RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 88
Wydział Podatków i Opłat

Zapłata opłaty skarbowej

(JZS_F_013/01)
Kogo dotyczy

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, prokury lub ich odpisu, wypisu lub kopii - na mocodawcy i pełnomocniku albo przedsiębiorcy i prokurencie.

Wymagane dokumenty

Wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej (jzs_f_013_01_d1.odt)

Opłaty

Stawki opłaty skarbowej

 • Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz stawki opłaty skarbowej określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.


Terminy i sposób zapłaty opłaty skarbowej

 • opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku podatkowego
 • zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo
 • rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso
 1. na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Nowym Targu

Bank PEKAO S.A. Oddział w Nowym Targu

SWIFT to: PKOPPLPW

68 1240 1574 1111 0000 0789 7564

IBAN: PL68 1240 1574 1111 0000 0789 7564

 1. w kasie Urzędu Miasta w Nowym Targu czynnej:
 • w poniedziałki od godz. 7.45 do godz. 15.00
 • oraz od wtorku do piątku w godz. od 7.45 do 14.00

Sposób zwrotu opłaty skarbowej oraz szczegółowy sposób potwierdzania, przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, zapłaty opłaty skarbowej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007r. Nr 187 poz.1330)

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Katarzyna Kluś p. 013

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców
Parter, pokój nr 001

Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek  7.30 – 16:00
wtorek - czwartek 7.30 – 13:00
piątek  7.30 - 13.00

Termin załatwienia sprawy

W terminie 30 dnia od dnia złożenia wniosku zostaje wydana decyzja określająca kwotę limitu, kwotę zwrotu oraz kwotę podatku akcyzowego pozostałą do wykorzystania. Wypłaty następują w terminach określonych w ustawie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U 2018 poz. 1044)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Przedmiot opłaty skarbowej:

 • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 • wydanie zaświadczenia na wniosek,
 • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesje),
 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,
 • dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Powstanie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej

 • od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
 • od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 • od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej,
 • od zaświadczenia, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej, które następnie zostanie użyte w sprawie, w której nie przysługuje zwolnienie (wyłączenie) od obowiązku zapłaty opłaty skarbowej - z chwilą użycia zaświadczenia w innej sprawie

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.


Pliki do pobrania

jzs_f_013_01.pdf (77) KB
jzs_f_013_01_d1.odt (15) KB

Opracował: Barbara Kryj Mozdyniewicz
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2007-01-01
Data aktualizacji: 2018-06-04
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE