RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 67
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w wypadku, gdy Wnioskodawcą jest inwestor w związku z planowaną inwestycją

(JZS_GKIOS_003/01)
Kogo dotyczy

Inwestorów, którzy ubiegają się o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu.

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu wniesiony przez posiadacza nieruchomości.
 2. Załączniki:
  • Zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana;
  • Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji z lokalizacją wnioskowanych do wycinki drzew lub krzewów – określające usytuowanie drzewa / krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
  • Projekt planu:
   • nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska lub
   • przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.
  • Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.
  • W myśl art. 83d ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, który mówi cyt.:„Jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia…” wymagane jest pozwolenie na realizację przedmiotowej inwestycji.
Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu wniesiony przez posiadacza nieruchomości (jzs_gkios_003_01_d1).

Opłaty
 1. Nalicza się opłaty na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017r. poz. 1330),
 2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł,
 3. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Nowy Targ (pokój nr 014 na parterze) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta. Numer rachunku: 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564 PKO S.A. z chwilą złożenia wniosku. Kasa czynna: poniedziałek 7:45- 15:00, wtorek - piątek 7:45- 14:00.
Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 211 - II piętro, nr tel. 18 26-11-294.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter,
pok. nr 001, nr tel. 18 26-11-297.
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 7.30 – 16.00
wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 15.00

Termin załatwienia sprawy
 • Do 30 dni,
 • W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 1614 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017r. poz. 1330),
 3. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się do Wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Uwagi i dodatkowe informacje
 1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z Wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów klient zostanie poproszony do ich uzupełnienia i złożenia do referatu prowadzącego sprawę.
 3. Jeżeli inwestor nie jest właścicielem nieruchomości - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

POUCZENIE

Projekt planu nasadzeń zastępczych powinien zawierać:

 • miejsce nasadzeń (numer działki ewidencyjnej),
 • liczbę drzew lub wielkość powierzchni krzewów,
 • minimalny obwód pni drzew na wysokości 100 cm lub minimalny wiek krzewów,
 • gatunek lub odmianę drzew lub krzewów,
 • termin wykonania nasadzeń.

Zezwolenie nie jest wymagane m.in. w przypadku usuwanych drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca c zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zezwolenie nie jest wymagane m.in. w przypadku usunięcia:

 1. krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.

Pliki do pobrania

jzs_gkios_003_01.pdf (181) KB
jzs_gkios_003_01_d1.odt (20) KB

Opracował: Elżbieta Nenko
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2017-06-17
Data aktualizacji: 2019-05-13
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE