RSS facebook
Dziś mamy: piątek
- 18 października 2019 roku

291 dzień roku, 42 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:04
Zachód słońca: 17:46

Imieniny obchodzą: Julian, Łukasz, René

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 156
Biuro Obsługi Mieszkańców (Dziennik Podawczy)

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

(JZS_BOM_003/01)
Kogo dotyczy

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Wymagane dokumenty

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 3. oznaczenie adresata petycji;
 4. wskazanie przedmiotu petycji,
 5. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
Formularze/wnioski do pobrania

Przykładowy wzór - wniosek petycja (jzs_bom_003_01_d1.odt) oraz lista poparcia (jzs_bom_003_01_d2.odt)

Opłaty

Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Nowy Targ, pok. nr 001 – Biuro Obsługi Mieszkańców.
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 7.30 – 16.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 – 15.00

Dokumenty można składać

 • Osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców
 • Pocztą tradycyjną na adres urzędu (34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1)
 • Pocztą elektroniczną na adres umnt@um.nowytarg.pl
 • Poprzez platformę ePUAP, adres skrzynki Urzędu Miasta Nowy Targ (7b6sl73ik2)
Termin załatwienia sprawy
 • Petycja powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia.
 • Petycja w sprawie już rozpatrzonej nie zawierająca nowych faktów lub dowodów może zostać pozostawiona bez rozpatrzenia.
 • Jeżeli w ciągu jednego miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, Burmistrz Miasta może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).
 • Burmistrz Miasta Nowy Targ zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Podstawa prawna

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji regulują przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2018, poz. 870)

Tryb odwoławczy
 • Postępowanie w sprawie rozpatrzenia petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym.
 • Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze. 
 • Sposób załatwienia petycji nie może być także przedmiotem skargi.
Uwagi i dodatkowe informacje
 • Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności,
  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
  • życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 • O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
 • Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Pliki do pobrania

jzs_bom_003_01.pdf (81) KB
jzs_bom_003_01_d1.odt (15) KB
jzs_bom_003_01_d2.odt (13) KB

Opracował: Edyta Garb
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2015-09-06
Data aktualizacji: 2018-05-21
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE