RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 25 marca 2019 roku

84 dzień roku, 13 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:33
Zachód słońca: 17:58

Imieniny obchodzą: Dyzma, Ireneusz, Lucja, Lutomysł, Łucja, Maria, Mariola, Wieńczysław

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 56

Burmistrz Miasta Nowy Targ ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.

AiK.2111.1.2018.VII
Nowy Targ, 2018-06-11

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta Nowy Targ ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub karno-skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
  6. wykształcenie wyższe,
  7. staż pracy minimum 5 lat, w tym co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
 2. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
  1. znajomość zasad organizacji transportu publicznego i ruchu na drogach publicznych,
  2. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową zakładu,
  3. umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia,
  4. zdolności organizacyjne,
  5. bardzo dobra znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów, w szczególności: ustawy o transporcie drogowym, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy Prawo przewozowe, ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami i przepisów wykonawczych w tym zakresie, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  6. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu oprogramowania biurowego, umiejętność korzystania z Internetu oraz urządzeń biurowych,
  7. prawo jazdy kat. B.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. zapewnienie właściwego funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu oraz pełnej realizacji zadań określonych w jego Statucie,
  2. opracowywanie planów finansowo - rzeczowych Zakładu i zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków dla optymalnej realizacji celów i zadań,
  3. gromadzenie informacji o systemie gospodarki kierowanej jednostki niezbędnych dla podejmowania decyzji gospodarczych i organizacyjnych,
  4. zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta i ościennych gmin w zakresie zbiorowego transportu lokalnego,
  5. racjonalne gospodarowanie sprzętem, zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej,
  6. prowadzenie właściwej polityki kadrowej i płacowej,
  7. reprezentowanie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu oraz działanie w imieniu Gminy Miasto Nowy Targ wobec administracji publicznej, instytucji, osób prywatnych i innych podmiotów.
 4. Warunki pracy:
  1. wymiar czasu pracy - pełny etat,
  2. wynagrodzenie miesięczne ustalane zgodnie z "Zasadami wynagradzania kierowników i zastępców kierowników miejskich jednostek budżetowych oraz miejskich zakładów budżetowych", stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 0151-71/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 10 lipca 2009 r. z późn. zm.),
  3. pierwsza umowa na stanowisku Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji zostanie zawarta na czas określony.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny*,
  2. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt*,
  3. kwestionariusz osobowy - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ,
  4. oświadczenie potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego,
  5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  6. zaświadczenie o niekaralności (wydane nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem oferty) lub oświadczenie o niekaralności,
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub karno-skarbowe,
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez kandydata nieposzlakowanej opinii dla potrzeb procesu naboru na stanowisko Dyrektora MZK, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
  9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku objętym konkursem,
  10. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.),
  11. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające aktualne zatrudnienie) lub prowadzenie działalności gospodarczej,
  12. dokumenty (ich kopie) bądź oświadczenie poświadczające znajomość komputerowych programów biurowych,
  13. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy,
  14. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
   * wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą:
   "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji."
   W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Komisji Konkursowej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.
 6. Informacja nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych.
  W maju br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Nowy Targ, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
 7. Miejsce i termin składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 29 czerwca 2018 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu", osobiście w Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. Nr 113 (tj. Wydział Administracji i Kadr) bądź za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ. Dokumenty, które wpłyną do tut. Urzędu po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.
  Niewybrani kandydaci mogą w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż do czasu zniszczenia dokumentów, odebrać swoje oferty składając stosowne oświadczenie. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się.
  W przypadku zatrudnienia po przeprowadzonym naborze na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym dane osobowe kandydata zostaną włączone do dokumentacji pracowniczej i będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67), o ile przepisy szczególne nie określają innego terminu przechowywania.
 8. Informacje dodatkowe.
  1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta Nowy Targ powoła Komisję Konkursową.
  2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; II etap - rozmowa kwalifikacyjna.
  3. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu kwalifikacji kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni alternatywnie: drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie, co najmniej na 3 dni przed terminem. Osoby, których oferty nie spełnią ustalonych wymagań formalnych, zostaną poinformowane o tym fakcie w tym samym trybie.
  4. W toku postępowania konkursowego Komisja wyłoni nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawi Burmistrzowi Miasta, który podejmie decyzję o wyborze.
  5. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
  6. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowy Targ.
 9. Klauzula informacyjna.
  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Nowy Targ

 1. Adres: Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, nr tel.: 18 261 12 00
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji przez Urząd Miasta Nowy Targ jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem dopuszczenia w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

Wzory dokumentów:

Kwestionariusz Osobowy - pliki do pobrania

Aktualizacja: 12-06-2018r.
Oglądane: 659 razy

Ta wiadomość bedzie wyświetlana do dnia 29-06-2018r.

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE