RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 66
Uchwała Budżetowa Rady Miasta Nowy Targ na 2013 rok Nr XXVII/223/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
______________
 • Zmieniona Uchwałą nr XXVIII/238/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2013
 • Zmieniona Uchwałą nr XXIX/244/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lutego 2013
 • Zmieniona Uchwałą nr XXX/257/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 marca 2013
 • Zmieniona Uchwałą nr XXXII/267/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013
 • Zmieniona Uchwałą nr XXXIII/280/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 czerwca 2013
 • Zmieniona Uchwałą nr XXXIV/291/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 08 lipca 2013
 • Zmieniona Uchwałą nr XXXV/295/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 sierpnia 2013
 • Zmieniona Uchwałą nr XXXVI/309/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 14 października 2013
 • Zmieniona Uchwałą nr XXXVII/315/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 listopada 2013
 • Zmieniona Uchwałą nr XXXVIII/322/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 2 grudnia 2013
 • Zmieniona Uchwałą nr XXXIX/329/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2013 w łącznej kwocie 100 000 000 zł, w tym:

 1. dochody bieżące w kwocie 84 400 000 zł,
 2. dochody majątkowe w kwocie 15 600 000 zł,

- jak w załączniku nr 1.

§ 2.

 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 118 000 000 zł - jak w załączniku nr 2.
 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 78 200 000 zł - jak w załączniku nr 2, w tym:
  1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 55 847 615zł, z czego:
   1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 35 061 222 zł,
   2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 20 836 393 zł,
  2. wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 7 903 867 zł,
  3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 167 118 zł,
  4. wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 2 700 000 zł,
  5. wydatki na realizację programów finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 581 400 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 493 981 zł, jak w załączniku nr 5.
 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 39 800 000 zł - jak w załączniku nr 2 i nr 3, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16 515 000 zł oraz wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 23 285 000 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12 362 896 zł, jak w załączniku nr 5.

§ 3.

 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie – 18 000 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 18 000 000 - zgodnie z załącznikiem nr 4,
 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 25 500 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7 500 000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4,
 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2013 w kwocie 25 300 000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18 000 000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 7 300 000 zł,
 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4.

 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 171 938 zł.
 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 557 000zł, z czego:
  1. rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 207 000 zł,
  2. rezerwę celową na finansowanie wynagrodzeń w kwocie 200 000 zł,
  3. rezerwę celową na remonty gminnych obiektów w kwocie 50 000 zł,
  4. rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

 1. dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z Tabelą nr 1,
 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6,
 3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7,
 4. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska wysokości 170 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Nowy Targ w zakresie ochrony środowiska w wysokości 170 000 zł.

§ 6.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 - jak załącznik nr 8.

§ 7.

Przyjmuje się plan dochodów własnych dla gminnych przedszkoli oraz wydatków nimi finansowanych - jak załącznik nr 9.

§ 8.

 1. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych - jak załącznik nr 10.
 2. Z budżetu udziela się dotacji dla zakładów budżetowych, w tym:
  1. dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w łącznej kwocie 1 430 000zł, w tym:
   1. na dopłatę do kosztów zbiorowego przewozu osób kwota 1 220 000 zł,
   2. na dopłatę do kosztów oczyszczania letniego miasta kwota 210 000
  2. dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w łącznej kwocie 13 950 000zł, w tym:
   1. dotacje przedmiotowe w kwocie 950 000zł:
    1. na dopłaty do ceny wody kwota 400 000 zł,
    2. na dopłaty do ceny ścieków kwota 550 000 zł.
   2. inwestycyjna w kwocie 13 000 000 zł.
 3. Upoważnia się Kierowników Miejskiego Zakładu Komunikacji i Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do dokonywania przesunięć w planie finansowym z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 9.

Z budżetu udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

 1. dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu kwota 1 250 000 zł,
 2. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu kwota 620 000 zł.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Miasta:

 1. do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,
 2. do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału wydatków klasyfikacji budżetowej.

§ 11.

W zakresie wykonania budżetu na 2013 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do:

 1. zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 10 000 000 zł oraz do wystawienia weksla własnego in blanco i podpisania deklaracji wekslowej celem zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 3. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 200 000 zł,
 4. udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 200 000 zł w tym pożyczek spłacanych w latach następnych - jak w planie rozchodów załącznika nr 4.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Wykaz załączników

Załącznik nr 1 Dochody budżetu Miasta Nowy Targ na 2013 rok.
Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Miasta Nowy Targ na 2013 rok.
Załącznik nr 3 Szczegółowy plan inwestycji na 2013 rok
Załącznik nr 3
część opisowa
Szczegółowy plan inwestycji na 2013 rok - część opisowa
Załącznik nr 4 Przychody i rozchody Budżetu Miasta Nowy Targ na 2013 rok.
Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na 2013 rok
Załącznik nr 6 Plan dochodów i wydatków na rok 2013 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami oraz plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2013 rok.
Załącznik nr 7 Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok.
Załącznik nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2013 roku.
Załącznik nr 9 Plany dochodów własnych gminnych przedszkoli i szkół oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok
Załącznik nr 10  Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2013 rok 
Tabela nr 1 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
Tabela nr 2 Zestawienie porównawcze dochodów
Tabela nr 3 Zestawienie porównawcze wydatków
  Objaśnienia do Budżetu

Budżet do pobrania wraz z załącznikami z pliku

Pliki do pobrania

urm_2012_223.zip (876) KB

Opracował: Paweł Liszka
Data wprowadzenia: 2013-01-08
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 3133
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE