Dziś mamy: poniedziałek
- 25 maja 2015 roku

145 dzień roku, 22 tydzień roku.
Wschód słońca: 3:45
Zachód słońca: 19:28

Imieniny obchodzą: Epifan, Grzegorz, Imisława, Maria Magdalena, Urban

Dzień Afryki

Burmistrz Miasta
mgr Grzegorz Watycha

Nasze Osiągnięcia

SLE

ISO

Nagrody
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 660-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» inne miasta w internecie
» więcej o mieście
Miejska Biblioteka P
MOK
MCSIR
JP II Nowy Targ
Karta Dużej Rodziny
Album-Ocalic
Dz Urz Woj. Małop
NT Szlak Rowerowy
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
Euroregion Tatry
PPWSZ
Kropla IPA
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Aeroklub
UTW
NTvK

Kanał informacyjny rss

Aktualnie stronę ogląda osób: 74

Wydziały i ich zadania
SEKRETARIAT BURMISTRZA MIASTA I JEGO ZASTĘPCÓW (pok. Nr 101)
przyjmowanie we wszystkich sprawach w tym również w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godz. 12.00-16.00
 URZĄD STANU CYWILNEGO
(Krzywa 1 pok. Nr 008- parter)
 • śluby
  1. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
  2. wydawanie zaświadczeń o możliwości zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 • rejestracja urodzeń
 • rejestracja zgonów
 • przyjęcia oświadczenia o uznaniu dziecka przez ojca
 • przyjmowanie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
 • odpisy aktów stanu cywilnego
 • transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 WYDZIAŁ FINANSOWY
(pok. 012, 013, 014, 015, 016, 119, 121)
 • wymiar i pobór należności pieniężnych od rolników oraz podatków i opłat lokalnych, które zgodnie z aktualnymi przepisami należą do zakresu rzeczowego administracji samorządowej,
 • nadzór nad inkasentami podatków i opłat lokalnych
 • prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i zaległościach,
 • prowadzenie rachunkowości budżetowej i podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • obsługa finansowo-księgowa budżetu miasta i Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej,
 • okresowa inwentaryzacja składników majątkowych,
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
 • opracowywanie projektu oraz układu wykonawczego budżetu miasta, planów funduszów celowych oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
 • realizacja dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym,
 • przygotowanie projektów zarządzeń Burmistrza Miasta i uchwał Rady Miasta w zakresie spraw finansowych,
 • nadzór finansowy na działalnością jednostek budżetowych oraz jednostek gospodarki pozabudżetowej powiązanych z budżetem miasta,
 • opracowywanie zbiorczych sprawozdań statystycznych i opisowych z wykonania budżetu miasta

 Wystawianie faktur za materiały przetargowe, czynsze, dzierżawy i inne (pok.105 - I piętro) 

Wpłaty podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz innych należności
(pok.014-parter – Kasa Urzędu Miasta – poniedziałek 7.45 - 15.00 wtorek - piątek 7.45 - 14.00)

Jak załatwić sprawę
 Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
(pok. 218, 217, 226, 227)
 • Nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych: Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Zakładu Gospodarczego Zieleni iRekreacji, Miejskiego Zakładu Komunikacji w zakresie ich bieżącej działalności.
 • Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi.
 • Nadzór nad eksploatacją sieci deszczowej oraz studni publicznych.
 • Nadzór nad utrzymaniem oświetlenia ulic i placów miejskich.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją zadań w zakresie utrzymania należytego stanu technicznego i sanitarnego szaletów miejskich.
 • Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
 • Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
 • Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego wraz z określeniem warunków przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
 • Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Jak załatwić sprawę
 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
 • Wykup i sprzedaż nieruchomości ( pok. 301)
 • Sprzedaż lokali komunalnych ( pok. 301)
 • Oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste ( pok. 301)
 • Dzierżawa, użytkowanie gruntów komunalnych ( pok. 304, 303)
 • Zatwierdzanie podziału nieruchomości ( pok. 307)
 • Numeracja nieruchomości i nazewnictwo ulic ( pok. 307)
 • Rozgraniczenia nieruchomości ( pok. 307)
 • Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi ( pok. 303)
 • Najem parkingów i placów targowych ( pok.303)
 • Sprawy związane z rolnictwem (pok. 304)
 • Przygotowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (pok. 231)
 • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (pok. 231)
 • Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z w/w ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (pok. 231)
 • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( pok. 231)
 • Sporządzanie i wydawanie wypisów z dokumentów planistycznych ( pok.231 )
 • Sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ( pok. 231)
 • Sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ (pok. 231)
 • Wydawanie opinii urbanistycznych ( pok.231)
 • Wydawanie opinii do wstępnych projektów podziału nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami (pok. 307)
 • Opiniowanie i uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych od strony ulic miejskich, zgodnie z ustawą o drogach publicznych ( pok. 231)
 • Wydawanie w drodze decyzji administracyjnych zezwoleń na lokalizację zjazdu z drogi gminnej, zgodnie z ustawą o drogach publicznych (pok.231)
 • Wydawanie opinii zgodnie z ustawą - Prawo geologiczne i górnicze (pok. 231)
Jak załatwić sprawę
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ IPROMOCJI
(ul.Krzywa 1)

Ewidencja działalności gospodarczej (ul. Krzywa 1, pok. 207, 208, 209, 210, 211)
( między innymi zezwolenia na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej: taksówki, wywóz nieczystości)

Rozwiązywanie problemów uzależnień (ul. Krzywa 1, pok. 207, 208, 209, 210, 211)

 • Współdziałanie z podmiotami w zakresie kultury, sportu, turystyki ,rekreacji ipromocji (ul. Krzywa 1, pok. 207, 208, 209, 210, 211)
Jak załatwić sprawę
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Organizacja pracy Urzędu, udzielanie wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Urzędu (pok. Nr. 113)

 • Udostępnianie aktów normatywnych w tym przepisów prawa miejscowego (pok. Nr 113)
 • Udzielanie informacji dotyczących Rady Miasta ( pok. Nr 227 – Biuro Rady Miasta)
 • Przyjmowanie wszelkich pism, podań, skarg i wniosków wnoszonych do Urzędu Miasta (pok. Nr 3) – Dziennik Podawczy
 • Sprawy osobowe pracowników ( pok. Nr 113)
 • Gospodarka środkami rzeczowymi ( pok. Nr 113)
Jak załatwić sprawę
 WYDZIAŁ OŚWIATY
( ul. Krzywa 1 pok. Nr 202, 203 212, 213)

Sprawy w zakresie działalności niepublicznych szkół lub placówek oświatowych:

 • wpis do ewidencji niepublicznych placówek ,
 • wykreślanie z ewidencji niepublicznych szkół, placówek,
 • dotacje do działalności niepublicznych szkół i placówek oświatowych.
Sprawy w zakresie nadania stopnia awansu nauczyciela minowanego:
 • wydawanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z urzędu lub po złożeniu egzaminu,
 • dokonywanie zmian w treści aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w związku z podniesieniem kwalifikacji zawodowych,
 • ustalanie z urzędu okresu stażu dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

Sprawy w zakresie spełnienia obowiązku szkolnego i nauki:

 • wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego,
 • wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad spełnianiem przez uczniów ( opiekunów prawnych) obowiązku nauki.

Sprawy w zakresie nadzoru nad działalnością samorządowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów:

 • przyjmowanie i rozpatrzenie skarg,
 • przyjmowanie opinii i wniosków w zakresie działalności oświatowej.
Jak załatwić sprawę
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Ewidencja ludności ( pok. Nr 9 )

 • zameldowania
 • wymeldowania
 • zameldowania i wymeldowania decyzją administracyjną
 • zaświadczenia o zameldowaniu, zaświadczenia z akt ewidencji ludności
 • zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemca
 • nadawanie numerów PESEL

Dowody osobiste ( pok. Nr 003-parter )

 • pierwszy dowód osobisty
 • dowód zagubiony
 • wymiana dowodu
 • wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubienia, zniszczeniu dowodu osobistego

Sprawy wojskowe ( pok. Nr 120 )

 • uznanie o konieczności sprawowania przez żołnierzy bezpośredniej opieki nad członkami rodziny
Jak załatwić sprawę
 WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI
 • Obsługa procesu przygotowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) wzakresiewymaganej dokumentacji.
 • Opracowywanie materiałów do prac Zespołu WPI.
 • Przygotowanie projektu dokumentu WPI kolejnych edycji.
 • Monitorowanie realizacji inwestycji.
 • Przygotowanie dokumentacji zadań inwestycyjnych do WPI, dla których Wydział jest Jednostką Realizującą.
 • Rozpoznanie możliwości współfinansowania planowanych inwestycji.
 • Opracowanie wystąpień i wniosków do instytucji centralnych, wojewódzkich, powiatowych oraz fundacji i banków o współfinansowanie lub kredytowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto, a także obsługa tych inwestycji w zakresie sprawozdań irozliczeń.
 • Prowadzenie spraw w zakresie uzyskania środków finansowych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji.
 • Opracowanie zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych dla uzyskania środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej w porozumieniu ze stanowiskiem ds. funduszy europejskich.
 • Prowadzenie inwestycji wspólnych w zakresie przygotowania i rozliczeń umów partycypacyjnych.
 • Opracowanie wniosków do Burmistrza Miasta o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze specyfikacją techniczną.
 • Udział w pracach komisji przetargowych.
 • Przygotowanie zakresu rzeczowego dla zlecanych projektów budowlanych wraz z wstępną wyceną zadania (w ramach WPI).
 • Prowadzenie czynności administracyjnych o dokonanie zamówień, których wartość nieprzekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6 000 euro, celem zlecenia pracprojektowych, robót budowlano – montażowych, nadzoru inwestorskiego.
 • Odbiór dokumentacji projektowych – sprawdzenie kompletności opracowanych projektów,sprawdzenie zgodności z warunkami wydanymi w decyzji o ULICP.
 • Uzyskiwanie pozwoleń na budowę – Współpraca z Nowotarskim Starostwem Powiatowym.
 • Przekazywanie placów budów Wykonawcom celem realizacji inwestycji.
 • Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem umowy przez Wykonawcę.
 • Powoływanie inspektora nadzoru.
 • Organizowanie odbiorów częściowych i odbiorów końcowych placu budowy.
 • Zawiadamianie o zakończeniu budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Udział w kontroli budowy po zawiadomieniu o zakończeniu budowy prowadzonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów budowlanych.
 • Organizowanie przeglądów przed upływem okresu gwarancyjnego.
 • Organizowanie odbiorów gwarancyjnych – rozliczenie kaucji gwarancyjnej.
 • Przekazywanie zrealizowanych zadań do eksploatacji.
 • Współpraca z komitetami działającymi w oparciu o uchwałę dotyczącą lokalnych inicjatyw inwestycyjnych – rejestracja wniosków komitetów, przygotowanie wniosków zpropozycjami komitetu na Kolegium Burmistrza, zawieranie umów z członkamikomitetu społecznego.
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów związanych z inwestycjami wspólnymi realizowanymi na bazie majątku miasta.
 • Współpraca z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego wzakresie – realizacji planów przestrzennych, koncepcji programowo-przestrzennych.
 • Współpraca z Karpacką Spółką Gazownictwa – typowanie potencjalnych obszarów miasta przeznaczonych do gazyfikacji.
 • Wspieranie działań spółki w badaniach marketingowych poprzez organizowanie spotkań zmieszkańcami wytypowanych rejonów celem przekazania mieszkańcom zasadrozbudowy sieci gazowej i ponoszonych przez nich i miasto kosztów.
 • Wyjaśnianie zasad rozliczania się miasta z zawartych umów pomiędzy mieszkańcami a Społecznym Komitetem Gazyfikacji na podstawie których mieszkańcy dokonaliw latach 1988 i 1989 przedpłat na gazyfikacje miasta Nowy Targ.
 • Wykonywanie projektów dalszej rozbudowy sieci gazowej miasta wraz z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę w imieniu Karpackiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie.
 • Spisywanie umów z mieszkańcami, do których został wykonany przyłącz gazowy i którzy dokonali przedpłat na gazyfikację miasta, z przeliczeniem wartości tej wpłaty zgodniez zasadami ujętymi w Uchwale Nr 66/X/03 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 sierpnia2003 roku.
 • Kontrola naliczanej przez Karpacką Spółkę Gazowniczą opłaty przyłączeniowej napodstawie aktualnej taryfy dla paliw gazowych.
 • Rozliczanie wpłat dokonanych na Społeczny Komitet Gazyfikacji z lat 1988 i 1989.
 • Prowadzenie magazynu środków trwałych na terenie kotłowni centralnej Na Równi Szaflarskiej.
 • Nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych przez nieinwestycji.
Jak załatwić sprawę
REFERAT ds. OCHRONY ŚRODOWISKA
(pok. 204, 205 II p.)
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości
 • naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów
 • wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów
 • nadzór nad administrowaniem zieleni miejskiej, w tym parkami i placami miejskimi
 • edukacja ekologiczna
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów Prawa Ochrony Środowiska w zakresie kompetencji gminy we współdziałaniu ze Strażą Miejską
 • prowadzenie publicznie dostępnych danych o środowisku oraz sprawy związane z udostępnieniem informacji o środowisku
 • obsługa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • zapewnienie czystości i porządku na terenie miasta i tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania -stosownie do postanowień i unormowań prawnych w zakresie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • prowadzenie ewidencji:
  • przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • zbiorników bezodpływowych.
 • organizowanie, nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami
Jak załatwić sprawę
 REFERAT DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(pok. 221 II p.)
 • Opracowywanie zbiorczego planu zamówień publicznych dla Urzędu Miasta na podstawie spisu planowanych zadań przygotowanym przez poszczególne Wydziały.
 • Przekazywanie ogłoszeń o zamówieniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.
 • Przekazywanie do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz niezwłocznie również Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5.000.000 euro, a na dostawy lub usługi – 130.000 euro.
 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne:
  • przygotowywanie decyzji Burmistrza Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej,
  • opracowywanie – wspólnie z Komisją Przetargową projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem odpowiednich dokonkretnego zamówienia wymagań i kryteriów porównania i oceny ofert oraz przedłożenie jej do zatwierdzenia przez Komisję Przetargową a następnie Burmistrza lub jego Zastępców,
  • publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych zgodnie z ustawą ozamówieniach publicznych,
  • udział pracowników Referatu w pracach Komisji Przetargowej,
  • udostępnianie zainteresowanym oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • w okresie dzielącym dzień ogłoszenia od składania ofert udzielanie wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w uzgodnieniu z poszczególnymi Wydziałami,
  • prowadzenie i ewidencja korespondencji w zakresie prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne,
  • prowadzenie całości dokumentacji poszczególnych postępowań ozamówienie publiczne,
  • przygotowywanie niezbędnych materiałów przy wystąpieniu konieczności udziału w arbitrażu,
  • prowadzenie ewidencji dokonanych przetargów,
  • przygotowywanie, zawieranie umów, a w razie konieczności aneksów zwykonawcami,
  • przekazywanie do poszczególnych wydziałów podpisanej umowy celem jej realizacji,
  • udostępnianie do wglądu dokumentacji z postępowań o zamówienia publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. Nr 19, poz. 17
Jak załatwić sprawę

Aktualizacja: 29-07-2013r.
Oglądane: 62615 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Lang. Polish Lang. Deutch Quality International 2013 Małopolskie Wektory Współpracy Rzeczpospolita Fair Play ISO ISO SLE