RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 68

Uchwała Nr XIV/107/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy Targ 21 (obszar lotniska wraz z otoczeniem)"
______________

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ stwierdza zgodność planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ i uchwala co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy wprowadzajace

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Nowy Targ 21 (obszar lotniska z otoczeniem), zwany dalej "planem".

2. Uchwała dotyczy obszaru o powierzchni około 520 ha obejmującego tereny w południowo-wschodniej części miasta wg granic wyznaczonych uchwałą Nr XIX/202/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 21 (obszar lotniska z otoczeniem).

3. Załącznikami do uchwały są:

 1. Załącznik nr 1 – Rysunek Planu nr 1 w skali 1:2000 – Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu,
 2. Załącznik nr 2 - Rysunek Planu nr 2 w skali 1:5000 – Infrastruktura techniczna ,
 3. Załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag,
 4. Załącznik nr 4 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

4. Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 wymienione w ust. 3 pkt.1 i 2 stanowią integralną część planu obejmującą część graficzną.

5. Określone w Załączniku nr 2 zasady uzbrojenia terenu, projektowane przebiegi tras infrastruktury technicznej, średnice przewodów oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń technicznych należy traktować jako informacyjne. Trasy projektowanych sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacje urządzeń nie mogą być sprzeczne z pozostałymi ustaleniami planu.

§ 2.

1. Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o:

 1. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone planem jako jedyne lub przeważające na wyznaczonym terenie,
 2. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który został dopuszczony na terenie wyznaczonym planem jako uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego i który nie przekracza 40% powierzchni zabudowy terenu inwestycji,
 3. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalne (nieprzekraczalne) położenie fasad budynków w stosunku do drogi, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię balkonów, okapów, wykuszy, gzymsów i innych detali architektonicznych,
 4. powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy wszystkich budynków istniejących i projektowanych zlokalizowanych w terenie inwestycji, liczoną po zewnętrznym obrysie murów lub obudowy ścian przyziemia, a w przypadku "nadwieszeń", podcieni z podporami i przejazdów, po obrysie wyższych kondygnacji tych budynków,
 5. wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć parametr wyrażony jako procentowy udział powierzchni zabudowy w powierzchni terenu inwestycji,
 6. wskaźniku powierzchni terenu biologicznie czynnego - należy przez to rozumieć parametr wyrażony jako procentowy udział powierzchni terenu biologicznie czynnego - wg przepisów odrębnych - w powierzchni terenu inwestycji,
 7. terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu ograniczoną liniami rozgraniczającymi oznaczoną symbolem literowym lub literowo-cyfrowym,
 8. terenie inwestycji - należy przez to rozumieć teren objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę i granicami projektu zagospodarowania działki lub projektu zagospodarowania terenu, w rozumieniu przepisów odrębnych,
 9. strefie - należy przez to rozumieć wydzielony obszar, określony na Rysunku Planu, w granicach którego obowiązują, łącznie z pozostałymi ustaleniami planu, dodatkowe, szczególne zasady zabudowy i zagospodarowania,
 10. usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć obiekty użyteczności publicznej służące obsłudze ludności a w szczególności z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji niepublicznej, turystyki, hotele, obsługi bankowej i usług finansowych, doradztwa, usług prawnych, ochrony zdrowia, usług projektowych,
 11. zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krzewów, trawników, zieleń towarzyszącą ciągom komunikacyjnym - skomponowane pod względem estetycznym i funkcjonalnym,
 12. niewyznaczonych dojazdach wewnętrznych i ciągach pieszo-jezdnych - należy przez to rozumieć niewydzielone liniami rozgraniczającymi na Rysunku Planu istniejące i projektowane dojazdy i dojścia piesze zapewniające obsługę komunikacyjną terenów wyznaczonych planem lub terenów inwestycji. Przebieg i sposób ich rozwiązania określany będzie na etapie wydawania decyzji administracyjnych.

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi przepisami odrębnymi.

3. Ilekroć w uchwale zostają przywołane nazwy ulic należy przez to rozumieć nazwy ulic wg stanu na dzień uchwalenia planu; podobnie należy rozumieć inne nazwy własne terenów istniejących na dzień uchwalenia planu.

4. Ilekroć w uchwale zostają przywołane numery budynków i działek należy przez to rozumieć numery budynków i działek wg stanu na dzień uchwalenia planu.

§ 3.

1. Obowiązującymi elementami ustaleń planu, zawartymi na Rysunku Planu, są:

 1. granica obszaru objętego planem,
 2. linie rozgraniczające - wyznaczające tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym, lub różnych zasadach zabudowy i zagospodarowania,
 3. nieprzekraczalne linie zabudowy - obowiązują w odniesieniu do budynków noworealizowanych i rozbudowywanych - na podstawie planu,
 4. tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz warunkach zabudowy i zagospodarowania, oznaczone następującymi symbolami literowymi lub literowo-cyfrowymi:
 • KL1, KL2 – tereny komunikacji lotniczej,
 • UC1 – UC9 – tereny usług komercyjnych,
 • UT1 – tereny usług turystycznych,
 • US1 – tereny sportu i rekreacji,
 • ZL1 – ZL26 – tereny lasów,
 • ZR1 – ZR12 – tereny zieleni nieurządzonej,
 • R1 – R8 – tereny rolnicze,
 • WS1 – WS12 – tereny wód powierzchniowych śródlądowych,
 • KDG1, KDG2 – tereny dróg publicznych – głównych,
 • KDL1– tereny dróg publicznych – lokalnych,
 • KDD1, KDD2 – tereny dróg publicznych dojazdowych,
 • KDW1 – tereny dróg wewnętrznych,
 • KDX1 – tereny ciągów pieszych,
 • KX1 – tereny ścieżek rowerowych,
 • KP1 – tereny parkingów.

2. Obowiązującymi elementami ustaleń planu wynikającymi z dokumentów i decyzji wiążących, wg przepisów odrębnych, zawartymi na Rysunku Planu, są

 1. granica otuliny rezerwatu przyrody „Bór na Czerwonem”,
 2. granica Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
 3. granica Obszaru Natura 2000 „Torfowiska Orawsko - Nowotarskie”,
 4. obszary szczególnego zagrożenia powodzią ZZ
 5. GZWP nr 440 Nowy Targ (obejmuje cały obszar objęty planem),
 6. strefa ochrony sanitarnej od cmentarza,
 7. cieki (nie wydzielone liniami rozgraniczającymi),
 8. rowy melioracyjne.

3. Elementami posiadającymi charakter informacyjny zawartymi na Rysunku Planu są:

 1. granica rezerwatu przyrody „Bór na Czerwonem”(poza obszarem objętym planem),
 2. granica torfowisk (poza obszarem objętym planem),
 3. powierzchnie ograniczające wysokość obiektów budowlanych oraz naturalnych w otoczeniu lotniska Nowy Targ,
 4. powierzchnia pola wzlotów istniejącego lotniska Nowy Targ,
 5. powierzchnia zabezpieczenia pola wzlotów istniejącego lotniska Nowy Targ,
 6. ścieżki rowerowe (nie wydzielone liniami rozgraniczającymi),
 7. istniejące linie elektroenergetyczne średniego napięcia 15kV ze strefami technicznymi,
 8. powierzchnia terenów w ha.

Rozdział 2.

Ustalenia ogólne

Oddział 1.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 4.

 1. Realizacja nowej zabudowy i zainwestowania oraz utrzymanie bądź rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy, a także zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów nie mogą naruszać:

  1) przepisów odrębnych,
  2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych,
  3) wymagań określonych w Rozdziałach II i III.

 2. Tereny oraz istniejące obiekty budowlane mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem.
 3. Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 3 m od granicy działki budowlanej lub bezpośrednio w granicy działki z uwzględnieniem ustaleń planu oraz przepisów odrębnych.
 4. Warunkiem realizacji zabudowy na działce jest dostęp do drogi publicznej w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustaleń dla poszczególnych kategorii terenów.

§ 5.

1. W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się:

 1. lokalizowanie w terenach przeznaczonych pod zabudowę nie wyznaczonych na Rysunku Planu dojazdów wewnętrznych, dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych i pieszych,
 2. lokalizację obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie:

  a) sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z ustaleniami §11 i §12,
  b) sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia zgodnie z ustaleniami §14,
  c) sieci elektroenergetycznej do 15 kV (włącznie) zgodnie z ustaleniami §13,
  d) sieci teletechnicznej zgodnie z ustaleniami §16,
  e) sieci i urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z ustaleniami §16,

 3. lokalizację obiektów i urządzeń melioracji wodnych,
 4. prace utrwalające skarpy cieków naturalnych i sztucznych z zachowaniem obudowy biologicznej cieków,
 5. lokalizację obiektów małej architektury.

2. W granicach obszaru objętego planem zakazuje się:

 1. lokalizacji reklam w liniach rozgraniczających dróg publicznych,
 2. budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków,
 3. hodowania ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego.

§ 6.

 1. Ustala się zasady przeprowadzania podziałów nieruchomości:

  kąt zawarty pomiędzy nowo wydzielanymi granicami działki dochodzącymi do drogi publicznej lub wewnętrznej, a granicą tej drogi, powinien się mieścić w przedziale pomiędzy 60 a 120 stopni.

 2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielonych działek dla usług komercyjnych:

  1. dla zabudowy bliźniaczej -1000 m2,
  2. dla zabudowy wolno stojącej – 3000 m2.

 3. Ustala się minimalne szerokości frontów nowo wydzielonych działek budowlanych:

  1. dla zabudowy bliźniaczej – 12m,
  2. dla zabudowy wolno stojącej – 20m.

Oddział 2.

Zasady ochrony środowiska i przyrody

§ 7.

W celu spełnienia wymagań ochrony środowiska ustala się:

 1. zachowanie wskaźników powierzchni zabudowy i terenu biologicznie czynnego określonych dla poszczególnych terenów,
 2. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których wymagane jest sporządzanie raportu oddziaływania na środowisko, wg przepisów odrębnych, za wyjątkiem: inwestycji związanych z lotniskiem i obsługą ruchu lotniczego, sieci infrastruktury technicznej, parkingów, dróg publicznych i wewnętrznych oraz związanych z nimi urządzeń,
 3. zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych innych niż urządzenia wodne i przeciwpowodziowe, urządzenia infrastruktury drogowej, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej w odległości mniejszej niż 5 m od górnej krawędzi skarpy brzegowej,
 4. obowiązek zapewnienia ciągłości wód płynących, w tym wód okresowych (wskazanych i niewskazanych na rysunku planu) i prawidłowego ich utrzymania; dopuszcza się konserwację i utrzymanie koryt cieków w zakresie wynikającym z realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową, przeciwerozyjną,
 5. budowa obiektów budowlanych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich przebudowa i remonty nie może doprowadzić do przerwania drenażu i zniszczenia urządzeń melioracyjnych oraz powinna zapewniać zachowanie ciągłości systemu melioracyjnego,
 6. w obrębie otuliny rezerwatu przyrody „Bór na Czerwonem” i Obszaru Natura 2000 „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie należy zachować zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych w tym:

  a) zakaz trwałego obniżania poziomu wód gruntowych w otulinie rezerwatu przyrody,
  b) zakaz zmiany sposobu użytkowania gruntów w otulinie rezerwatu w kierunku zagospodarowania mogącego mieć znaczący negatywny wpływ na obszary Natura 2000: PLH120016 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie, PLB120007 Torfowiska Orawsko Nowotarskie i rezerwat Bór na Czerwonem, w tym zakaz budowy nowych obiektów budowlanych w otulinie rezerwatu, za wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom ochrony przyrody oraz świetlnych i nawigacyjnych związanych z obsługą lotniska,
  c) zakaz grodzenia gruntów w otulinie rezerwatu, za wyjątkiem terenu lotniska oznaczonego symbolem KL1, na którym dopuszcza się możliwość grodzenia w odległości 100m od granic rezerwatu przyrody; odległość ta może być zmniejszona w północno-zachodniej części lotniska,

 7. w obrębie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy zachować zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych,
 8. w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 440 – Nowy Targ należy zachować zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych,
 9. w obrębie strefy ochrony sanitarnej 50m do 150m od granic projektowanego cmentarza (zlokalizowanego poza obszarem objętym planem) należy zachować zasady zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych.

§ 8.

W zakresie ochrony przed hałasem ustala się dopuszczalne poziomy hałasu:

 • dla terenów usług turystycznych UT1 i sportu i rekreacji US1 jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 9.

 1. Zgodnie z przepisami odrębnymi, wskazuje się obszar szczególnego zagrożenia powodzią.
 2. W obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią.

Oddział 3.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji

§ 10.

1. Ustala się następujące zasady obsługi terenów przez układ drogowy:

 • Podstawowy układ komunikacyjny stanowią drogi publiczne:

  a) KDG1, KDG2 – tereny dróg publicznych głównych
  b) KDL1 – tereny dróg publicznych lokalnych,
  c) KDD1, KDD2 – tereny dróg publicznych dojazdowych,

 • Układ podstawowy uzupełniają drogi wewnętrzne, ciągi piesze i ścieżki rowerowe:

  a) KDW1 – tereny dróg wewnętrznych,
  b) KDX1 – tereny ciągów pieszych,
  c) KX1 – tereny ścieżek rowerowych.

2. Ustala się szerokości linii rozgraniczających:

 1. dla dróg publicznych KDG1, KDG2 – 35m, KDL1 – 20m, KDD1 – 12m, KDD2 – 10m,
 2. dla dróg wewnętrznych KDW1 – 8m, dla ciągów pieszych KDX1 – 5m, dla ścieżek rowerowych KX1 - 5m,
 3. minimalne szerokości nie wyznaczonych na Rysunku Planu, dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych - 5 m.

3. W przypadkach nie oznaczonych na Rysunku Planu nieprzekraczalnych linii zabudowy obowiązują przepisy odrębne.

4. Ścieżki rowerowe należy realizować jako urządzone, zgodnie z orientacyjnymi ich przebiegami określonymi na Rysunku Planu. Ścieżki rowerowe można prowadzić jako:

 1. wydzielone ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe,
 2. oznakowane trasy rowerowe, prowadzone w obrębie jezdni ulic.

5. Wszystkie drogi, oznaczone i nieoznaczone na Rysunku Planu, w przypadku zagrożenia pożarowego, mogą być wykorzystywane jako drogi pożarowe oraz na potrzeby obsługi komunalnej.

6. Dla dróg publicznych ustala się lokalizację ogrodzeń terenów budowlanych poza liniami rozgraniczającymi tych dróg.

7. Ustala się zasadę pełnej zgodności parametrów technicznych i przekrojów poprzecznych poszczególnych klas dróg publicznych z określonymi w przepisach odrębnych.

8. Ustala się minimalną ilość miejsc postojowych zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej, stosownie do poniższych wymogów:

 1. dla obiektów usługowych w terenach UC – 3 m.p./100 m2 powierzchni użytkowej,
 2. dla obiektów usługowych - usług handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 400 m2 - 3 m.p./100 m2 powierzchni sprzedaży, dla usług handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 - 5 m.p./100 m2 powierzchni sprzedaży,
 3. dla obiektów magazynowych i składowych oraz drobnej wytwórczości – 2 m.p. /10 zatrudnionych.

Oddział 4.

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej

§ 11.

Ustala się następujące zasady budowy, rozbudowy i przebudowy systemu zaopatrzenia w wodę:

 1. wszystkie tereny przeznaczone do zabudowy mają zostać uzbrojone w miejską sieć wodociągową zapewniającą wszystkim odbiorcom dostawę wody w sposób ciągły i niezawodny, o wymaganym ciśnieniu i ilości oraz odpowiedniej jakości,
 2. źródłem wody pitnej jest ujęcie komunalne dla miasta Nowy Targ
 3. do czasu realizacji wodociągu dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z własnych studni, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 4. dla prawidłowego zaopatrzenia w wodę na cele komunalne i ochrony przeciwpożarowej obowiązuje rozbudowa przewodów wodociągowych w dostosowaniu do planowanego zagospodarowania terenu i w oparciu o system wodociągowy miasta Nowy Targ,
 5. ustala się rozbudowę sieci wodociągowej z uwzględnieniem wielkości średnic na stan docelowy,
 6. dopuszcza się budowę nowych przewodów wodociągowych w liniach rozgraniczających dróg, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych. Usytuowanie przewodów wodociągowych w liniach rozgraniczających dróg jest możliwe poza jezdnią istniejącą lub projektowaną, na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
 7. obowiązuje pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami szczególnymi; przewody wodociągowe powinny być wyposażone w hydranty przeciwpożarowe, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

§ 12.

Ustala się następujące zasady budowy, rozbudowy i przebudowy systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków:

 1. jako podstawowy obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej z siecią kanałów sanitarnych i opadowych,
 2. odbiornikiem ścieków komunalnych z sieci kanalizacji będzie istniejąca oczyszczalnia dla miasta Nowy Targ,
 3. wszystkie tereny zabudowane i przeznaczone do zabudowy objęte niniejszym planem mają zostać uzbrojone w miejską sieć kanalizacji sanitarnej,
 4. do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych,
 5. zachowuje się dotychczasową zasadę indywidualnego oczyszczania ścieków sanitarnych oraz podczyszczania wód opadowych dla terenu UT1,
 6. dopuszcza się budowę kanałów sanitarnych w liniach rozgraniczających dróg, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych. Usytuowanie kanałów w liniach rozgraniczających dróg jest możliwe poza jezdnią istniejącą lub projektowaną, na warunkach określonych przez zarządcę drogi. Dla kanałów miejskich winien być zachowany ochronny pas terenu o szerokości 5,0 m od krawędzi zewnętrznych przewodu do zabudowy oraz o szerokości 1,0 m od obiektów małej architektury i zadrzewień. Odległość projektowanej sieci kanalizacyjnej od istniejącej sieci wodociągowej winna wynosić min. 2,0 m od krawędzi przewodów,
 7. odwadnianie dróg, chodników, parkingów i innych terenów o nawierzchni ulepszonej ma następować poprzez system kanalizacji opadowej lub rowami przydrożnymi,
 8. odwodnienie terenu, w tym na polu wzlotów z powierzchni utwardzonych, z drogi startowej oraz z dróg manewrowania pasa startowego, płaszczyzn postoju i innych obiektów lotniskowych następować powinno poprzez wydzielony system kanalizacji opadowej z podczyszczaniem wód opadowych i zabezpieczeniem przed sytuacjami awaryjnymi,
 9. odbiornikiem podczyszczonych wód opadowych z terenu lotniska będzie rzeka Dunajec,
 10. ścieki opadowe z dróg i chodników, parkingów i innych terenów o nawierzchni ulepszonej przed odprowadzeniem do naturalnych odbiorników winny być podczyszczone, na warunkach określonych w przepisach odrębnych,
 11. zabrania się odprowadzania wód opadowych oraz wód pochodzących z odwadniania gruntów do kanalizacji sanitarnej,
 12. dla terenów niezabudowanych wzdłuż projektowanych dróg dopuszcza się odwodnienie za pomocą rowów przydrożnych z odprowadzeniem wód do istniejących rowów melioracyjnych.

§ 13.

Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

 1. źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną pozostaje istniejąca sieć średniego napięcia 15 kV, wyprowadzona ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ, usytuowanej poza obszarem objętym planem,
 2. utrzymuje się istniejący przebieg linii średniego i niskiego napięcia, oraz lokalizacje stacji transformatorowych SN/nn, z zastrzeżeniem ustaleń §18 pkt 3 i pkt 4,
 3. ze względu na bezpieczeństwo operacji lotniczych istniejący odcinek linii elektroenergetycznej wysokich napięć i przebiegający na kierunku północ-południe należy skablować na długości co najmniej po 500m w obu kierunkach, licząc od osi pasa startowego,
 4. podłączenie nowych odbiorców z nowo planowanej zabudowy będzie wymagało rozbudowy sieci średniego i niskiego napięcia wraz ze stacjami transformatorowymi,
 5. dla linii napowietrznych i kablowych średniego napięcia 15 kV oraz stacji transformatorowych SN/nn obowiązują strefy techniczne, których wymiary i warunki zagospodarowania określono w przepisach odrębnych,
 6. dopuszcza się rozbudowę i modernizację istniejących urządzeń energetycznych,
 7. w obrębie pasa drogowego dopuszcza się budowę sieci średniego i niskiego napięcia oraz lokalizowanie wolnostojących szaf z urządzeniami, aparaturą i osprzętem infrastruktury elektroenergetyki, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg, a dla terenu lotniska na warunkach określonych w przepisach odrębnych dotyczących bezpieczeństwa operacji lotniczych.

§ 14.

Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w gaz:

 1. głównym źródłem zaopatrzenia w gaz będzie stacja redukcyjno-pomiarowa I stopnia „Ludźmierz”, zlokalizowana poza obszarem objętym planem
 2. dopuszcza się rozbudowę i modernizację istniejących gazociągów średniego ciśnienia uwzględniając warunki określone przepisami odrębnymi,
 3. dla gazociągów średniego ciśnienia należy przewidzieć strefy bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 4. dla projektowanych gazociągów rozdzielczej sieci gazowej należy uwzględnić strefę kontrolowaną, której wymiary są określone w przepisach odrębnych,
 5. sieci i obiekty infrastruktury elektroenergetyki średniego i niskiego napięcia należy rozbudowywać sukcesywnie przy uwzględnieniu kolejności zabudowy terenu objętego planem.

§ 15.

Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

 1. utrzymuje się istniejące indywidualne systemy grzewcze,
 2. dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej oraz z indywidualnych źródeł ciepła,
 3. do celów grzewczych należy stosować rozwiązania techniczne i media grzewcze ograniczające emisje zanieczyszczeń poprzez stosowanie palenisk wysokosprawnych, paliw ekologicznych niskoemisyjnych lub alternatywnych źródeł energii; zakaz stosowania paliw stałych za wyjątkiem drewna.

§ 16.

Ustala się następujące zasady łączności telekomunikacyjnej:

 1. utrzymuje się dotychczasowy przebieg sieci telekomunikacyjnej oraz dotychczasową lokalizację urządzeń łączności,
 2. dopuszcza się remont istniejącej sieci teletechnicznej, oraz budowę nowych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, bez kolizji z pozostałymi ustaleniami planu,
 3. dopuszcza się prowadzenie linii kablowych sieci telekomunikacyjnych oraz lokalizacje szafek z urządzeniami infrastruktury telekomunikacji w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg zgodnie z przepisami odrębnymi,
 4. zakazuje się lokalizacji wolno stojących stacji bazowych telefonii komórkowej oraz wież radiokomunikacyjnych na terenie komunikacji lotniczej KL1 i KL2, ze względu na bezpieczeństwo procedur lotniczych za wyjątkiem urządzeń związanych z funkcjonowaniem lotniska; na pozostałym terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację wolnostojących stacji bazowych telefonii komórkowej oraz wież radiokomunikacyjnych na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących bezpieczeństwa operacji lotniczych.

§ 17.

W zakresie gospodarowania odpadami ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem Gminy na zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Oddział 5.

Zasady realizacji obiektów i urządzeń w zasięgu powierzchni ograniczających wysokość obiektów budowlanych oraz naturalnych w otoczeniu lotniska

§ 18.

Ustala się następujące zasady w zakresie realizacji obiektów i urządzeń w zasięgu powierzchni ograniczających wysokość obiektów budowlanych oraz naturalnych w otoczeniu lotniska Nowy Targ:

 1. obiekty budowlane oraz naturalne w rejonie lotniska Nowy Targ, zgodnie z przepisami odrębnymi, nie mogą przewyższać całkowitych dopuszczalnych wysokości zabudowy, określonych w dokumentacji rejestracyjnej lotniska.
 2. całkowita dopuszczalna wysokość obiektu budowlanego obejmuje także umieszczone na nim urządzenia, a w szczególności kominy, wywietrzniki, anteny, reklamy, a w przypadku dróg lub linii kolejowych – również ich skrajnie.
 3. obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym napowietrzne linie, maszty, anteny, słupy oświetlenia usytuowane w zasięgu powierzchni podejścia do lotniska Nowy Targ, powinny być niższe o co najmniej 10 m od dopuszczalnej wysokości zabudowy wyznaczonej przez powierzchnie ograniczające.
 4. istniejące obiekty trudno dostrzegalne z powietrza przewyższające dopuszczalne całkowite wysokości, przy ich przebudowie i modernizacji powinny być pomniejszone, zgodnie z pkt 3, lub skablowane, a naturalne (drzewa) dostosowane do obowiązującej wysokości lub usunięte.

Rozdział 3.

Ustalenia szczegółowe – przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania

§ 19.

 1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów komunikacji lotniczej oznaczonych na Rysunku Planu symbolem KL1 (teren istniejącego lotniska) i KL2 (teren planowanej rozbudowy lotniska).
 2. Podstawowym przeznaczeniem terenów lotniska, o których mowa w ust. 1 jest wykorzystanie terenu KL1 i KL2 dla potrzeb lotnictwa cywilnego, w tym małej komunikacji lotniczej, szkolenia i sportu oraz lotnictwa dyspozycyjnego, w tym ratownictwa medycznego oraz lotnictwa państwowego.
 3. Na terenach KL1 i KL2 dopuszcza się lokalizację: usług komercyjnych towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych, obiektów i urządzeń obsługi lotniska, w tym parkingów, zieleni urządzonej za wyjątkiem zieleni wysokiej; obiekty usług komercyjnych powinny być lokalizowane od strony wyznaczonych terenów usług komercyjnych oznaczonych symbolami UC2, UC3, UC4, UC7, UC8, UC9.
 4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:


  1. wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekraczać 60% dla terenu KL1 i 80 % dla terenu KL2,
  2. wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 20% dla terenu KL1 i 10% dla terenu KL2,
  3. wysokość budynków nie może przekraczać 12m za wyjątkiem wieży kontroli lotów.

 5. Lokalizację obiektów lotniskowych w tym budynków, pasów i dróg startowych, dróg kołowania należy kształtować w sposób minimalizujący uciążliwość hałasu lotniczego.
 6. W obrębie otuliny rezerwatu przyrody „Bór na Czerwonem” i Obszaru Natura 2000 „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie należy zachować zasady zagospodarowania zgodnie z §7 pkt 6.
 7. Wszelkie zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu lotniska, w tym w szczególności zmiana jego granic, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych.
 8. Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów KL1 i KL2 nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale II – obejmującym ustalenia ogólne.

§ 20.

 1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów usług komercyjnych oznaczonych na Rysunku Planu symbolem UC1-UC9.
 2. Podstawowym przeznaczeniem terenów UC1 – UC9, o których mowa w ust. 1 są usługi komercyjne.
 3. Na terenach usług komercyjnych dopuszcza się lokalizację: obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży nie większych niż 2000m2 oraz drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia obsługi komunikacyjnej w tym parkingi, zieleń urządzoną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
 4. Na terenach UC7, UC8 dopuszcza się magazynowanie i składowanie oraz drobną wytwórczość
 5. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

  1) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekraczać 60%,
  2) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 30%,
  3) forma architektoniczna budynków: wysokość budynków nie może przekraczać 12m.

 6. Tereny usług komercyjnych UC1- UC9 stanowią strefę aktywności gospodarczej na terenie miasta Nowy Targ.
 7. Dla terenów UC1, UC2, UC4, UC5, UC6, UC8, UC9 ustala się lokalizację reklam związanych wyłącznie z przedmiotem prowadzonej działalności na nieruchomości, wzdłuż dróg KDG1 i KDG2, nie bliżej od krawędzi jezdni tych dróg niż linie nieprzekraczalnej zabudowy, oznaczone na Rysunku Planu.
 8. Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów UC1 – UC9 nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale II – obejmującym ustalenia ogólne.

§ 21.

 1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu usług turystycznych, oznaczonego na Rysunku Planu symbolem UT1.
 2. Podstawowym przeznaczeniem terenu UT1, o których mowa w ust. 1 są obiekty i urządzenia turystyczne.
 3. Dopuszczalnym przeznaczeniem terenu UT1 jest:

  1) zieleń urządzona,
  2) parkingi.

 4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

  1) należy zachować istniejący wskaźnik powierzchni zabudowy,
  2) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 50%,
  3) forma architektoniczna budynków: wysokość budynków nie może przekraczać 10m.

 5. Na terenie UT1 w obrębie otuliny rezerwatu przyrody „Bór na Czerwonem” i Obszaru Natura 2000 „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie należy zachować zasady zagospodarowania określone w §7 pkt 6.
 6. Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu UT1 nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale II – obejmującym ustalenia ogólne

§ 22.

 1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu sportu i rekreacji, oznaczonego na Rysunku Planu symbolem US1.
 2. Podstawowym przeznaczeniem terenu US1, o których mowa w ust. 1 są niekubaturowe urządzenia sportowe i rekreacyjne.
 3. Dopuszczalnym przeznaczeniem terenu US1 jest:

  1) zieleń urządzona,
  2) lokalizacja tymczasowych obiektów związanych z imprezami plenerowymi.

 4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

  1) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 90%.

 5. Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu US1 nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale II – obejmującym ustalenia ogólne.

§ 23.

 1. Ustala się przeznaczenie, zasady zagospodarowania terenów lasów, oznaczonych na Rysunku Planu symbolami ZL1 – ZL26.
 2. Podstawowym przeznaczeniem terenów ZL1 – ZL26 których mowa w ust. 1 jest utrzymanie lasów.
 3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

  1) zachowanie istniejących lasów,
  2) zakaz zabudowy z wyjątkiem budowli i urządzeń związanych z gospodarką leśną, melioracją wodną i urządzeń turystycznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

 4. Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów ZL1 – ZL26 nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale II – obejmującym ustalenia ogólne.

§ 24.

 1. Ustala się przeznaczenie, zasady zagospodarowania terenów zieleni nieurządzonej, oznaczonych na Rysunku Planu symbolami ZR1 –ZR12.
 2. Podstawowym przeznaczeniem terenów ZR1-ZR12, o których mowa w ust. 1 jest zieleń nieurządzona.
 3. Dopuszczalnym przeznaczeniem terenów zieleni nieurządzonej jest lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej.
 4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

  1) zakaz lokalizacji budynków,
  2) na terenach ZR2 i ZR3 dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń świetlnych oraz nawigacyjnych związanych z obsługą lotniska,
  3) nakaz prowadzenia prac pielęgnacyjnych zieleni.

 5. Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów ZR1 – ZR12 nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale II – obejmującym ustalenia ogólne.

§ 25.

 1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów rolniczych oznaczonych na Rysunku Planu symbolami R1 – R8.
 2. Podstawowym przeznaczeniem terenów R1 – R8, o których mowa w ust. 1 jest użytkowanie rolnicze.
 3. Dopuszczalnym przeznaczeniem terenów jest:
  1) realizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
  2) realizacja ścieżek pieszych i tras rowerowych, szlaków turystycznych,
  3) realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  4) realizacja urządzeń melioracji wodnych,
  5) zalesienie na terenach R6 i R7, nie kolidujące z przepisami odrębnymi w zakresie lotnictwa.

 4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

  1) zakaz zabudowy z wyjątkiem urządzeń określonych w ust.3,
  2) zapewnienie drożności urządzeń melioracyjnych,
  3) na terenach R1, R2 i R3 dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń świetlnych oraz nawigacyjnych związanych z obsługą lotniska.

 5. Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów R1 – R8 nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale II – obejmującym ustalenia ogólne.

§ 26.

 1. Ustala się przeznaczenie, zasady zagospodarowania terenu wód powierzchniowych, śródlądowych, oznaczonych na Rysunku Planu symbolem WS1 – WS12.
 2. Podstawowym przeznaczeniem terenów WS1 – WS12, o którym mowa w ust. 1 są wody powierzchniowe - potoki.
 3. Dopuszczalnym przeznaczeniem terenu jest: realizacja urządzeń wodnych, infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej zgodnie z przepisami odrębnymi.
 4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

  1) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów wymienionych w ust. 3,
  2) należy zachować ciągłość wód powierzchniowych przy skrzyżowaniu koryt z infrastrukturą drogową.

 5. Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu WS1 – WS12 nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale II – obejmującym ustalenia ogólne.

§ 27.

 1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów dróg publicznych, oznaczonych na Rysunku Planu symbolami: KDG1, KDG2 – drogi publiczne główne, KDL1 – drogi publiczne lokalne, KDD1, KDD2 – drogi publiczne dojazdowe,
 2. Podstawowym przeznaczeniem jest lokalizacja dróg z wyposażeniem dostosowanym do klasy dróg (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy zieleni, przejścia piesze i przejazdy rowerowe) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
 3. Urządzeniami towarzyszącymi użytkowaniu podstawowemu w obrębie linii rozgraniczających terenów dróg, za zgodą zarządcy drogi mogą być:

  1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
  2) ciągi piesze i rowerowe,
  3) zatoki autobusowe i urządzone przystanki dla pasażerów,
  4) zieleń o charakterze estetycznym i izolacyjnym,
  5) urządzenia służące izolacji od uciążliwości ruchu drogowego,
  6) elementy budowli ziemnych (skarpy i ich podparcia konstrukcyjne) oraz odwodnienie korpusu drogi, przepusty cieków wodnych.

 4. Ustala się zgodność parametrów technicznych dróg publicznych z przepisami szczegółowymi.
 5. Dla dróg KDG1 i KDG2 ustala się zakaz lokalizacji nowych zjazdów oraz skrzyżowań z drogami niższych klas, za wyjątkiem skrzyżowania drogi KDL1 z drogą KDG2.

§ 28.

 1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na Rysunku Planu symbolem KDW1.
 2. Szerokości terenów dróg wewnętrznych zgodnie z Rysunkiem Planu.
 3. Podstawowym przeznaczeniem jest lokalizacja dróg z wyposażeniem dostosowanym do klasy dróg wewnętrznych (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, przejścia piesze i przejazdy rowerowe) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
 4. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje się urządzenia towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu:
 • ciągi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane funkcjonalnie z drogą wewnętrzną,
 • obiekty małej architektury (tj. ławki, tablice informacyjne),

§ 29.

 1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów ciągów pieszych, oznaczonych na Rysunku Planu symbolem KDX1.
 2. Szerokości terenów ciągów pieszych zgodnie z Rysunkiem Planu.
 3. Podstawowym przeznaczeniem jest lokalizacja ciągów pieszych.
 4. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje się urządzenia towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu:

  1) ciągi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane funkcjonalnie z ciągiem pieszym
  2) obiekty małej architektury (tj. ławki, tablice informacyjne).

 5. Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów ciągów pieszych nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale II – obejmującym ustalenia ogólne.

§ 30.

 1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów ścieżek rowerowych, oznaczonych na Rysunku Planu symbolem KX1.
 2. Szerokości terenów ścieżek rowerowych zgodnie z Rysunkiem Planu.
 3. Podstawowym przeznaczeniem jest lokalizacja ścieżek rowerowych.
 4. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje się urządzenia towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu:

  1) ciągi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane funkcjonalnie ze ścieżka rowerową,
  2) obiekty małej architektury (tj. ławki, tablice informacyjne).

 5. Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów ciągów pieszych nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale II – obejmującym ustalenia ogólne.

§ 31.

 1. Ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów parkingów oznaczonych na Rysunku Planu symbolem KP1.
 2. Podstawowym przeznaczeniem terenów są parkingi jedno- i wielopoziomowe, podziemne i nadziemne
 3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

  1) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekraczać 80%,
  2) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 20%,
  3) wysokość zabudowy nie może przekraczać 12m.

 4. Dopuszcza się:
 1. zieleń urządzoną wysoką i niską,
 2. urządzenia i obiekty infrastruktury niezbędne do obsługi wydzielonych terenów parkingów,
 3. na terenach KP1 dopuszcza się ponadto niekubaturowe urządzenia rekreacyjne i sportowe oraz obiekty małej architektury.

Rozdział 4.

Przepisy końcowe

§ 32.

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, wynosi dla wszystkich terenów 15%.

§ 33.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.

§ 34.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Przewodniczący Rady
mgr Michał Glonek

Pliki do pobrania

urm_2011_107.pdf (109) KB
urm_2011_107_z03.pdf (50) KB
urm_2011_107_z04.pdf (36) KB

Opracował: Biuro Rady
Data wprowadzenia: 2012-01-05
Wprowadził: Ryszard Kucipera
Oglądane: 5321
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE