RSS facebook
Dziś mamy: środę
- 26 czerwca 2019 roku

177 dzień roku, 26 tydzień roku.
Wschód słońca: 4:35
Zachód słońca: 20:49

Imieniny obchodzą: Jan, Jeremi, Jeremiasz, Paweł, Zdziwoj

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

eUrząd
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 66

Urzędy
REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Urząd Miasta, Nowy Targ
ul. Krzywa 1
Wydział Spraw Społecznych 
pokój 104 /piętro/ , tel. 018 26-11-233. 018 16-11-234

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Przy Rondzie 7,
31-547 Kraków

Przed podjęciem działalności gospodarczej przedsiębiorca obowiązany jest dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców. Rejestr wszystkich przedsiębiorców prowadzony jest przez sądy rejestrowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.08.1997r o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz.769 z późn. zm.).
 Druk wniosku o wpis (o zmianę wpisu) do ewidencji działalności gospodarczej dostępny jest w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Promocji pokój 208.

Od 01 stycznia 2001r. spółki prawa handlowego nie mające osobowości prawnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe dokonują wpisu do rejestru przedsiębiorców w XII Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego.

Wpis do Rejestru dokonywany jest na wniosek zainteresowanych, złożony na urzędowym formularzu. Wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

ZGŁOSZENIE W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM

URZĄD STATYSTYCZNY
W KRAKOWIE

ul.Kazimierza Wyki 3
31 - 223 Kraków
CENTRALA
Telefon (012) 415 - 60 - 11
Fax (012) 415 - 40 - 58

Oddział w Limanowej
34-600 Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 16
tel. 018 337-10-17

ODDZIAŁ w ZAKOPANEM
34-500 Zakopane,
ul. ks. J. Stolarczyka 12

tel.: 018 201 60 19
fax: 018 206 15 51

REGON- przyjmowanie wniosków RG
poniedziałek od 8.00 do 16.30
wtorek - piątek od 8.00 do 14.30

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do posiadania numeru identyfikacji statystycznej REGON ( ustawa z dnia 29 czerwca 1995r o statystyce publicznej Dz. U. Nr 88 poz.459 z późn. zmianami). W celu uzyskania numeru REGON przedsiębiorca po dokonaniu rejestracji działalności gospodarczej, osobiście lub przez pełnomocnika zgłasza się do Urzędu Statystycznego, gdzie nieodpłatnie otrzymuje do wypełnienia druk wniosku o wpis do rejestru podmiotów REGON.

 

Do wniosku należy dołączyć:
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
spółki cywilne - umowę spółki cywilnej (jeśli została zawarta w formie pisemnej, a razie jej braku - pisemne oświadczenie wspólników o prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej) oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego przedsiębiorcy, będącego wspólnikiem spółki spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne - wyciąg, odpis lub zaświadczenie o wpisie danej spółki do KRS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne - wyciąg, odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis spółki do KRS.

Zgłoszenia w Urzędzie Statystycznym należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia otrzymania dokumentu rejestrowego.

ZGŁOSZENIE W URZĘDZIE SKARBOWYM

Urząd Skarbowy
ul. Parkowa 13
34-400 Nowy Targ
tel centrala 018 2630400

Przedsiębiorca, po uzyskaniu REGONU, a przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, w Urzędzie Skarbowym dokonuje:
1. zgłoszenia identyfikacyjnego podatnika (obowiązek ten wynika z art.2 ustawy z 13 października 1995r o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. nr 142 poz. 702 z późn.zm.).

  • na formularzu NIP-1 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie,
  • na formularzu NIP2 jeśli działalność prowadzi osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej,
załączniki: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, tytuł prawny do lokalu,
załączniki: spółki cywilne ? kserokopia umowy spółki, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego wspólnika, REGON, tytuł prawny do lokalu,
pozostałe spółki - kserokopie dokumentów rejestrowych z Krajowego Rejestru Sądowego, REGON, tytuł prawny do lokalu, zał. NIP-D informacja o wspólniku spółki.

 

2. rejestracji na potrzeby podatku od towarów i usług ( obowiązek ten wynika z art.9 ustawy z 8 stycznia 1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Dz.U. Nr 11 poz.50 z późn.zm.) Każdy kto rozpoczyna działalność gospodarczą (z wykluczeniem działalności, która z mocy ustawy jest objęta podatkiem VAT np. handel samochodami, doradztwo, sprzedaż alkoholu itp.) jest zwolniony z podatku VAT. Jeżeli przedsiębiorca chce być podatnikiem podatku od towarów i usług musi dokonać zgłoszenia na druku VAT-R i dodatkowo wypełnić druk VAT6, że rezygnuje ze zwolnienia i chce być podatnikiem podatku VAT. Opłata skarbowa za otwarcie obowiązku w podatku VAT - 152 zł uiszczana jest w kasie.

3. wyboru formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez:

  • złożenia na formularzu PIT-16 wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o ile spełnia wymogi zakreślone w ustawie z dnia 20 listopada 1998r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) złożenie oświadczenia o zaprowadzeniu ewidencji przychodów dla potrzeb ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zrzeczenia się z tego ryczałtu. Obowiązki te wynikają z art. 9 i art. 15 w/w ustawy.
  • złożenie zawiadomienia o zaprowadzeniu: podatkowej księgi przychodów i rozchodów (obowiązek ten wynika z § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000r w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ? Dz. U. Nr 116 poz.12222), ksiąg rachunkowych (obowiązek ten wynika z art.2 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.).


ZGŁOSZENIE W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS
ul. Kr. Jadwigi 10,
34-400 Nowy Targ,
tel. 018 2664873,018 2667510,
fax 018 2667512

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą, podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Wynika to z ustawy z 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137 poz.887 z późn. zmianami).
Musi też opłacać składki na Fundusz Pracy.
Zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych, wypadkowego i zdrowotnego (kasa chorych) dokonuje się w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia (daty rozpoczęcia działalności gospodarczej). W tym samym terminie trzeba też zgłosić do ubezpieczenia zatrudniane osoby. Należy to zrobić na formularzu ZUS ZUA.

Przedsiębiorca, w stosunku do którego wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA. Zgłoszenie wyrejestrowania należy złożyć w terminie 7 dni, od zaistnienia tego faktu.
Płatnicy składek rozliczający składki za więcej niż 5 osób są zobowiązani od 01 kwietnia 2003r do przekazywania dokumentów: zgłoszeń do ubezpieczeń, deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych i korekty tych dokumentów poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu Płatnik udostępnionego przez ZUS.
Płatnik składek, zatrudniający osoby (umowa o pracę, umowa zlecenia itp.) zobowiązany jest do rozliczania i opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) muszą też pamiętać o wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123).

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Urząd Miasta Nowy Targ
ul. Krzywa 1
Wydział Finansowy
tel. 018 2611282

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w punkcie stałym jest zobowiązany uiszczać podatek od nieruchomości (art.6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). W tym celu winien zgłosić w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta, w terminie 14 dni wszelkie okoliczności mające wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego. Dotyczy to rozpoczęcia użytkowania budynku, zmiany sposobu użytkowania budynku itp.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają informację o nieruchomościach; podatek jest płacony w 4 ratach (15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada)
Osoby prawne składają deklaracje podatkowe; podatek od osób prawnych jest płacony w 12 ratach do 15 dnia każdego miesiąca.
Sprawy związane z podatkiem od nieruchomości załatwiane są w Urzędzie Miasta, pokój 016 parter, tel. 018 2611203, 018 2611212.

Na przedsiębiorcach, będących właścicielami środków transportowych ciąży obowiązek uiszczania podatku od środków transportowych (art.9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Obowiązkowi podatkowemu podlegają: samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton, z wyjątkiem wykorzystywanych na cele rolnicze przez podatnika podatku rolnego, autobusy. Na właścicielu środka transportowego spoczywa obowiązek zgłoszenia wszelkich okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w terminie 14 dni od daty ich zaistnienia na odpowiednim, udostępnianym w Urzędzie formularzu.
Podatek od środków transportu płatny jest w 2 ratach - do 15 lutego i do 15 września.
Sprawy związane z podatkiem od środków transportowych załatwiane są w pok. 013, tel. 018 2611214.

Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrębnych przepisów nie będą miały zastosowania do podatku od środków transportowych.

Aktualizacja: 03-11-2016r.
Oglądane: 18990 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE