RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 17 stycznia 2019 roku

17 dzień roku, 3 tydzień roku.
Wschód słońca: 8:28
Zachód słońca: 17:10

Imieniny obchodzą: Antoni, Jan, Rościsław

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 42

Burmistrz Miasta Nowy Targ ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Nowy Targ - Stanowisko ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miasta Nowy Targ

AiK.210.3.2018.VII
Nowy Targ, 2018-04-12

1. Stanowisko pracy:
Stanowisko ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miasta Nowy Targ

2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z późn. zm.), w tym:
  a) obywatelstwo polskie,
  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  d) nieposzlakowana opinia;
 2. wykształcenie wyższe magisterskie,
 3. staż pracy - min. 3 lata na stanowisku informatyka.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. znajomość przepisów prawa materialnego, regulujących zakres tematyczny stanowiska, a w szczególności:
  a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  b) ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  d) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  f) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  g) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  h) Statutu Miasta Nowy Targ,
  i) Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Nowy Targ;
 2. Znajomość:
  a) komputerowych programów biurowych (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstowy,bazy danych),
  b) języka PHP, SQL,
  c) systemów Windows,
  d) sieci komputerowych,
  e) systemów CMS,
  f) edytorów graficznych tj: CorelDRAW x3, x5.
 3. prawo jazdy kat. B.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych polegająca na realizacji zadań związanych z:

 1. Gospodarowaniem sprzętem komputerowym, akcesoriami komputerowymi oraz materiałami eksploatacyjnymi, w tym:
  1. Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego,
  2. Diagnozowanie usterek oraz dokonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego,
  3. Współpraca z serwisem specjalistycznym w zakresie usuwania awarii sprzętowych,
  4. Wnioskowanie o zakup nowego sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych,
  5. Prowadzenie ewidencji materiałów eksploatacyjnych.
 2. Oprogramowaniem systemowym i użytkowym - dedykowanym, w tym:
  1. Prowadzenie ewidencji oprogramowania,
  2. Konfiguracja oprogramowania dla jednostek,
  3. Sprawdzanie legalizacji zainstalowanego oprogramowania oraz bieżąca aktualizacja oprogramowania,
  4. Bieżące informowanie użytkowników o zaistniałych zmianach w oprogramowaniu,
  5. Nadawanie uprawnień dla użytkowników oprogramowania,
  6. Przygotowanie informacji o potrzebie odnawiania licencji i kosztach odnowienia licencji na oprogramowanie.
 3. Zabezpieczeniem systemu, w tym:
  1. Opracowanie zasad wykonywania i odtwarzania kopii bezpieczeństwa systemów,
  2. Bieżąca aktualizacja oprogramowania antywirusowego oraz firewall,
  3. Bieżące wykonywanie kopii zapasowych wskazanych zasobów,
  4. Przechowywanie haseł dostępowych do systemów, w których te hasła są wymagane.
 4. Prowadzeniem strony www jednostki, w tym:
  1. W przypadku tworzenia strony przez jednostkę na własnych serwerach, pomoc przy instalacji systemu CMS (wordpress, joomla),
  2. Nadawanie uprawnień dla użytkowników obsługujących stronę,
  3. Wykonywanie kopii strony internetowej,
 5. Konfigurowaniem i monitorowaniem pracy lokalnej sieci teleinformatycznej w jednostkach.
 6. Obsługą poczty elektronicznej w zakresie nadawania i usuwania adresów e-mail pracowników jednostek.
 7. Dodawaniem jednostki na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej oraz nadawaniem uprawnień dla osób obsługujących BIP.
 8. Prowadzeniem elektronicznej skrzynki podawczej w zakresie zgłaszania jednostek do e-PUAP oraz nadawaniem pracownikom uprawnień do korzystania z e-PUAP.
 9.  Przygotowywaniem sprawozdań z podziałem na jednostki.

5. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy - pełny etat,
 2. praca na terenie budynku Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych jak również na terenie Miasta,
 3. budynek Urzędu Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu, Miejskiej Hali Lodowej nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
 4. wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Nowym Targu;
 5. pierwsza umowa na stanowisku zostanie zawarta na czas określony.

6. Informacja nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych.
W marcu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Nowy Targ, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

7. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
 6. dokumenty (ich kopie) potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,
 7. kserokopia prawa jazdy,
 8. kwestionariusz osobowy - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ,
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 10. zaświadczenie o niekaralności lub oświadczenie o niekaralności,
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez kandydata nieposzlakowanej opinii dla potrzeb procesu naboru na stanowisko urzędnicze ds. promocji miasta w Urzędzie Miasta Nowy Targ, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z późn. zm.),
 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Urząd Miasta Nowy Targ jego danych osobowych w toku postępowania kwalifikacyjnego,
 13. kandydat, który zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

8. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 26 kwietnia 2018 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miasta Nowy Targ", osobiście w Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. Nr 113 (tj. Wydział Administracji i Kadr) bądź za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ. Dokumenty, które wpłyną do tut. Urzędu po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne można odbierać osobiście po zakończeniu procedury naboru. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się.

9. Informacje dodatkowe.
Po upływie terminu składania dokumentów Zespół ds. rekrutacji niezwłocznie dokona ich oceny odrzucając oferty nie spełniające ustalonych w ogłoszeniu wymagań formalnych. Kandydaci, których oferty będą spełniać ustalone wymagania formalne zostaną dopuszczeni do II-go etapu kwalifikacji oraz zostaną powiadomieni stosownym pismem o terminie, miejscu i sposobie wyłaniania kandydata.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z późn. zm.)".

Wyniki naboru na ww. stanowisko zostaną upowszechnione w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Targ.

 

Wzory dokumentów:

Kwestionariusz Osobowy - pliki do pobrania

Aktualizacja: 16-04-2018r.
Oglądane: 513 razy

Ta wiadomość bedzie wyświetlana do dnia 26-04-2018r.

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE