Budżet do pobrania wraz z załącznikami z pliku

Pliki do pobrania

urm_2013_331.zip (886) KB

Opracował: Paweł Liszka
Data wprowadzenia: 2014-01-17
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 2821
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE