RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 79

Wydziały i ich zadania
SEKRETARIAT BURMISTRZA MIASTA I JEGO ZASTĘPCÓW (pok. Nr 101)
przyjmowanie we wszystkich sprawach w tym również w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godz. 12.00-16.00
 URZĄD STANU CYWILNEGO
(Krzywa 1 pok. Nr 008- parter)
 • śluby
  1. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
  2. wydawanie zaświadczeń o możliwości zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 • rejestracja urodzeń
 • rejestracja zgonów
 • przyjęcia oświadczenia o uznaniu dziecka przez ojca
 • przyjmowanie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
 • odpisy aktów stanu cywilnego
 • transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 WYDZIAŁ FINANSOWY
(pok. 121, 122, 105, 106, 107)
 • prowadzenie rachunkowości finansowej i budżetowej Urzędu oraz Gminy,
 • pobór i prowadzenie ewidencji dochodów niepodatkowych oraz prowadzenie spraw w zakresie ulg dotyczących spłaty tych należności (wszystkie dochody za wyjątkiem dochodów wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz opłaty skarbowej),
 • windykacja należności niepodatkowych Gminy,
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej Urzędu oraz Gminy, sporządzanie pozostałych sprawozdań finansowych i statystycznych Urzędu oraz Gminy,
 • ewidencja wartości majątku Urzędu i Gminy,
 • organizowanie i sprawowanie kontroli wewnętrznej zapewniającej prawidłową realizację budżetu pod względem formalno-prawnym,
 • nadzór nad przeprowadzaniem okresowych inwentaryzacji składników majątkowych i rozliczenie jej wyników,
 • udział w przetargach organizowanych przez Urząd Miasta,
 • rozliczanie podatku od towarów i usług w zakresie działania Gminy oraz sporządzenia stosownych deklaracji,
 • naliczanie, wypłata i rozliczanie wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz umów zleceń i umów o dzieło, prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym, sporządzanie stosownych deklaracji,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • obsługa kredytów i pożyczek zaciąganych oraz udzielanych przez Gminę.”

 Wystawianie faktur za materiały przetargowe, czynsze, dzierżawy i inne (pok.105 - I piętro) 

Jak załatwić sprawę
 Wydział Podatków i Opłat
(pok. 012, 013, 014, 015, 016)
 • proponowanie wysokości i stawek podatków i opłat lokalnych, wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, sposobu ich poboru, określanie inkasentów tych należności, a także ulg i zwolnień w tych należnościach,
 • wymiar i pobór należności pieniężnych, wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 • prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego,
 • nadzór nad inkasentami podatków i opłat lokalnych,
 • prowadzenie windykacji należności podatkowych,
 • przygotowywanie propozycji decyzji podatkowych w sprawach umorzeń lub udzielanie ulg w opłacaniu podatków i opłat lokalnych,
 • umarzanie i udzielanie ulg w spłacaniu należności podatkowych w ramach przysługujących uprawnień,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i zaległościach na podstawie urządzeń wymiarowych i księgowo-ewidencyjnych,
 • wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej w zakresie należności podatkowych,
 • prowadzenie windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych,
 • ewidencja dochodów z tytułu opłaty skarbowej, windykacja tych należności oraz prowadzenie spraw z zakresu stosowaniu ulg w jej spłacie,
 • wymiar i pobór należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacja tych należności oraz prowadzenie spraw z zakresu stosowaniu ulg w jej spłacie,
 • prowadzenie kontroli podatkowej w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie realizowanych przez Wydział dochodów,
 • prowadzenie kasy Urzędu Miasta.

 Wpłaty podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz innych należności
(pok.014-parter – Kasa Urzędu Miasta – poniedziałek 7.45 - 15.00 wtorek - piątek 7.45 - 14.00)

Jak załatwić sprawę
 Referat ds. Drogownictwa i Transportu
(pok. 218, 217, 226, 227)
 • Nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych: Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji, Miejskiego Zakładu Komunikacji w zakresie ich bieżącej działalności.
 • Nadzór nad eksploatacją sieci deszczowej.
 • Nadzór nad utrzymaniem oświetlenia ulic i placów miejskich.
 • Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
 • Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego wraz z określeniem warunków przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
 • Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Jak załatwić sprawę
 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Wykup i sprzedaż nieruchomości ( pok. 301)
 • Sprzedaż lokali komunalnych ( pok. 301)
 • Oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste ( pok. 301)
 • Dzierżawa, użytkowanie gruntów komunalnych ( pok. 304, 303)
 • Zatwierdzanie podziału nieruchomości ( pok. 307)
 • Numeracja nieruchomości i nazewnictwo ulic ( pok. 307)
 • Rozgraniczenia nieruchomości ( pok. 307)
 • Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi ( pok. 303)
 • Najem parkingów i placów targowych ( pok.303)
 • Sprawy związane z rolnictwem (pok. 304)
 • Wydawanie opinii do wstępnych projektów podziału nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami (pok. 307)
Jak załatwić sprawę
 Wydział Rozwoju i Urbanistyki
 • Przygotowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (pok. 231)
 • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (pok. 231)
 • Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z w/w ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (pok. 231)
 • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( pok. 231)
 • Sporządzanie i wydawanie wypisów z dokumentów planistycznych ( pok.231 )
 • Sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ( pok. 231)
 • Sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ (pok. 231)
 • Wydawanie opinii urbanistycznych ( pok.231)
 • Opiniowanie i uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych od strony ulic miejskich, zgodnie z ustawą o drogach publicznych ( pok. 231)
 • Wydawanie w drodze decyzji administracyjnych zezwoleń na lokalizację zjazdu z drogi gminnej, zgodnie z ustawą o drogach publicznych (pok.231)
 • Wydawanie opinii zgodnie z ustawą - Prawo geologiczne i górnicze (pok. 231)
Jak załatwić sprawę
 Wydział Kultury, Sportu i Promocji
(ul.Krzywa 1)

- w zakresie kultury, sztuki:

1) nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Kultury,

2) nadzór nad Miejską Biblioteką Publiczną, prowadzenie spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych, ustalanie w planach miasta zadań w zakresie upowszechniania kultury,

3) tworzenie instytucji i placówek upowszechniania kultury samodzielnie albo wspólnie w drodze umów i porozumień, określanie nazw instytucji i placówek upowszechniania kultury, ich siedzib, przedmiotu działania a także wyposażenie w niezbędne środki materialne techniczne oraz finansowe,

4) opracowywanie wspólnie z Wydziałem Organizacyjnym projektów statutów dla instytucji kultury,

5) prowadzenie rejestru instytucji kultury,

6) utrzymanie własnych instytucji i placówek upowszechniania kultury i kontrolowanie ich a także dofinansowanie i nadzorowanie działalności instytucji i placówek upowszechniania kultury prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne na terenie miasta,

7) pozyskiwanie od placówek upowszechnienia kultury informacji o realizacji zadań statutowych oraz rozliczeń ze środków pochodzących z funduszów celowych,

8) współdziałanie ze stowarzyszeniami w zakresie kultury i sztuki,

9) organizowanie oraz współudział w przygotowywaniu imprez kulturalnych na terenie miasta,

10) organizowanie uroczystych rocznic i obchodów świat narodowych,

11) działalność w zakresie wydawania niskonakładowych publikacji.

- w zakresie ochrony dóbr kultury:

1) sprawowanie opieki nad zabytkami i prowadzenie prac konserwatorskich, w tym:

a) współpraca w zakresie prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków,

b) sporządzanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,

c)wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytku w nagłych przypadkach i niezwłoczne zawiadamianie o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora,

d)zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru lub ewidencji zabytków po uprzednim zaopiniowaniu przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,

e)składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji,

f)przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska, niezwłoczne zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o otrzymaniu wiadomości o znalezieniu lub odkryciu przedmiotu archeologicznego lub wykopaliska,

g)działanie w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami,

- w zakresie sportu i turystyki:

1)prowadzenie kierunkowych działań miasta w zakresie współpracy z klubami i związkami sportowymi,

2) analizowanie i opiniowanie wniosków w sprawie udzielania ulg klubom sportowym w zakresie opłat należnych miastu Nowy Targ,

3) prowadzenie bazy danych w zakresie działalności klubów sportowych,

4) opiniowanie wniosków klubów sportowych dotyczących wyróżnień i odznaczeń,

5) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych,

6) prowadzenie i koordynacja zadań związanych z organizacją imprez sportowych i turystycznych każdego szczebla, w szczególności koordynacja rozgrywek sportu międzyszkolnego,

7) współdziałanie z WOPR i GOPR w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających, uprawiających sporty wodne, przebywających w górach,

8) współpraca ze stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania sportu i turystyki

9) prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej,

10) Nadzór nad działalnością Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji

- w zakresie promocji Miasta:

1)koordynacja realizacji zadań związanych z promocją Miasta wynikających ze strategii rozwoju miasta,

2)opracowywanie ofert wystawienniczych oraz udział w targach gospodarczych i turystycznych Miast,

3)promocja miasta, a w szczególności przygotowywanie i opracowywanie materiałów wydawniczych, folderów turystycznych i innych materiałów promocyjnych miasta,

4)prowadzenie spraw związanych ze współpracą zagraniczną oraz współpracą z miastami partnerskimi,

5)prowadzenie spraw dotyczących używania nazwy Miasta, herbu, logo przez wnioskujące podmioty,

6) organizacja imprez mających charakter promocji Miasta.

- w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

1)współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 cyt. ustawy,

2)opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i sprawozdania z jego realizacji,

3)przeprowadzanie procedury powierzania organizacjom pozarządowym do realizacji zadań publicznych, w tym:

a)przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania konkursowego w zakresie zadań przypisanych do Wydziału,

b)opracowywanie projektów umów na realizację zadań przez organizacje wyłonione w toku postępowania konkursowego,

c)przekazywanie organizacjom pozarządowym środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,

d)bieżący nadzór i kontrola nad wykonywaniem przez organizacje pozarządowe powierzonych zadań,

e)rozliczanie dotacji przyznanych z budżetu miasta organizacjom pozarządowym w zakresie zadań przypisanych do Wydziału,

f)kontrola merytoryczna i finansowa sprawozdań organizacji z realizacji zadań publicznych w zakresie zadań przypisanych do Wydziału,

g)podejmowanie działań związanych z tworzeniem wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli organów administracji samorządowej,

h)przeprowadzanie okresowej analizy problemów dotyczących działalności organizacji pozarządowych,

i)organizowanie szkoleń dla członków organizacji pozarządowych,

Jak załatwić sprawę
 WYDZIAŁ Administracji i Kadr

Organizacja pracy Urzędu, udzielanie wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Urzędu (pok. Nr. 113)

W ramach Wydziału Administracji i Kadr funkcjonuje:

  1. stanowisko pracy ds. obsługi Kancelarii Burmistrza (Sekretariat),

  2. Biuro Rady,

  3. Biuro Obsługi Mieszkańców,

  4. Biuro Obsługi Informatycznej”.

w zakresie organizacji i zarządzania:

 1. organizowanie działalności Urzędu, a w szczególności opracowywanie regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz nadzór nad jego wdrażaniem i funkcjonowaniem,

 2. prowadzenie ewidencji uchwał Rady, zarządzeń i decyzji Burmistrza Miasta oraz ich zbiorów,

 3. przekazywanie do realizacji uchwał rady i zarządzeń burmistrza właściwym komórkom

 4. przygotowywanie upoważnień dla pracowników Urzędu do wykonywania określonych zadań w imieniu Burmistrza Miasta oraz prowadzenie ich ewidencji,

 5. prowadzenie księgi kontroli Urzędu oraz dbanie o dokonywanie w niej stosownych wpisów przez organ kontroli zewnętrznej,

 6. kompletowanie protokołów i wystąpień pokontrolnych z kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie,

 7. analizowanie i wykorzystywanie wniosków pokontrolnych dla usprawnienia działalności Urzędu,

 8. nadzór nad przestrzeganiem w Urzędzie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji archiwalnej,

 9. obsługa organizacyjna sekretariatów Burmistrza Miasta oraz Zastępców Burmistrza Miasta,

 10. zapewnienie właściwego obiegu dokumentów i korespondencji wpływającej do Burmistrza Miasta i zastępców Burmistrza Miasta,

 11. organizowanie przyjęć interesantów przez Burmistrza Miasta i Zastępców Burmistrza Miasta,

 12. nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Bibliotek Publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji, Miejski Zakład Komunikacji, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji) w zakresie merytorycznej działalności Wydziału,

 13. kompletowanie dokumentacji statutowej i dotyczącej regulaminów miejskich jednostek organizacyjnych, o których mowa w lit. l,

 14. prowadzenie spraw dotyczących reorganizacji i przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych,

 15. prowadzenie spraw związanych z członkowstwem (udziałem) Miasta w związkach
  i stowarzyszeniach,

 16. wykonywanie we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów,

 17. nadzór nad obiegiem dokumentów w Urzędzie,

 18. organizowanie narad Burmistrza oraz obiegu informacji wewnętrznej w Urzędzie,

 19. organizacja załatwiania skarg i wniosków obywateli oraz prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,

 20. nadzór nad ochroną danych osobowych w Urzędzie;

w zakresie kadr i szkolenia:

 1. prowadzenie całokształtu spraw osobowych pracowników Urzędu,

 2. analizowanie stanu zatrudnienia – gospodarowanie etatami i funduszem wynagrodzeń w Urzędzie,

 3. opracowywanie Regulaminu Pracy,

 4. organizacja szkoleń i dokształcania zawodowego pracowników Urzędu,

 5. nadzór nad dokonywaniem okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz prowadzenie ich rejestru,

 6. sprawowanie nadzoru nad porządkiem i dyscypliną pracy w tut. Urzędzie,

 7. prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień osób do działania w imieniu Burmistrza,

 8. prowadzenie Centralnego Rejestru Umów zleceń i o dzieło oraz zgłaszanie zleceniobiorców do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

 9. prowadzenie dokumentacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

 10. prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,

 11. prowadzenie spraw kadrowych kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Bibliotek Publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji, Miejski Zakład Komunikacji, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji),

 12. organizowanie staży dla osób bezrobotnych, prac społecznie użytecznych oraz praktyk studenckich i zawodowych;

w zakresie administracyjno - gospodarczym:

 1. zapewnienie prawidłowej eksploatacji budynków i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd,

 2. prowadzenie remontów, modernizacji i prac adaptacyjnych obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd,

 3. zamawianie pieczęci urzędowych, prowadzenie ich ewidencji oraz likwidacji,

 4. prowadzenie spraw związanych z prenumeratą wydawnictw specjalistycznych, czasopism i prasy,

 5. zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, rozliczanie kosztów rozmów telefonicznych,

 6. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodu służbowego,

 7. gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi Urzędu,

 8. prowadzenie magazynu materiałów biurowych i gospodarczych,

 9. prowadzenie Archiwum Zakładowego;

 

Biuro Obsługi Informatycznej:

 1. nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem urządzeń komputerowych (sieci informatycznej, serwerów, komputerów, drukarek),

 2. nadzór nad obsługą multimedialną urzędu,

 3. nadzór i prowadzenie strony WWW urzędu i Biuletynu Informacji Publicznej,

 4. nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem systemów operacyjnych zainstalowanych na serwerach i komputerach,

 5. nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem oprogramowania użytkowego istniejącego w urzędzie,

 6. nadzór nad bezpieczeństwem systemu informatycznego od strony sprzętowej,

 7. nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych,

 8. nadzór nad gospodarowaniem sprzętem komputerowym i akcesoriami komputerowymi,

 9. nadzór nad właściwym wykorzystaniem sprzętu komputerowego i udzielanie instruktażu w zakresie podstawowej obsługi komputerów, drukarek, kserokopiarek,

 10. analizowanie rynku oprogramowania pod kątem możliwości wdrożenia w urzędzie nowoczesnych systemów informatycznych wspomagających prace wydziałów z uwzględnieniem ich specyfiki;

 Biuro Obsługi Mieszkańców:

 1. obsługa interesantów w zakresie: wydawania druków oraz wniosków do załatwiania spraw, pomocy przy ich wypełnianiu, przyjmowania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją i przekazywania właściwym wydziałom celem ich załatwienia, wydawania korespondencji przygotowywanej przez inne wydziały,

 2. prowadzenie zbioru „kart usług” oraz udostępnianie ich wraz z załącznikami
  w formie druków urzędowych interesantom,

 3. obsługa dziennika podawczego,

 4. prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej, wysyłanie przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź doręczania na terenie miasta przez gońców,

 5. udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach działających na terenie miasta,

 6. kontrola uiszczania należnej opłaty skarbowej wraz z dokonaniem na wniosku adnotacji potwierdzającej jego pobór,

 7. dysponowanie materiałami promocyjnymi Miasta,

 8. wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń wraz z ich bieżącą aktualizacją oraz prowadzenie ich rejestru,

 9. obsługa centrali telefonicznej oraz kserokopiarki (tylko dla potwierdzenia złożenia pisma przez klienta),

 10. nadzór nad systemem EZD „IntraDOK”,

 11. obsługa punktu potwierdzania profilu zaufanego,

 12. obsługa usług na e-PUAP;

Biuro Rady:

 1. organizacja i obsługa posiedzeń Sesji i Komisji Rady Miasta,

 2. ustalanie dyżurów radnych,

 3. sporządzanie list wypłat diet radnym,

 4. opracowywanie budżetu Rady Miasta na dany rok, czuwanie nad wydatkowaniem środków w ciągu roku oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania budżetu Rady Miasta za dany rok,

 5. przekazywanie uchwał podjętych na sesji odpowiednim organom sprawującym nadzór,

 6. prowadzenie wykazu uchwał podejmowanych przez Radę,

 7. prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych,

 8. prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę,

 9. sprawdzanie i sporządzanie informacji o publikacji w Dzienniku Urzędowym aktów prawa miejscowego,

 10. wystawianie PIT-ów R dla radnych z tytułu pobranych diet za poprzedni rok – przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego,

 11. nadzór nad terminowym złożeniem przez radnych oświadczeń majątkowych oraz ich przekazywanie do Urzędu Skarbowego i do BIP-u,

 12. zgłaszanie radnych na szkolenia oraz rozliczanie delegacji służbowych,

 13. obsługa kancelaryjno-biurowa Kapituły Honorowej Miasta oraz Rady Sportu,

Jak załatwić sprawę
 WYDZIAŁ OŚWIATY
( ul. Krzywa 1 pok. Nr 202, 203 212, 213)

Sprawy w zakresie działalności niepublicznych szkół lub placówek oświatowych:

 • wpis do ewidencji niepublicznych placówek ,
 • wykreślanie z ewidencji niepublicznych szkół, placówek,
 • dotacje do działalności niepublicznych szkół i placówek oświatowych.
Sprawy w zakresie nadania stopnia awansu nauczyciela minowanego:
 • wydawanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z urzędu lub po złożeniu egzaminu,
 • dokonywanie zmian w treści aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w związku z podniesieniem kwalifikacji zawodowych,
 • ustalanie z urzędu okresu stażu dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

Sprawy w zakresie spełnienia obowiązku szkolnego i nauki:

 • wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego,
 • wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad spełnianiem przez uczniów ( opiekunów prawnych) obowiązku nauki.

Sprawy w zakresie nadzoru nad działalnością samorządowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów:

 • przyjmowanie i rozpatrzenie skarg,
 • przyjmowanie opinii i wniosków w zakresie działalności oświatowej.
Jak załatwić sprawę
 Wydział Spraw Społecznych

w zakresie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

 1. ewidencjonowanie przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zmiana wpisu, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu,
 2. udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych osobom fizycznym i prawnym,
 3. wydawanie zaświadczeń i potwierdzeń związanych z działalnością gospodarczą,
 4. współpraca z GUS, ZUS i US i in. we wszystkich sprawach związanych z ewidencją działalności gospodarczej.
 5. wydawanie licencji na transport samochodowy taksówką osobową,
 6. prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, a nie zaliczonych do obiektów hotelarskich,
 7. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 8. współpraca z Miejską Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:

 1. przygotowywanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także sprawozdań z jego realizacji,
 2. bieżąca koordynacja i kontrola zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 3. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 4. przeprowadzanie okresowej analizy problemów alkoholowych i zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej na terenie gminy,
 5. organizowanie szkoleń dla grup zawodowo zaangażowanych w realizację Miejskiego Programu Profilaktyki tj. nauczycieli, pracowników ochrony zdrowia, kuratorów sądowych, pracowników policji, dyrektorów szkół, pracowników pomocy społecznej,
 6. bieżąca ewaluacja i prowadzenie lokalnych inicjatyw z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 7. wdrażanie i prowadzenie na terenie miasta ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych,
 8. obsługa techniczno-biurowa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym koordynacja prac poszczególnych Zespołów Komisji,
 9. prowadzenie działalności informacyjnej o realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - współpraca z mediami, aktualizacja informacji na internetowej stronie.

w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej:

 1. koordynowanie działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz realizacja zadań własnych wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zdrowia,
 2. współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w sprawach bezpieczeństwa sanitarnego w mieście,
 3. współdziałanie z jednostkami systemu pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
 4. sprawowanie nadzoru nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej.
zakresie spraw wojskowych:
 1. realizacja całokształtu zadań wynikających z przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w tym:
  • przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
  • udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
  • orzekanie o konieczności sprawowania przez poborowych, żołnierzy oraz osoby odbywające służbę zastępczą bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, uznawanie za jedynych żywicieli rodzin,
  • prowadzenie poszukiwania osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,
  • prowadzenie komórki niejawnej,
  • nadzór nad przestrzeganiem ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta,
  • przygotowanie i przeprowadzenie natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych na wypadek wojny.

w zakresie obrony cywilnej:

 1. tworzenie formacji samoobrony,
 2. wyznaczanie na stanowiska komendantów formacji obrony cywilnej,
 3. przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie tych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony,
 4. utrzymanie w stałej gotowości sprzętu obrony cywilnej,
 5. wykonywanie innych zadań szefa obrony cywilnej miasta,
 6. organizowanie prac i obsługa kancelaryjno-biurowa Miejskiego Zespołu Reagowania.

w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:

 1. realizacja całokształtu spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
  w tym:
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
 • dokonywanie wpisów PESEL w sprawach niezastrzeżonych dla Urzędu Stanu Cywilnego,
 • sporządzanie spisów wyborców, wykazów do szkół, list przedpoborowych i poborowych
 • udzielanie informacji adresowych,
 • wydawanie dokumentów tożsamości,
 • prowadzenie archiwum dowodów osobistych.

w zakresie spraw wynikających z Kodeksu Cywilnego:

 1. ustanawianie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne,
 2. wywieszanie ogłoszenia o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie zostało ustalone,
 3. przygotowanie wyboru ławników do sądów rejonowych i sądów okręgowych.

w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie p. pożarowej w szczególności:
 • rozeznanie potrzeb w zakresie utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • wnioskowanie o zabezpieczenie budżetu miasta w środki finansowe na powyższe cele,
 • realizacja zadań gminy określonych w ustawie o ochronie p. pożarowej,

Prowadzenie spraw wynikających dla gminy z ustawy prawo o zgromadzeniach - przyjmowaniu zawiadomień i wydawanie decyzji o zakazie zgromadzenia.

Prowadzenie spraw związanych z realizacją rządowego i lokalnego programu Karta Dużej Rodziny.

 

Jak załatwić sprawę
 Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji
 • Obsługa procesu przygotowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) wzakresiewymaganej dokumentacji.
 • Opracowywanie materiałów do prac Zespołu WPI.
 • Przygotowanie projektu dokumentu WPI kolejnych edycji.
 • Monitorowanie realizacji inwestycji.
 • Przygotowanie dokumentacji zadań inwestycyjnych do WPI, dla których Wydział jest Jednostką Realizującą.
 • Rozpoznanie możliwości współfinansowania planowanych inwestycji.
 • Opracowanie wystąpień i wniosków do instytucji centralnych, wojewódzkich, powiatowych oraz fundacji i banków o współfinansowanie lub kredytowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto, a także obsługa tych inwestycji w zakresie sprawozdań irozliczeń.
 • Prowadzenie spraw w zakresie uzyskania środków finansowych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji.
 • Opracowanie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych dla uzyskania środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej w porozumieniu ze stanowiskiem ds. funduszy europejskich.
 • Prowadzenie inwestycji wspólnych w zakresie przygotowania i rozliczeń umów partycypacyjnych.
 • Opracowanie wniosków do Burmistrza Miasta o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze specyfikacją techniczną.
 • Udział w pracach komisji przetargowych.
 • Przygotowanie zakresu rzeczowego dla zlecanych projektów budowlanych wraz z wstępną wyceną zadania (w ramach WPI).
 • Prowadzenie czynności administracyjnych o dokonanie zamówień, których wartość nieprzekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6 000 euro, celem zlecenia pracprojektowych, robót budowlano – montażowych, nadzoru inwestorskiego.
 • Odbiór dokumentacji projektowych – sprawdzenie kompletności opracowanych projektów,sprawdzenie zgodności z warunkami wydanymi w decyzji o ULICP.
 • Uzyskiwanie pozwoleń na budowę – Współpraca z Nowotarskim Starostwem Powiatowym.
 • Przekazywanie placów budów Wykonawcom celem realizacji inwestycji.
 • Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem umowy przez Wykonawcę.
 • Powoływanie inspektora nadzoru.
 • Organizowanie odbiorów częściowych i odbiorów końcowych placu budowy.
 • Zawiadamianie o zakończeniu budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Udział w kontroli budowy po zawiadomieniu o zakończeniu budowy prowadzonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów budowlanych.
 • Organizowanie przeglądów przed upływem okresu gwarancyjnego.
 • Organizowanie odbiorów gwarancyjnych – rozliczenie kaucji gwarancyjnej.
 • Przekazywanie zrealizowanych zadań do eksploatacji.
 • Współpraca z komitetami działającymi w oparciu o uchwałę dotyczącą lokalnych inicjatyw inwestycyjnych – rejestracja wniosków komitetów, przygotowanie wniosków zpropozycjami komitetu na Kolegium Burmistrza, zawieranie umów z członkamikomitetu społecznego.
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów związanych z inwestycjami wspólnymi realizowanymi na bazie majątku miasta.
 • Współpraca z Wydziałem Rozwoju i Urbanistyki wzakresie – realizacji planów przestrzennych, koncepcji programowo-przestrzennych.
 • Współpraca z Karpacką Spółką Gazownictwa – typowanie potencjalnych obszarów miasta przeznaczonych do gazyfikacji.
 • Wspieranie działań spółki w badaniach marketingowych poprzez organizowanie spotkań zmieszkańcami wytypowanych rejonów celem przekazania mieszkańcom zasadrozbudowy sieci gazowej i ponoszonych przez nich i miasto kosztów.
 • Wyjaśnianie zasad rozliczania się miasta z zawartych umów pomiędzy mieszkańcami a Społecznym Komitetem Gazyfikacji na podstawie których mieszkańcy dokonaliw latach 1988 i 1989 przedpłat na gazyfikacje miasta Nowy Targ.
 • Wykonywanie projektów dalszej rozbudowy sieci gazowej miasta wraz z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę w imieniu Karpackiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie.
 • Spisywanie umów z mieszkańcami, do których został wykonany przyłącz gazowy i którzy dokonali przedpłat na gazyfikację miasta, z przeliczeniem wartości tej wpłaty zgodniez zasadami ujętymi w Uchwale Nr 66/X/03 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 sierpnia2003 roku.
 • Kontrola naliczanej przez Karpacką Spółkę Gazowniczą opłaty przyłączeniowej napodstawie aktualnej taryfy dla paliw gazowych.
 • Rozliczanie wpłat dokonanych na Społeczny Komitet Gazyfikacji z lat 1988 i 1989.
 • Prowadzenie magazynu środków trwałych na terenie kotłowni centralnej Na Równi Szaflarskiej.
 • Nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych przez nieinwestycji.
Jak załatwić sprawę
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
(pok. 204, 205, 206, 209, 211 II p.)
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości
 • naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów
 • wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów
 • nadzór nad administrowaniem zieleni miejskiej, w tym parkami i placami miejskimi
 • edukacja ekologiczna
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów Prawa Ochrony Środowiska w zakresie kompetencji gminy
 • prowadzenie publicznie dostępnych danych o środowisku oraz sprawy związane z udostępnieniem informacji o środowisku
 • obsługa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • zapewnienie czystości i porządku na terenie miasta i tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania -stosownie do postanowień i unormowań prawnych w zakresie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • prowadzenie ewidencji:
  • przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • zbiorników bezodpływowych.
 • organizowanie, nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami
 • Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi.
Jak załatwić sprawę
 REFERAT DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(pok. 221 II p.)
 • Opracowywanie zbiorczego planu zamówień publicznych dla Urzędu Miasta na podstawie spisu planowanych zadań przygotowanym przez poszczególne Wydziały.
 • Przekazywanie ogłoszeń o zamówieniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.
 • Przekazywanie do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz niezwłocznie również Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5.000.000 euro, a na dostawy lub usługi – 130.000 euro.
 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne:
  • przygotowywanie decyzji Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej,
  • opracowywanie – wspólnie z Komisją Przetargową projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem odpowiednich dokonkretnego zamówienia wymagań i kryteriów porównania i oceny ofert oraz przedłożenie jej do zatwierdzenia przez Komisję Przetargową a następnie Burmistrza lub jego Zastępców,
  • publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych zgodnie z ustawą ozamówieniach publicznych,
  • udział pracowników Referatu w pracach Komisji Przetargowej,
  • udostępnianie zainteresowanym oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • w okresie dzielącym dzień ogłoszenia od składania ofert udzielanie wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w uzgodnieniu z poszczególnymi Wydziałami,
  • prowadzenie i ewidencja korespondencji w zakresie prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne,
  • prowadzenie całości dokumentacji poszczególnych postępowań ozamówienie publiczne,
  • przygotowywanie niezbędnych materiałów przy wystąpieniu konieczności udziału w arbitrażu,
  • prowadzenie ewidencji dokonanych przetargów,
  • przygotowywanie, zawieranie umów, a w razie konieczności aneksów zwykonawcami,
  • przekazywanie do poszczególnych wydziałów podpisanej umowy celem jej realizacji,
  • udostępnianie do wglądu dokumentacji z postępowań o zamówienia publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. Nr 19, poz. 17
Jak załatwić sprawę

Aktualizacja: 23-05-2019r.
Oglądane: 88357 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE