RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 101
Uchwała Nr XXVII/219/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie:
zmiany Uchwały nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe, wprowadza się następujące zmiany:

  1. §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§4. 1. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który w roku kalendarzowym na jaki ma zostać przyznane stypendium lub w roku kalendarzowym poprzedzającym proponowany okres pobierania stypendium osiągnął wysoki wynik sportowy w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym w sporcie, mającym istotne znaczenie dla Miasta Nowy Targ."
  2. §6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§6. 1. Wnioski o stypendium sportowe składa się w terminie do dnia 30 listopada, na okres wypłacania stypendium sportowego przypadający pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia następnego roku kalendarzowego. Burmistrz Miasta Nowy Targ może wyznaczyć inny termin składania wniosków oraz wyznaczyć dodatkowy termin składania wniosków."
  3. §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§8. 1. Stypendium sportowe przyznaje się na okres do 12 miesięcy w danym roku kalendarzowym."
  4. §8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "§8. 2. Wysokość przyznanego stypendium sportowego - miesięcznej raty, nie może przekroczyć kwoty 3500 zł brutto. Od kwoty stypendium sportowego odprowadza się należne zobowiązania publicznoprawne, a w szczególności: składki na podatek dochodowy, ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy."
  5. Wykreśla się §8 ust. 4

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Pliki do pobrania

urm_2012_219.pdf (127) KB

Opracował: Paweł Liszka
Data wprowadzenia: 2013-01-04
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1341
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE