RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 80
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ

(JZS_GKIOS_005/01)
Kogo dotyczy

Przedsiębiorców, którzy ubiegają się o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Miasto Nowy Targ z w/w zakresu

Wymagane dokumenty
 1. Poprawnie wypełniony wniosek w sprawie wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.
 2. Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ:
  1. zaświadczenie stwierdzające brak zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub oświadczenie przedsiębiorcy w tym zakresie podparte klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
  2. dokumenty potwierdzające możliwość korzystania z pojazdów uwzględnionych we wniosku (np. kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy leasingu, dzierżawy), wraz z dokumentami dotyczącymi aktualnych badań technicznych pojazdów,
  3. dokument umożliwiający korzystanie z nieruchomości wykorzystywanej jako baza transportowa (np. kserokopia aktu własności, dzierżawy, użytkowania wieczystego),
  4. oświadczenie lub dokument, z którego wynika, że wnioskujący posiada własną myjnię lub korzysta z usług innego podmiotu w zakresie mycia i dezynfekcji posiadanego sprzętu.
  5. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ (jzs_gkios_005_01_d1).

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)  składając wniosek o wydanie zezwolenia przedsiębiorca obowiązany jest równolegle wnieść opłatę skarbową w wysokości 107 zł.

W przypadku występowania w przedmiotowej sprawie przez pełnomocnika, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł za udzielone pełnomocnictwo i dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowy Targ – Nr rach.: 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564 lub w kasie Urzędu (parter pok. nr 014). Dowody zapłaty należnych opłat skarbowych należy załączyć do wniosku.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 211 II piętro, nr tel. 18 26-11-264.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pok. nr 001, nr tel. 18 26-11-297.
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek: 7.30 - 16.00,
wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30, piątek: 7.30 - 15.00

Termin załatwienia sprawy
 • Do 30 dni,
 • W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.
Podstawa prawna
 • Art. 7 ust. 1 pkt. 2 i ust. 6 oraz art. 9 ust. 1, 1aa, 1b i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010),
 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256.),
 • część III, pkt 42 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2016 o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1000),
 • § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299),
 • Uchwała nr XX/156/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 10 lipca 2012 r. poz. 3282).
Tryb odwoławczy
 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się do Wydziału prowadzącego sprawę).
 • Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie
Uwagi i dodatkowe informacje
 1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów klient zostanie poproszony do ich uzupełnienia i złożenia do wydziału prowadzącego sprawę.

Pliki do pobrania

jzs_gkios_005_01.pdf (114) KB
jzs_gkios_005_01_d1.odt (18) KB

Opracował: Sabina Zacharska-Węgrzyn
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2017-01-01
Data aktualizacji: 2020-03-10
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE