RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 73
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na terenie miasta Nowy Targ

(JZS_GKiOS_020/01)
Kogo dotyczy

Opłacie podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Opłatę za usługę wodną uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zwolnione z opłaty retencyjnej są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe

Wymagane dokumenty

Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Formularze/wnioski do pobrania

Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej (jzs_gkios_020_01_d1.odt).

Opłaty
 1. Złożenie oświadczenia przez podmiot zobowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej - nie podlega opłacie,
 2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł,
 3. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Nowy Targ (pokój nr 014 na parterze) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta. Numer rachunku: 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564 PKO S.A. z chwilą złożenia wniosku. Kasa czynna: poniedziałek 7:45- 15:00, wtorek - piątek 7:45- 14:00,
 4. Nalicza się opłaty na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.12.2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. 2017 poz. 2502).
Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 211 - II piętro, nr tel. 18 26-11-264

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pok. nr 001, nr tel. 18 26-11-297.
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 z późn.zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.12.2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. 2017 poz. 2502)
 3. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy

Jeżeli podmiot, który otrzymał informację o wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, nie zgadza się z jej wysokością, może złożyć reklamację, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji.

Złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku uiszczenia opłaty na rachunek bankowy urzędu.

Burmistrz Miasta Nowy Targ rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

W razie uznania reklamacji podmiotu, Burmistrz Miasta Nowy Targ przekazuje mu nową informację.

W przypadku nieuznania reklamacji, Burmistrz Miasta Nowy Targ określa wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji w drodze decyzji, od której przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Zaskarżenie decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Zaznaczyć należy, że reklamacja przysługuje raz w okresie rozliczeniowym.

Uwagi i dodatkowe informacje

Złożenie oświadczenia powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.


Pliki do pobrania

jzs_gkios_020_01.pdf (178) KB
jzs_gkios_020_01_d1.odt (19) KB

Opracował: Sabina Zacharska-Węgrzyn
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2019-07-16
Data aktualizacji: 2019-07-31
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE