RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 94
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

(JZS_SP_019/01)
Kogo dotyczy

Zainteresowanego

Wymagane dokumenty

Formularz: „Zgłoszenie pobytu stałego” lub "Zgłoszenie pobytu czasowego”  

Do wglądu:

 1. Dowód osobisty lub paszport
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny, umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu).
Formularze/wnioski do pobrania

Klauzula informacyjna RODO.

Opłaty
 1. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały nie podlega opłacie.
 2. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy -17 zł opłata skarbowa
  nr konta 68124015741111000007897564
Jednostka/osoba odpowiedzialna

Barbara Skraba, Aneta Watycha

Miejsce składania dokumentów

Nr pokoju 11, parter, nr telefonu  18 26 11 273
Godziny przyjęć:
poniedziałek  7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek  7.30 - 15.00

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 657 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.2411);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1044)
Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje
 1. bywatel polski przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Zameldowania na pobyt stały lub czasowy dokonuje się w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.
 3. Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "zgłoszenie pobytu stałego" lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”potwierdzenie faktu pobytu osoby w lokalu dokonane przez właściciela (współwłaścicieli) lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia
 4. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (ePUAP). Do formularza należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu (skan). Obywatel nie posiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza oświadczenie właściciela ( lub innego podmiotu dysponującegotytułem prawnym do lokalu) potwierdzające pobyt osoby meldującej się w lokalu oraz dokument potwierdzajacy tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.
 5. Zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem
  udzielonym w formie, o której mowa w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. 2017 r. poz. 1257 ze zm) po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 570)
 6. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 7. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać w nowym miejscu wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastapic wymeldowanie.

Pliki do pobrania

jzs_sp_019_01.pdf (89) KB
jzs_sp_019_01_d1.pdf (1 782) KB
jzs_sp_019_01_d2.pdf (1 775) KB
jzs_sp_kl_in_ewi_lud.pdf (60) KB

Opracował: Aneta Watycha
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2018-05-22
Data aktualizacji: 2018-06-01
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE