RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 82
Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców (Dziennik Podawczy)

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

(JZS_SP_004/01)
Kogo dotyczy

Osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą.

Wymagane dokumenty

Formularz CEIDG-1 - Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z załącznikami.

Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość (do wglądu)

Wniosek CEIDG-1 należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. W razie potrzeby dokonania korekty złożonego wniosku, zmian można dokonać po uzyskaniu wpisu w CEIDG, składając wniosek o zmianę wpisu (będzie to również CEIDG-1).

W części CEIDG-1 rubryki i pola obowiązkowe zostały określone w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Są nimi:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada;
 • data urodzenia przedsiębiorcy
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
 • informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
 • adres do doręczeń oraz - jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada - adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
 • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG
 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007);
 • informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek.

Do wniosku o wpis do CEIDG, przedsiębiorca może dołączyć (w miarę potrzeb) druk CEIDG-RB (Informacja o rachunkach bankowych), druk CEIDG-MW (dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej) oraz druk CEIDG-RD (służący do podania więcej niż 10 symboli cyfrowych PKD). Wniosek może wpłynąć do urzędu jako:

 1. formularz papierowy złożony osobiście przez samego przedsiębiorcę albo jego pełnomocnika,
 2. formularz papierowy, przesłany listem poleconym - z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy,
 3. elektronicznie przesłany formularz nie podpisanym podpisem elektronicznym - patrz niżej - Uwagi i dodatkowe informacje,
 4. elektronicznie przesłany formularz podpisany podpisem elektronicznym. 

Formularze dostępne są w w Biurze Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców pokój nr 003 oraz poniżej w części formularze.

Formularze/wnioski do pobrania

Druki do pobrania: CEIDG-1 - Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępny na stronach: Ministerstwa Rozwoju, Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów: www.crd.gov.pl, platformie EPUAP: www.epuap.gov.pl

Opłaty

Zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta Nowy Targ, Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców
Nr pokoju 003, parter
Nr telefonu: 18 26 11 wew. 234 i 233
Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek: od godz. 7.30 do godz. 15.30
piątek: od godz. 7.30 do godz.15.00

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Nowy Targ, Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców
Nr pokoju 003, parter
Nr telefonu: 18 26 11 wew. 234 i 233
Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek: od godz. 7.30 do godz. 15.30
piątek: od godz. 7.30 do godz.15.00

Termin załatwienia sprawy

Tryb ustawowy przewiduje, iż organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. (Dz. U. 2018r., poz. 647) .
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców. (Dz.U. z 2018r., poz. 646).
Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi i dodatkowe informacje
 • Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1 wraz z załącznikami, o dokonanie wpisu, stanowi jednocześnie wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne o których mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 • jeżeli wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej złożony drogą elektroniczną nie został podpisany podpisem elektronicznym organ gminy zawiadamia przedsiębiorcę o terminie i miejscu podpisania wniosku, dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym przedsiębiorca wniosek podpisał.
 • przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Pliki do pobrania

jzs_sp_004_01.pdf (52) KB

Opracował: Zofia Jędrysko
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2015-07-22
Data aktualizacji: 2018-05-24
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE