RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 22 października 2018 roku

295 dzień roku, 43 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:11
Zachód słońca: 17:37

Imieniny obchodzą: Abercjusz, Filip, Halka, Kordelia, Kordula, Przybysława, Sewer

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 77

Burmistrz Miasta Nowy Targ ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.

AiK.2111.4.2017.VII
Nowy Targ, 2017-12-01

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta Nowy Targ ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.

 

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

  1. obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju UE lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. nieposzlakowana opinia,

  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,

  6. wykształcenie wyższe,

  7. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ustawy
   o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.),

  8. co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym trzyletni staż pracy w pomocy społecznej lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

 2. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

  1. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową zakładu,

  2. umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia,

  3. zdolności organizacyjne,

  4. bardzo dobra znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów,
   w szczególności: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy
   o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych,

  5. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu oprogramowania biurowego
   m.in. edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, umiejętność korzystania z Internetu oraz urządzeń biurowych,

  6. prawo jazdy kat. B.

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. realizacja zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w sprawach pomocy społecznej określone w przepisach o pomocy społecznej,

  2. realizacja zadań statutowych OPS w Nowym Targu,

  3. organizowanie i nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania OPS zgodnie
   z obowiązującymi przepisami, w tym sprawowanie kontroli zarządczej,

  4. działania z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na wsparcie działalności społecznej, w tym środków z UE,

  5. organizowanie obsługi administracyjnej OPS,

  6. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Nowy Targ,

  7. przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej,

  8. organizowanie pracy socjalnej dla wspierania osób i rodzin w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych,

  9. planowanie i realizowanie prac remontowych w Ośrodku Pomocy Społecznej,

  10. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,

  11. prowadzenie analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia
   z pomocy społecznej,

  12.  opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

  13. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

  14. udzielanie pomocy i prowadzenie programów zapobiegających wykluczeniu społecznemu,

  15. praca socjalna skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

  16. prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz w sprawach zaliczki alimentacyjnej.

 4. Warunki pracy:

  1. wymiar czasu pracy – pełny etat,

  2. wynagrodzenie miesięczne ustalane zgodnie z „Zasadami wynagradzania kierowników i zastępców kierowników miejskich jednostek budżetowych oraz miejskich zakładów budżetowych”, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia
   Nr 0151-71/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 10 lipca 2009 r. z późn. zm.),

  3. pierwsza umowa na stanowisku Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej zostanie zawarta na czas określony.

 5. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys (CV) wraz ze zdjęciem, opisem dotychczasowej działalności zawodowej, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty elektronicznej,

  3. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ,

  4. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (dowodu osobistego lub paszportu),

  5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

  6. zaświadczenie o niekaralności (wydane nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem oferty),

  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,

  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach pracy i nauki w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez kandydata nieposzlakowanej opinii dla potrzeb procesu naboru na stanowisko Dyrektora OPS, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r.
   poz. 902 z późn. zm.),

  9. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem oferty),

  10. kserokopia prawa jazdy,

  11. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.),

  12. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

  13. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

  14. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
   (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

   W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Komisji Konkursowej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

 6. Miejsce i termin składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 20 grudnia 2017 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu”, osobiście w Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. Nr 113 (tj. Wydział Administracji i Kadr) bądź za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ. Dokumenty, które wpłyną do tut. Urzędu po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne można odbierać osobiście po zakończeniu procedury naboru. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się.

 7. Informacje dodatkowe.

  1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta Nowy Targ powoła Komisję Konkursową.

  2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; II etap - rozmowa kwalifikacyjna.

  3. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu kwalifikacji kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni alternatywnie: drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie, co najmniej na 3 dni przed terminem. Osoby, których oferty nie spełnią ustalonych wymagań formalnych, zostaną poinformowane o tym fakcie w tym samym trybie, a złożone przez nie dokumenty zostaną im zwrócone.

  4. W toku postępowania konkursowego Komisja wyłoni nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawi Burmistrzowi Miasta, który podejmie decyzję o wyborze.

  5. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

  6. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowy Targ.

Aktualizacja: 04-12-2017r.
Oglądane: 964 razy

Ta wiadomość bedzie wyświetlana do dnia 20-12-2017r.

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE