RSS facebook
Dziś mamy: środę
- 22 maja 2019 roku

142 dzień roku, 21 tydzień roku.
Wschód słońca: 4:48
Zachód słońca: 20:24

Imieniny obchodzą: Emil, Helena, Jan, Julia, Krzesisława, Rita, Wiesław, Wiesława, Wisława

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

eUrząd
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 124

Burmistrz Miasta Nowy Targ ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Nowy Targ - Stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta Nowy Targ.

AiK.210.5.2018.VII
Nowy Targ, 2018-08-02

1. Stanowisko pracy:
Stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta Nowy Targ.

2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn., Dz. U. z 2018 r., poz. 1260), w tym:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia;
 2. wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowany profil finanse i rachunkowość),
 3. staż pracy min. 3 lata na podobnym stanowisku w administracji samorządowej.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. znajomość przepisów prawa materialnego, regulujących zakres tematyczny stanowiska, a w szczególności:
  1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  2. ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  4. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  5. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
  6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
  7. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług,
  8. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa,
  9. Statutu Miasta Nowy Targ,
  10. Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Nowy Targ;
 2. podstawowa znajomość komputerowych programów biurowych (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstowy, poczta elektroniczna),
 3. znajomość obsługi programów finansowo - księgowych dotyczących jednostek samorządu terytorialnego,
 4. Prawo jazdy kat. B
 5. umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji,
 6. samodzielność, odporność na stres, kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Podstawowe obowiązki:
  1. ewidencja zaangażowania wydatków budżetowych wynikających z zawartych umów cywilno-prawnych oraz ich rozliczanie,
  2. sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
  3. ewidencjonowanie w systemie księgowym faktur i rachunków wpływających do tut. Urzędu,
  4. dokonywanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej,
  5. podejmowanie gotówki z banku na podstawie wystawionych czeków gotówkowych,
  6. analizowanie kształtowania się środków na rachunkach bankowych, bieżące przelewanie otrzymanych od Wojewody dotacji na rachunki jednostek budżetowych, zasilanie konta wydatków budżetowych wg zapotrzebowania jednostki,
  7. prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania w zakresie wydawanych czeków gotówkowych i bezgotówkowych oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich właściwe zabezpieczenie,
  8. prowadzenie teczki z dokumentami stanowiącymi podstawę wypłat,
  9. rozlicznie delegacji służbowych pracowników Urzędu Miasta,
  10. prowadzenie w systemie informatycznym ewidencji syntetycznej i analitycznej - w zakresie ewidencji dochodów, wydatków, rozrachunków oraz kosztów i nakładów - projektów realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki podległe a dofinansowywanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innymi środkami pochodzenia zagranicznego niepodlegających zwrotowi, w zakresie wymaganym przez aktualnie obowiązujące zasady prowadzenia rachunkowości budżetowej,
  11. bieżące oraz gruntowne zaznajamianie się z przepisami obowiązującymi na danym stanowisku oraz ich przestrzeganie,
  12. archiwizowanie dokumentów z prowadzonej działalności,
  13. wykonywanie innych prac zleconych przez Głównego księgowego.
 2. Obowiązki dodatkowe:
  Zastępstwo pracowników w zakresie:
  1. prowadzenia w systemie informatycznym pełnej ewidencji analitycznej rozliczeń dochodów budżetowych m.in. z tytułu: najmu i dzierżawy, opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za użytkowanie wieczyste, należności z tytułu wykupu mieszkań komunalnych, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz sporządzania sprawozdań budżetowych w ww. zakresie,
  2. prowadzenia ewidencji syntetycznej i analitycznej wydatków Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej uwzględniającej jednoczesne ujmowanie wydatków wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz układu wykonawczego budżetu miasta, sum depozytowych,
 3.  Pracownik ponosi odpowiedzialność za należyte wykonywanie zadań oraz za prowadzenie spraw w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

5. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy - pełny etat,
 2. praca na terenie budynku Urzędu Miasta,
 3. budynek Urzędu Miasta nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
 4. wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Nowym Targu,
 5. pierwsza umowa na stanowisku zostanie zawarta na czas określony.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny*,
 2. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt*,
 3. oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
 6. dokumenty (ich kopie) potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,
 7. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy,
 8. kwestionariusz osobowy - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ,
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub karno-skarbowe,
 11. zaświadczenie o niekaralności lub oświadczenie o niekaralności,
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez kandydata nieposzlakowanej opinii dla potrzeb procesu naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta Nowy Targ, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn., Dz. U. z 2018 r., poz. 1260),
 13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

  * wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji."

7. Informacja nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych.

W czerwcu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Nowy Targ, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

8. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 17 sierpnia 2018 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta Nowy Targ", osobiście w Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. Nr 113 (tj. Wydział Administracji i Kadr) bądź za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ. Dokumenty, które wpłyną do tut. Urzędu po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.

Niewybrani kandydaci mogą w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż do czasu zniszczenia dokumentów, odebrać swoje oferty składając stosowne oświadczenie. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się.

W przypadku zatrudnienia po przeprowadzonym naborze na stanowisku urzędniczym dane osobowe kandydata zostaną włączone do dokumentacji pracowniczej i będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67), o ile przepisy szczególne nie określają innego terminu przechowywania.

9. Informacje dodatkowe.

 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta Nowy Targ powoła Komisję Konkursową.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; II etap - rozmowa kwalifikacyjna.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu kwalifikacji kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni alternatywnie: drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie, co najmniej na 3 dni przed terminem. Osoby, których oferty nie spełnią ustalonych wymagań formalnych, zostaną poinformowane o tym fakcie w tym samym trybie.
 4. W toku postępowania konkursowego Komisja wyłoni nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawi Burmistrzowi Miasta, który podejmie decyzję o wyborze.
 5. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 6. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowy Targ.

10. Klauzula informacyjna.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Nowy Targ

 1. Adres: Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, nr tel.: 18 261 12 00
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@um.nowytarg.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji przez Urząd Miasta Nowy Targ jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem dopuszczenia w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

Wzory dokumentów:

Kwestionariusz Osobowy - pliki do pobrania

Aktualizacja: 03-08-2018r.
Oglądane: 546 razy

Ta wiadomość bedzie wyświetlana do dnia 17-08-2018r.

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE