RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 85
Urząd Stanu Cywilnego

Wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego

(JZS_USC_011/01)
Kogo dotyczy

Pełnomocnik oraz osoby, których akt dotyczy oraz przedstawiciel ustawowy.

Wymagane dokumenty
 • Podanie o wpisanie zagranicznego aktu i wydanie odpisów aktu.
 • Odpis aktu urodzenia / małżeństwa / zgonu wydany przez zagraniczny urząd przechowujący akt oryginalny.
 • Tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 1. Podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z podobnym wnioskiem do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski (wzory wniosków stanowią załączniki do niniejszej procedury: załącznik nr 1 – wzór wniosku o transkrypcję aktu urodzenia; załącznik nr 2 – wzór wniosku o transkrypcję aktu małżeństwa; załącznik nr 3 – wzór wniosku o transkrypcję aktu zgonu). W przypadku transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa oświadczenie małżonków o wyborze nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenie o wyborze nazwisk dla dzieci pochodzących z małżeństwa ( załącznik nr 2a do procedury ) jeśli zagraniczny dokument podlegający transkrypcji ich nie zawiera.
 2. Dokument tożsamości.
  • dowód osobisty lub paszport
  Oryginał zagranicznego odpisu aktu, który ma być transkrybowany, względnie fotokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt i jest uprawniony do wydawania z niego odpisów wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie winno być dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula oraz dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. Nie wymagają tłumaczenia odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencja Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.
 3. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury).
 4. Dowód osobisty i książeczkę wojskową osoby zmarłej ( jeśli posiadała ) w przypadku transkrypcji zagranicznego aktu zgonu.
Opłaty
 • Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego przeniesionego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego - 50,00 zł.
 • Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł
Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta Nowy Targ - Urząd Stanu Cywilnego
ul. Krzywa 1, pok 007

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w USC, ul. Krzywa 1, pok. 009
Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 15.30
wtorek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.00
piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.30

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna
 1. Art. 2, art. 22, art. 31, art.104, art. 105, art. 106, art. 107 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.)
 2. Art. 33, art. 35, 76a i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.1257)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego, oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. 2016 poz. 1904).
 4. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017 poz. 570 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579).
 6. Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219)
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 1827 z późn. zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1330).
 9. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. 2011 nr 43 poz. 224 ze zm.).
 10. Art. 38 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2017 poz. 657).
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. 2015 poz. 212).
 12. § 10 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz.U. 1992 nr 51 poz. 233 ze zm.).
Tryb odwoławczy

Od decyzji Kierownika USC w Nowym Targu przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem Kierownika USC w Nowym Targu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Uwagi i dodatkowe informacje
 1. Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji, lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
 2. Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję ( należy wypełnić załącznik 2a do procedury SC-6 ), albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa (zał. nr 2a do procedury SC-6.
 3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.
 4. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Pliki do pobrania

jzs_usc_011_01.pdf (74) KB

Opracował: Agnieszka Kaszuba
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2017-12-19
Data aktualizacji: 2018-05-15
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE