RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 87
Wydział Podatków i Opłat

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

(JZS_F_014/01)
Kogo dotyczy

O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wymagane dokumenty

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy w wymaganych terminach złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami.
Do wniosku należy załączyć:

 1. oryginały faktur VAT potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (istnieje możliwość złożenia kopii faktur potwierdzonych przez pracownika urzędu za zgodność z
  oryginałem)
 2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
 3. umowy dzierżawy
 4. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
jzs_f_014_01_d1.pdf

Oświadczenie rolnika
jzs_f_014_01_d2.pdf

Opłaty

Bez opłat

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Alicja Gryguś pok. 016.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ,
ul. Krzywa 1, parter, pok. nr 1, nr tel. 0-18 26 11 297.

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 7.30 - 16.00
wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00

Termin załatwienia sprawy

W terminie 30 dnia od dnia złożenia wniosku zostaje wydana decyzja określająca kwotę limitu, kwotę zwrotu oraz kwotę podatku akcyzowego pozostałą do wykorzystania.
Wypłaty następują w terminach określonych w ustawie

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, Dz.U. z 2018r poz.2244, Dz. U. z 2018 poz. 2247)
 2.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2466) w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. (Dz. U. z 2019r. poz.2489)
 4. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. (Dz.U. 2013 poz. 1339)
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz.60)
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Limity, obowiązujące w 2020 roku, stanowić będą sumę:

 1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
 2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

W 2020 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1 zł na 1 litr oleju napędowego.

Terminy składania wniosków:

 1. od 3 lutego 2020r., do 2 marca 2020r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019r., do 31 stycznia 2020r.,
 2. od 3 sierpnia 2020r., do 31 sierpnia 2020r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020r., do 31 lipca 2020r.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta rolnego.

Ponadto informujemy, iż od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


Pliki do pobrania

jzs_f_014_01.pdf (277) KB
jzs_f_014_01_d1.pdf (472) KB
jzs_f_014_01_d2.pdf (380) KB

Opracował: Alicja Gryguś
Wprowadził: Józef Bryś
Obowiązuje od dnia: 2020-01-01
Data aktualizacji: 2020-01-22
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE