RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 91
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

(JZS_SP_016/01)
Kogo dotyczy

Karta Dużej Rodziny adresowana jest do rodzin  zamieszkałych na terenie miasta Nowy Targ, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności), jak również małżonkowi rodzica, rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka oraz osobom, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli nadal się uczą.

Od 1 stycznia 2019r., o Kartę Dużej Rodziny mogą się ubiegać rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 1. rodzic - , oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci
 2. dzieci w wieku powyżej 18 roku życia , które uczą się w szkole lub w szkole wyższej- oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał/odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 5. W przypadku wniosku o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 9,56 zł
Formularze/wnioski do pobrania
 • Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (jzs_sp_016_01_d1)
 • Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (jzs_sp_016_01_d2).
 • Oświadczenie  o pozostaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej /rodzinnym domu dziecka  po osiągnięciu pełnoletniości (jzs_sp_016_01_d3).
 • Oświadczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej ani ograniczeniu władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (jzs_sp_016_01_d4).
 • Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (jzs_sp_016_01_d5).
 • Klauzula informacyjna RODO w zakresie Karty Dużej Rodziny
Opłaty
 • Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi, od 1 marca 2019r.- 9,78 zł.
 • Wydanie karty podlega opłacie 9,21 zł w przypadku gdy po 01.01.2018 członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty elektronicznej lub tradycyjnej w różnych odstępach czasowych. 
Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta Nowy Targ – Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Nr pokoju: 005
Nr telefonu: 18 26 11 272
Godziny Urzędowania:
poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 15.30
wtorek, środa, czwartek: od godz. 7.30 do godz. 15.00
piątek: od godz.7.30 do godz.14.30

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców Urzędu Miasta Nowy Targ,
parter, pok. Nr 001
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek, środa, czwartek 7.30 - 15.30, piątek:7.30 –15.00

Dokumenty można składać:

 • osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców
 • pocztą tradycyjną na adres urzędu
 • poprzez stronę internetową https://empatia.mpips.gov.pl/ 
Termin załatwienia sprawy

ok. 30 dni od daty złożenia poprawnego wniosku- ostateczny termin wydania Karty Dużej Rodziny może ulec wydłużeniu, gdyż produkcję blankietów kart oraz ich personalizację zapewnia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Spersonalizowane karty przekazywane są do Urzędu Miasta Nowego Targu celem ich wydania.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( t.j. Dz.U.2017 poz. 1832 z późn. zm.)
 • Uchwała nr XLI/344/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Nowy Targ Programu „Nowotarska Karta Dużej Rodziny” (zm. Uchwałą Nr XLIV/385/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 czerwca 2014 roku)
Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania Karty Dużej Rodziny lub odmowie zwolnienia z ponoszenia opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Nowy Targ w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi i dodatkowe informacje
 1. Posiadacz Karty Dużej Rodziny może również na podstawie ogólnopolskiej karty korzystać z ulg przyznanych rodzinom wielodzietnym w ramach programu Nowotarska Karta Dużej Rodziny
 2. Wniosek o wydanie karty może złożyć:
  1. rodzic lub pełnoletni członek rodziny,
  2. osoba sprawująca pieczę zastępczą,
  3. opiekun prawny,

Pliki do pobrania

jzs_sp_016_01.pdf (131) KB
jzs_sp_016_01_d1.pdf (94) KB
jzs_sp_016_01_d2.pdf (80) KB
jzs_sp_016_01_d3.pdf (78) KB
jzs_sp_016_01_d4.pdf (78) KB
jzs_sp_016_01_d5.pdf (83) KB
jzs_sp_016_01_rodo.pdf (56) KB

Opracował: Anna Fryźlewicz
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2019-01-02
Data aktualizacji: 2019-04-11
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE