RSS facebook
Dziś mamy: środę
- 18 września 2019 roku

261 dzień roku, 38 tydzień roku.
Wschód słońca: 6:19
Zachód słońca: 18:49

Imieniny obchodzą: Dobrowit, Irena, Irma, Józef, Ryszarda, Stefania, Tytus, Zachariasz

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 102

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 4 czerwca 2019 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ rozwiązaniami, która odbyła się w dniu 4 czerwca 2019 r.

 

Protokół sporządzono w dniu 12 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta Nowy Targ przez mgr Magdalenę Czyszczoń, Inspektora w Wydziale Rozwoju i Urbanistyki tut. Urzędu Miasta.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w dniu 4 czerwca 2019 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ rozwiązaniami.

 

Obecni na posiedzeniu:

 • mgr Grzegorz Watycha – Burmistrz Miasta Nowy Targ

 • mgr inż. Wojciech Watycha – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki

 • mgr inż. arch Maria Modzelewska – projektant

 • mgr inż. arch. Katarzyna Salabura – projektant

 • mgr inż. arch. krajobrazu Renata Kowalczyk – Pomoc administracyjna w Wydziale Rozwoju i Urbanistyki

 • zainteresowani mieszkańcy

   

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Naczelnik Wojciech Watycha otworzył dyskusję nad projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ. Powitał zebranych i przedstawił projektantki zmiany Studium. Przypomniał, że dyskusja zorganizowana została zgodnie z procedurą zawartą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to druga dyskusja nad projektem zmiany Studium. Wyłożenie zmiany Studium trwa od 23.05.2019 r. do 13.06.2019 r., a uwagi do ww. zmiany Studium uwarunkowań można składać na piśmie do dnia 04.07.2019 r. Poinformował, że dyskusja jest nagrywana i zostanie sporządzony z jej przebiegu protokół.

 

Głos zabrał Burmistrz Grzegorz Watycha, powitał zebranych. Poinformował, że zmiana Studium dotyczy całego miasta i oczekiwania mieszkańców są dość duże, ale trzeba się liczyć z tym, że nie wszystkie uwagi są możliwe do uwzględnienia z przyczyn przepisów odgórnych jak i wynikających z uzgodnień przez różne instytucje.

 

Głos zabrała P. Katarzyna Salabura wyjaśniła, że dokument wymaga aktualizacji z uwagi na zmianę wielu przepisów i uwarunkowań, które trzeba w tym dokumencie uwzględnić. Studium jest dokumentem, który wskazuje kierunki zagospodarowania i na podstawie którego sporządza się plany miejscowe. Studium zostało zaktualizowane m.in. o tereny zalewowe zgodnie z mapami ryzyka i zagrożenia powodziowego, tereny osuwiskowe zgodnie z SOPO oraz o wnioski i uwagi uwzględnione przez Burmistrza. Zaznaczyła, że w dokumencie Studium pokazany jest tylko główny układ komunikacyjny miasta, nie są pokazane wszystkie drogi. Tereny wyznaczone pod zabudowę nie mają ścisłych linii rozgraniczających jak to ma miejsce w planach miejscowych, jest tu możliwość korekty tych terenów zarówno na korzyść czyli powiększając je, jak i na niekorzyść czyli ograniczając je jeśli zachodzi taka konieczność. Wynika to ze szczegółowości mapy, na której sporządzona jest zmiana Studium, a mianowicie 1:10 000. Studium zawiera tylko wytyczne co do zasad zagospodarowania, a szczegóły ustalane są w planach miejscowych. Przy opracowaniu ww. dokumentu wzięto pod uwagę analizę chłonności demograficznej na podstawie której określono możliwość poszerzenia terenów pod zainwestowanie.

 

II. Głos w dyskusji zabrali:

Głos zabrała P. Z. K. w kwestii działki położonej przy ul. Grel w terenach pokazanych jako tereny zalewowe. Stwierdziła, że działka ma dużą powierzchnię i można by ją było przynajmniej częściowo wykorzystać pod zabudowę. Wnosi o uwzględnienie prośby.

P. Salabura wyjaśniła, że w kwestii obszarów szczególnego zagrożenia powodzią projekt Studium należy uzgodnić z Państwowym Gospodarstwem Wodnym, Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, które wydaje stosowną decyzję. Decyzje są wydawane na podstawie opracowanych map ryzyka i zagrożenia powodziowego i nie ma możliwości ich nieuwzględnienia ponieważ wtedy cały dokument Studium nie uzyska pozytywnej decyzji organu.

 

Głos zabrała Pani, która się nie przedstawiła. Zapytała czy uwagi dotyczące terenów na Kokoszkowie zostały uwzględnione.

Naczelnik Watycha potwierdził, że tak.

 

Głos zabrał P. A. W. w kwestii terenów rekreacyjnych na Dziale. Część terenów została wskazana pod zabudowę rekreacji indywidualnej, a część została rolna. Zadał pytanie jak będzie można rozwiązać kwestie dojazdów do tych działek.

P. Salabura wyjaśniła, że jest to kwestia do zastanowienia się na etapie sporządzania planu miejscowego lub jego zmiany.

Burmistrz dodał, że przy uwzględnianiu tego wniosku brano pod uwagę fakt, że właściciele muszą się ze sobą porozumieć, aby teren można było zagospodarować zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Głos zabrała Pani, która się nie przedstawiła w kwestii działki i terenów zielonych przy starej oczyszczalni ścieków. Wnosi o pozostawienie pasa zieleni w takiej formie jak jest teraz, a nie zawężanie go do 8 m jak to jest pokazane w planie miejscowym. Wnosi o ewentualną sprzedaż tej działki.

P. Watycha wyjaśnił, że rozmawiano już na ten temat i wyjaśniał, że kwestia dotyczy szczegółowych zapisów planu miejscowego Nowy Targ 6.I, a obecne spotkanie dotyczy projektu zmiany Studium uwarunkowań, które wytycza kierunki rozwoju przestrzennego Nowego Targu. Na chwilę obecną nie przewiduje się zmiany planu miejscowego i jego zapisów. Dodał, że pas zieleni ma mieć minimum 8 m czyli nic nie stoi na przeszkodzie aby był szerszy.

P. Salabura dodała, że w projekcie zmiany Studium znajduje się zapis, że w terenach przeznaczonych pod zabudowę należy uwzględnić tereny zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej.

 

Z uwagi na brak dalszych pytNaczelnik Watycha zakończył dyskusję publiczną.

 

III. Ustalenia z dyskusji:

 

 1. wszystkie uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań należy złożyć na piśmie w wyznaczonym terminie.

   

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

 1. dla Burmistrza Miasta Nowy Targ,

 2. do dokumentacji planistycznej,

 3. do wglądu publicznego.

 

 

Protokół zawiera 3 strony.
Nowy Targ, dnia 12 czerwca 2019 r.

 

mgr Magdalena Czyszczoń
(podpis osoby sporządzającej protokół)

 

 

z up. Burmistrza Miasta Nowy Targ
mgr inż. Wojciech Watycha
Naczelnik Wydziału

Aktualizacja: 14-06-2019r.
Oglądane: 133 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE