RSS facebook
Dziś mamy: wtorek
- 7 kwietnia 2020 roku

98 dzień roku, 15 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:04
Zachód słońca: 18:19

Imieniny obchodzą: Donat, Donata, Epifaniusz, Hegezyp, Herman, Przecław, Rufin

Dzień Pracowników Zdrowia
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 60
Referat ds. Gospodarki Odpadami

Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Nowy Targ.

(JZS_F_015/01)
Kogo dotyczy

Właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Nowy Targ.

Wymagane dokumenty

Do złożenia wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Nowy Targ:

Formularze do pobrania:

W przypadku składania deklaracji OK-B poza w/w załącznikiem należy dołączyć:

 • Kopię ostatniego rachunku potwierdzającego ilość odebranych odpadów komunalnych na nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza (w przypadku składania pierwszej deklaracji).
 • Dokument potwierdzający zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej, likwidację itp. (w przypadku zmiany deklaracji).
 • Wypełnione i podpisane oświadczenie o przystąpieniu bądź pozostaniu w zorganizowanym przez Gminę Miasto Nowy Targ systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Formularze/wnioski do pobrania
 1. Wzór deklaracji OK-A o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych (jzs_f_015_01_d1). Formularz PDF interaktywny do wypełnienia
 2. Wzór deklaracji OK-B o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych (jzs_f_015_01_d2). Formularz PDF interaktywny do wypełnienia
 3. Oświadczenie o przystąpieniu bądź pozostaniu w zorganizowanym przez Gminę Miasto Nowy Targ systemie gospodarowania odpadami komunalnymi (jzs_f_015_01_d3). Formularz PDF interaktywny do wypełnienia
Jednostka/osoba odpowiedzialna

Elwira Nowobilska-Majewska, Elżbieta Nenko, Anna Pyzowska
Referat ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Nowy Targ, pokój 111 (I piętro), nr tel. 18 26-11-294
Katarzyna Stefaniak, Izabela Stanczak-Jarząbek, Agnieszka Czopek
Referat ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Nowy Targ, pokój 110 (I piętro), nr tel. 18 26-11-256, 18 26-11-240

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, parter, pokój nr 001
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 7.30 - 16.00
wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00

Termin załatwienia sprawy
 1. Obligatoryjny termin złożenia pierwszej deklaracji w terminie14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 2. Terminy złożenia kolejnych deklaracji - do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Podstawa prawna
 1. Art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.)
 2. UCHWAŁA NR XV/159/2019 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 6 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Małop. Z dn. 13 grudnia 2019r. poz. 9430)
 3. Uchwała Nr XVI/175/2019 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uwagi i dodatkowe informacje
 1. Podstawą do naliczenia opłaty właścicielowi nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Gminę Miasto Nowy Targ jest złożenie pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach położonych na terenie miasta Nowy Targ w terminie do 15 marca 2013 roku.
 2. W przypadku zaistnienia każdej zmiany danych określonych w złożonej pierwszej deklaracji należy złożyć nową deklarację (korekta).
 3. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  • 23,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca - stawka dotyczy pierwszych sześciu osób zamieszkujących nieruchomość
  • 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca - stawka dotyczy siódmej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej na nieruchomości w ramach jednego gospodarstwa domowego
 4. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy przystąpili bądź pozostali w zorganizowanym przez Gminę Miasto Nowy Targ systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

 

Miesięczna stawka za worek/pojemnik odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny

0,06 m3 -     8,25 zł
0,08 m3 -   11,00 zł
0,12 m3 -   16,50 zł
0,24 m3 -   33,00 zł
  1,1 m3 -   54,18 zł
  2,2 m3 - 108,36 zł
     5 m3 - 246,27 zł
     7 m3 - 344,78 zł
   10 m3 - 492,54 zł

powyżej 10 m3*

 

*Opłata za kontener o pojemności powyżej 10 m3 obliczana będzie proporcjonalnie do stawki określonej w § 2 ust. 5 pkt 5 w/w uchwały .

Definicje:

 1. nieruchomości zamieszkałe – rozumie się przez to nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy, a więc nieruchomości przeznaczone do stałego bytowania ludzi, spożywania przez nich posiłków, do przechowywania majątku itp.,
 2. nieruchomości niezamieszkałe – rozumie się przez to nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy o ucip, a więc w szczególności: domki letniskowe i domki na rodzinnych ogrodach działkowych o ile nie są zamieszkałe na stałe, szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy administracji rządowej i samorządowej, domy i ośrodki kultury i sportu, cmentarze, zajezdnie zbiorowej komunikacji pasażerskiej, bazy służb komunalnych, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, zakłady przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów w tym spalarnie, elektrociepłownie, stacje kolejowe, bazy postojowe i obsługowe kolei, stacje wyciągów narciarskich, stoki narciarskie, dworce autobusowe, lotniska, boiska i stadiony sportowe, skateparki, ścieżki i szlaki rowerowe i turystyczne, posterunki policji i innych służb, strażnice straży pożarnych, straży granicznych, zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, parkingi strzeżone, miejsca obsługi podróżnych, bazy obsługi technicznej dróg, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, restauracje, stołówki, bary, puby, szpitale, hoteli i hotele, w części gospodarstwa agroturystyczne, domy wycieczkowe, schroniska, pensjonaty, urzędy celne, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne i tym podobne,
 3. nieruchomości mieszane – należy przez to rozumieć nieruchomości w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne (np. budynki mieszkalno-usługowe itp.).
  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest w terminach:
  1. do dnia 10 marca za styczeń i luty;
  2. do dnia 10 maja za marzec i kwiecień;
  3. do dnia 10 lipca za maj i czerwiec;
  4. do dnia 10 września za lipiec i sierpień;
  5. do dnia 10 listopada za wrzesień i październik;
  6. do dnia 10 stycznia roku następnego za listopad i grudzień.

Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Nowy Targ lub poprzez wpłatę na indywidualne rachunki bankowe wskazane w blankietach bądź na rachunek bankowy nr: 04 1240 1574 1111 0000 0789 7649.


Pliki do pobrania

jzs_f_015_01.pdf (128) KB
jzs_f_015_01_d1.pdf (93) KB
jzs_f_015_01_d2.pdf (79) KB
jzs_f_015_01_d3.pdf (14) KB
jzs_f_015_01_ok-a_inter.pdf (127) KB
jzs_f_015_01_ok-b_inter.pdf (113) KB
jzs_f_015_01_d3_inter.pdf (15) KB

Opracował: Izabela Stanczak
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2020-02-01
Data aktualizacji: 2020-01-23
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE