RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 50
Urząd Stanu Cywilnego

Zawarcie małżeństwa w USC

(JZS_USC_012/01)
Kogo dotyczy

Narzeczeni.

Wymagane dokumenty

I. Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego

 • Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński: dowody osobiste lub paszporty
 • Dokumenty potwierdzające ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, w szczególności: odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka; odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie; odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa; odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa
 • Pisemne, złożone osobiście zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC lub polskim konsulem
 • Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeśli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte
 • Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa
 • Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa: zapewnienie, odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa, dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

II. Zawarcie związku małżeńskiego

 • Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) zawierających związek małżeński
 • Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dwóch świadków.
Opłaty

Sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta Nowy Targ - Urząd Stanu Cywilnego
ul. Krzywa 1, pok 007

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w USC, ul. Krzywa 1, pok. 007
Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 15.30
wtorek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.00
piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.30

Miejsce składania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński:
Ratusz, ul. Rynek 1, 34-400 Nowy Targ

Termin załatwienia sprawy

Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Podstawa prawna
Uwagi i dodatkowe informacje
 • Forma załatwienia sprawy:
  • przyjęcie zapewnień o nieistnieniu przeszkód do zawarcia małżeństwa -przyjęcie przez Kierownika USC oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
  • sporządzenie aktu małżeństwa.
 • Dokumenty obcojęzyczne muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 • Jeśli obcokrajowiec nie włada językiem polskim, w czasie składania zapewnień oraz podczas ślubu wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

Miejsce składania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński:
Ratusz, ul. Rynek 1, 34-400 Nowy Targ


Pliki do pobrania

jzs_usc_012_01.pdf (68) KB

Opracował: Agnieszka Kaszuba
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2017-12-19
Data aktualizacji: 2018-05-15
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE