RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 81
Referat ds. Gospodarki Odpadami

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Nowy Targ

(JZS_GKIOS_008/01)
Kogo dotyczy

Przedsiębiorców.

Wymagane dokumenty
 1. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem.
 2. Załączniki:
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 50,00 zł (*) - za wpis,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 25,00 zł (**) - za zmianę wpisu,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 17,00 zł (***) - za pełnomocnictwo.
Formularze/wnioski do pobrania

Formularz wniosku wraz z oświadczeniem do wypełnienia (jzs_gkios_008_01_d1).

Opłaty
 1. Opłata skarbowa: 50 zł (*)
 2. Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowy Targ – Nr rach.: 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564 lub w kasie Urzędu (parter pok. nr 014). Dowody zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku,
 3. Opłata skarbowa: 25 zł, w przypadku zmiany w istniejącym wpisie.
 4. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa: 17 zł.
Jednostka/osoba odpowiedzialna

Referat ds. Gospodarki Odpadami, pokój nr 111 - I piętro, nr tel. 18 26-11-294.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pok. nr 001, nr tel. 18 26-11-297.
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 7.30 - 16.00
wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00

Termin załatwienia sprawy
 • Wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorca uzyskuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.
 • Wpis lub zmiana wpisu do rejestru jest dokonywana z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
 • Burmistrz Miasta Nowy Targ dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy
Podstawa prawna
 • Rozdział 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),
 • (*), (**) część I ust. 36 pkt 9a oraz w przypadku zmiany wpisu ust. 37 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.),
 • (***) część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz.1044 z późn. zm.).
Uwagi i dodatkowe informacje
 • (**) uiszcza się każdorazowo w przypadku wniosku o zmianę wpisu w przedmiotowym rejestrze.
 • (***) uiszcza się w przypadku występowania wnioskodawcy przez ustanowionego pełnomocnika.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dowód uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Oświadczenie, powyższe powinno zawierać:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów klient zostanie poproszony o ich uzupełnienie i dostarczenie do Wydziału prowadzącego sprawę.


Pliki do pobrania

jzs_gkios_008_01.pdf (173) KB
jzs_gkios_008_01_d1.odt (21) KB

Opracował: Elżbieta Nenko
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2017-01-01
Data aktualizacji: 2020-02-05
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE