RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 39
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu).

(JZS_USC_002/01)
Kogo dotyczy

Osoba, której akt dotyczy, jej wstępnych (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy i opiekun.

Wymagane dokumenty

Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i odpisów skróconych wielojęzycznych aktów stanu cywilnego dla:

 1. Osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego i opiekuna:
  1. wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury),
  2. prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, w przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny,
  3. dokument tożsamości strony (dowód osobisty lub paszport)
 2. Innych osób, które wykażą interes prawny:
  1. wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury),
  2. dokument tożsamości strony: (dowód osobisty lub paszport)
  3. dokument wykazujący interes prawny.
 3. Pełnomocników:
  1. wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury),
  2. dokument tożsamości pełnomocnika: (dowód osobisty lub paszport)
  3. pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo.

Istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Formularze/wnioski do pobrania

Podanie o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu (jzs_usc_002_01_d1)

Opłaty
 • Odpis skrócony/odpis skrócony wielojęzyczny - 22 zł.
 • Odpis zupełny - 33 zł

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowy Targ lub w kasie Urzędu – pok. 014

kasa czynna: poniedziałek: od godz. 7.45 do godz. 15.00
wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.45 do godz. 14.00

Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej należy załączyć odpowiednio do podania lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

NUMER KONTA
Opłata skarbowa - 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564

IBAN: PL68 1240 1574 1111 0000 0789 7564.

Ustawa o opłacie skarbowej normuje przypadki wyłączeń i zwolnień od jej uiszczenia.
Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta Nowy Targ - Urząd Stanu Cywilnego
ul. Krzywa 1, pok 007

Miejsce składania dokumentów
 • Osobiście w USC, ul. Krzywa 1, pok. 007
  Godziny przyjmowania stron:
  poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 15.30
  wtorek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.00
  piątek: od godz. 7.30 do godz. 14.30
 • za pośrednictwem poczty: adres do korespondencji - ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ,
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.
Termin załatwienia sprawy
 • Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Nowym Targu) wydanie odpisu następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 • Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 • Do 1 miesiąca (w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego).
Podstawa prawna
 1. Art. 45, art. 125 ust.3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. 2015 poz. 194 z późn. zm.)
 3. Art. 33, art. 35, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.1257)
 4. Art. 20 a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017 poz. 570 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 1827 z późn. zm.)
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1330).
 8. Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz.U. 2004 nr 166 poz. 1735)
Uwagi i dodatkowe informacje
 1. Wnioski w sprawie wydania odpisów aktów stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego tj. z ksiąg stanu cywilnego przechowywanych w USC w Nowym Targu, przyjmowane są:
  • w siedzibie USC: ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
  • za pośrednictwem poczty: adres do korespondencji - ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ,
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.
 2. Odpis aktu stanu cywilnego dotyczący wskazanej osoby może zostać wydany, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego stosuje się przepisy ustawy - kodeks postępowania administracyjnego, z wyłączeniem stosowania przepisów art. 40 § 4 i 5 kpa, w sprawach załatwianych za pośrednictwem konsula.

Uwaga!
Od 1 marca 2015 roku rejestr stanu cywilnego jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. Z uwagi na fakt, iż aplikacja informatyczna nadal jest modyfikowana, w czasie obsługi Klientów mogą wystąpić utrudnienia.


Pliki do pobrania

jzs_usc_002_01.pdf (74) KB
jzs_usc_002_01_d1.odt (22) KB

Opracował: Agnieszka Kaszuba
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2017-12-19
Data aktualizacji: 2018-05-15
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE