RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 70
Uchwała Nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie:
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
______________

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Nowy Targ Rada Miasta Nowy Targ uchwala: 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 1. 

Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe. 

§ 2. 

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

 1. zawodniku - rozumie się przez to osobę fizyczną zamieszkałą na stałe na terenie Miasta Nowy Targ, lub reprezentującą klub sportowy albo stowarzyszenie sportowe mające siedzibę i działające na terenie Miasta Nowy Targ, 
 2. wysokim wyniku sportowym w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym - rozumie się przez:

  a) zajęcie w olimpijskich dyscyplinach indywidualnych: od pierwszego do szóstego miejsca w klasyfikacji na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach świata, pucharach świata lub zajęcie od pierwszego do piątego miejsca w klasyfikacji na uniwersjadach, mistrzostwach Europy oraz mistrzostwach Polski,

  b) zakwalifikowanie się w olimpijskich dyscyplinach zespołowych do kadry zespołu klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego mającego siedzibę i działającego na terenie Miasta Nowy Targ uczestniczącego w rozgrywkach najwyższej oficjalnej klasy rozgrywkowej o zasięgu ogólnopolskim w danej dyscyplinie sportu,


 3. programie szkolenia - rozumie się przez to opracowany przez właściwy polski związek sportowy terminarz zawodów sportowych oraz opracowany przez klub sportowy zawodnika program przygotowań do zawodów sportowych, tj. treningi, 
 4. sporcie mającym istotne znaczenie dla Miasta Nowy Targ - rozumie się przez to zimowe dyscypliny olimpijskie. 

Rozdział 2.

§ 3. 

Gmina Miasto Nowy Targ ustanawia okresowe stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym. Stypendia sportowe stanowią wypłacaną z budżetu Miasta Nowy Targ pomoc finansową wspierającą proces szkolenia sportowego zawodnika. 

§ 4. 

 1. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który w ostatnim roku kalendarzowym osiągnął wysoki wynik w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym w sporcie, mającym istotne znaczenie dla Miasta Nowy Targ. 
 2. Liczba oraz wysokość przyznawanych na dany rok kalendarzowy stypendiów sportowych uzależniona jest od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Nowy Targ. 
 3. Przepisy niniejszej uchwały w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianego w niej stypendium sportowego, nie stanowią podstawy dla roszczeń zawodników, ani zobowiązań organów Gminy Miasta Nowy Targ do ich przyznania. 
 4. Stypendia sportowe mogą zostać przyznane wyłącznie zawodnikom, którzy nie pobierają stypendium sportowego z budżetu państwa lub z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego. 

§ 5. 

1. Stypendium sportowe jest przyznawane na pisemny wniosek: 

 1. klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego zawodnika, 
 2. Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta w Nowym Targu, 
 3. właściwego polskiego związku sportowego lub okręgowego związku sportowego, 
 4. z inicjatywy własnej Burmistrza Miasta Nowy Targ. 

2. We wniosku podaje się w szczególności informacje o dotychczasowych startach i osiągnięciach zawodnika. Do wniosku dołącza się plan przygotowań i startów zawodnika, dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia zawodnika oraz opinię klubu sportowego o wywiązywaniu się przez zawodnika z obowiązków reprezentacji klubu sportowego. 

3. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego nie spełniające wymogów określonych w niniejszej uchwale, po bezskutecznym wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnieniu braków formalnych w wyznaczonym 7 dniowym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 6.

 1. Wnioski o stypendium sportowe składa się w terminie do dnia 15 stycznia, na okres wypłacania stypendium sportowego przypadający pomiędzy 1 lutego a 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Burmistrz Miasta Nowy Targ może w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyznaczyć inny termin składania wniosków oraz wyznaczyć dodatkowy termin składania wniosków. 
 2. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ. Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji w Nowym Targu sprawdza wnioski pod kątem kompletności danych. 

§ 7.

 1. Stypendia sportowe przyznaje Burmistrz Miasta Nowy Targ. 
 2. Przy określaniu wysokości stypendium, bierze się pod uwagę poziom uzyskanych wyników sportowych, kategorię wiekową, koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu oraz znaczenie danego sportu dla Gminy Miasto Nowy Targ. 

§ 8.

 1. Stypendium sportowe przyznaje się na okres do 10 miesięcy w danym roku kalendarzowym. 
 2. Wysokość przyznanego stypendium sportowego - miesięcznej raty, nie może przekroczyć kwoty 2000 zł brutto. Od kwoty stypendium sportowego odprowadza się należne zobowiązania publicznoprawne,a w szczególności: składki na podatek dochodowy, ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne. 
 3. Stypendium sportowe jest wypłacane przez Urząd Miasta Nowy Targ przelewem na rachunek bankowy stypendysty w terminie określonym w umowie stypendialnej. 
 4. Jedna osoba może otrzymywać tylko jedno stypendium sportowe w danym roku kalendarzowym. 
 5. Przyznanie zawodnikowi stypendium nie wyklucza możliwości przyznania mu nagrody lub wyróżnienia. 

§ 9. 

1. O sposobie rozpatrzenia wniosku, Burmistrz Miasta Nowy Targ niezwłocznie informuje wnioskodawcę na piśmie, przedstawiając: 

 1. w przypadku wniosku rozpatrzonego pozytywnie - informację o przyznaniu stypendium sportowego, o jego wysokości, okresie na jaki zostało przyznane oraz terminie podpisania umowy stypendialnej, 
 2. w przypadku wniosku rozpatrzonego odmownie - uzasadnienie odmowy przyznania stypendium sportowego, 

2. Wykaz osób, które otrzymały stypendia sportowe podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Targ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Nowym Targu. 

§ 10. 

1. Warunkiem wypłacania przyznanego stypendium sportowego, jest zawarcie umowy stypendialnej pomiędzy zawodnikiem a Gminą Miasto Nowy Targ. 

2. Umowa stypendialna powinna określać w szczególności: 

 1. strony umowy, 
 2. wysokość i terminy przekazywania stypendium sportowego, w tym wskazanie okresu wypłacania stypendium sportowego, 
 3. numer rachunku bankowego, na który przekazywane będzie stypendium sportowe, 
 4. zobowiązanie się zawodnika do niezwłocznego powiadomienia Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji w Nowym Targu o zaistnieniu, określonych w § 12 lub w § 13 niniejszej uchwały, przesłanek do wstrzymania lub do pozbawienia stypendium sportowego, 
 5. zobowiązanie się zawodnika do kierowania do Wydziału, o którym mowa w pkt 4, półrocznych informacji o stanie wykonania planu przygotowań i startów (programu szkolenia), poświadczonych przez klub sportowy zawodnika, 
 6. zobowiązanie zawodnika do zwrotu nienależnie wypłaconego stypendium sportowego wraz z odsetkami w wysokości ustawowej, liczonymi od dnia uznania rachunku bankowego zawodnika. 

§ 11. 

Zawodnik otrzymujący stypendium sportowe, jest zobowiązany realizować przedłożony z wnioskiem program szkolenia. Zawodnik jest zobowiązany do godnego reprezentowania klubu sportowego i Gminy Miasto Nowy Targ. 

§ 12. 

1. Burmistrz Miasta Nowy Targ wstrzymuje wypłatę stypendium sportowego w następujących przypadkach: 

 1. zawodnik zaniedbuje realizację programu szkolenia, 
 2. zawodnik z jakichkolwiek powodów czasowo zaprzestał startów lub treningów, 
 3. zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego lub przez klub sportowy, 
 4. zawodnik wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego i nie wstąpił do innego klubu sportowego lub stowarzyszenia sportowego mającego siedzibę i działającego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, występującego w tej samej klasie rozgrywkowej i realizującego program szkolenia, 
 5. zawodnik nie przedłożył informacji z realizacji programu szkolenia. 

2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniało zdarzenie określone w ust. 1. 

3. Wypłatę stypendium sportowego wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionej w ust. 1. 

4. Wypłatę stypendium sportowego wznawia się po ustaniu przyczyny od najbliższego terminu płatności. Za okres, w którym wstrzymano stypendium sportowe, świadczenie nie przysługuje. 

§ 13. 

1. Burmistrz Miasta Nowy Targ pozbawia zawodnika stypendium sportowego w następujących przypadkach: 

 1. zawodnik jest trwale niezdolny do realizacji programu szkolenia, 
 2. zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał realizacji programu szkolenia, 
 3. zawodnik został trwale wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia, 
 4. zawodnik przestał spełniać warunki określone w § 2 pkt 1 niniejszej uchwały, 
 5. zawodnik popełnił przestępstwo z winy umyślnej, a przestępstwo to stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu. 

2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu ze względu na stan zdrowia stwierdzony przez lekarza medycyny sportowej, stypendium sportowe jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym czasie, jeżeli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkolenia, pozbawia się go stypendium. 

3. Przepis § 12 ust. 2 niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio. 

§ 14.

O wstrzymaniu, wznowieniu i pozbawieniu stypendium sportowego rozstrzyga Burmistrz Miasta Nowy Targ zawiadamiając pisemnie stypendystę. 

Rozdział 3.
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 15. 

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte w 2011 roku wysokie wyniki należy składać w terminie do 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 16. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ. 

§ 17. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Pliki do pobrania

urm_2011_066.pdf (47) KB
urm_2011_066_z01.pdf (43) KB
urm_2011_066_z01.doc (55) KB

Opracował: Biuro Rady
Data wprowadzenia: 2011-08-02
Wprowadził: Ryszard Kucipera
Oglądane: 2953
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE