RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 63
Wydział Kultury Sportu i Promocji

Przyjmowanie zgłoszeń o imprezach masowych i przygotowywanie decyzji administracyjnych

(JZS_KSIP_001/01)
Kogo dotyczy

Organizatorów imprez masowych

Wymagane dokumenty

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia składa wniosek do Burmistrza Miasta o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej oraz zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego Policji i komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej należy dołączyć:

 1. opinie właściwych miejscowo komendantów Policji, Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach (dostarczone nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej),
 2. program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
 3. regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
 4. pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
 5. warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej,
 6. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
  1. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
  2. oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  3. oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  4. informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
 7. opracowaną instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, (dostarczona nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej)
 8. terminarz rozgrywek meczów lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,
 9. informację o:
  1. liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
  2. przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  3. liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
 10. informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 11. informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
 12. informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
 13. polisę ubezpieczeniową, organizator imprezy ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny,
 14. pisemną zgodę zarządcy obiektu lub terenu na którym ma być przeprowadzona impreza na przeprowadzenie imprezy masowej,
 15. informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe.
 16. pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej, wydaną przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.
Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie artystyczno-rozrywkowej lub sportowej imprezy masowej na terenie Miasta Nowy Targ. (jzs_ksip_001_01_d1).

Opłaty

Wydanie decyzji o przeprowadzeniu imprezy masowej podlega opłacie skarbowej w kwocie 82,00 zł w kasie Urzędu Miasta Nowy Targ lub na rachunek bankowy – PKO S. A. o/Nowy Targ 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta Nowy Targ – Wydział Kultury, Sportu i Promocji
ul. Krzywa 1,34-400 Nowy Targ, Nr pokoju: 206
Nr telefonu: 18 26 11 237
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: od godz. 7:30 do godz. 16:00
od wtorku do środy: od godz. 7:30 do godz. 15:30
piątek: od godz. 7:30 do godz. 15:00

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pok. nr 001

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy Decyzja w sprawie przeprowadzenia imprezy masowej wydawana jest co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1870 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);
Tryb odwoławczy

Od decyzji o przeprowadzeniu imprezy masowej przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Nowy Targ, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje

Odbiór decyzji o przeprowadzeniu imprezy masowej może nastąpić w jednej z dwóch form:

 • osobiście przez wnioskodawcę,
 • za pośrednictwem poczty.

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.


Pliki do pobrania

jzs_ksip_001_01.pdf (241) KB
jzs_ksip_001_01_d1.odt (15) KB

Opracował: Mateusz Zamojski
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2019-03-28
Data aktualizacji: 2019-06-26
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE