RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 25 czerwca 2018 roku

176 dzień roku, 26 tydzień roku.
Wschód słońca: 4:35
Zachód słońca: 20:49

Imieniny obchodzą: Albrecht, Eulogiusz, Lucja, Łucja, Tolisława, Wilhelm

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Mapa Monitoringu powietrza
Jubileuszowy Kalendarz Imprez - 670 lat Nowego Targu
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

SLE

EKOlogiczna Gmina

Więcej Niż Energia

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 128

Rejestry i ewidencje Urzędu Miasta

Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji
prowadzonych w Urzędzie Miasta Nowy Targ

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005r. (Dz. U. z 2005r Nr 205, poz.1692), dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzone przez Urząd Miasta w Nowym Targu udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom nie publicznym realizującym zadania publiczne lub zlecone przez podmiot publiczny.

Dane zgromadzone w rejestrach publicznych udostępnia się na pisemny wniosek, spełniający wymagania określone w par. 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony. Jeżeli przepisy nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie danych. Dane udostępnia się w formie papierowej lub w formie elektronicznej.

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

Do pobrania wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

 

 

 

 

Referat ds. Ochrony Środowiska

LP. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna utworzenia rejestru Zakres informacji gromadzonych w rejestrze Jednostka/osoba odpowiedzialna, nr telefonu, nr pokoju
1. Rejestr zbiorników bezodpływowych art.3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) pojemność zbiornika, jego lokalizacja Mateusz Skupień, pok. 205, tel. 18 26 11 291
2. Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) wydajność przydomowej oczyszczalni, jej lokalizacja, typ Mateusz Skupień, pok. 205, tel. 18 26 11 291
3. Ewidencja wyrobów zawierających azbest § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) oraz Krajowy Program usuwania wyrobów zawierających azbest. lista nieruchomości, ilość odpadów niebezpiecznych zawierających azbest Mateusz Skupień, pok. 205, tel. 18 26 11 291
4. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - centrum informacji o środowisku: www.ekoportal.gov.pl art. 23 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz.1227 z późn. zm) wnioski o wydanie decyzji, decyzje i postanowienia, projekty: polityk, strategii, planów lub programów, polityki, strategie, plany lub programy, raporty o oddziaływaniu przedstęwzięć na środowisko, prognozy oddziaływania na środowisko, wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, zgłoszenia instalacji, z których emisje nie wymagają pozwolenia, a których eksploatacje wymagają załoszeń Anna Granowska, pok. 205, tel. 18 26 11 291
5. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr zawiera: nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej, regon (jeśli przedsiębiorca posiada), rodzaje odbieranych odpadów komunalnych, numer rejestrowy. Rejestr zawiera: nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej, regon (jeśli przedsiębiorca posiada), rodzaje odbieranych odpadów komunalnych, numer rejestrowy. Mateusz Skupień, pok. 205, tel. 18 26 11 291
6. Rejestr umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr zawiera spis umów zawartych z właścicielami nieruchomości na terenie miasta Nowy Targ - prowadzony w Gminie Miasto Nowy Targ od roku 2011 pod nazwą System Monitoringu Odpadów Komunalnych (SMOK) poprzez narzędzie informatyczne firmy SOLVENA Sp. z o.o. Rejestr zawiera spis umów zawartych z właścicielami nieruchomości na terenie miasta Nowy Targ - prowadzony w Gminie Miasto Nowy Targ od roku 2011 pod nazwą System Monitoringu Odpadów Komunalnych (SMOK) poprzez narzędzie informatyczne firmy SOLVENA Sp. z o.o. Mateusz Skupień, pok. 205, tel. 18 26 11 291
7. Ewidencja zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności usługowej lart. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) lista wydanych decyzji Burmistrza Miasta Nowy Targ Mateusz Skupień, pok. 205, tel. 18 26 11 291

 

^ góra

 

Referat ds. Zamówień Publicznych

LP. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna utworzenia rejestru Zakres informacji gromadzonych w rejestrze Jednostka/osoba odpowiedzialna, nr telefonu, nr pokoju
1. Rejestr zamówień publicznych Jednolity rzeczowy wykaz akt nazwa zamówienia, szacunkowa wartość zamówienia, nazwa wybranego w postępowaniu wykonawcy, wartość zawartej umowy Referat ds. Zamówień Publicznych, pok. 221, tel. 18 26 11 244
2. Rejestr umów Jednolity rzeczowy wykaz akt nr umowy, zamawiajacy wydział, nazwa zadania, nazwa wykonawcy, kwota umowy, data umowy Referat ds. Zamówień Publicznych, pok. 221, tel. 18 26 11 244

 

^ góra

 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

LP. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna utworzenia rejestru Zakres informacji gromadzonych w rejestrze Jednostka/osoba odpowiedzialna, nr telefonu, nr pokoju
1. Ewidencja dróg Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007r. Dz.U. Nr 19 poz. 115 ze zm.) Gromadzenie danych o sieci dróg publicznych Marian Twaróg, pok. 218, tel 18 26 11 288
2. Ewidencja mostów Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007r. Dz.U. Nr 19 poz. 115 ze zm.) Gromadzenie danych o obiektach mostowych Marian Twaróg, pok. 218, tel.  18 26 11 288

 

^ góra

 

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

LP. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna utworzenia rejestru Zakres informacji gromadzonych w rejestrze Jednostka/osoba odpowiedzialna, nr telefonu, nr pokoju
1. Ewidencja mienia komunalnego Gminy Miasta Nowy Targ art.23 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nr ewid. działki, powierzchnia, wartość, nr ks. wieczystej, przeznaczenie Janusz Jakobiszyn, pok. 302, tel. 198 26 11 205
2. Ewidencja gruntów Gminy Miasta Nowy Targ oddanych w użytkowanie wieczyste art.23 ust.1 b ustawy o gospodarce nieruchomościami nr ewid. działki, powierzchnia, data ostatniej aktualizacji opłaty rocznej Beata Krzak Kondera , pok. 301, tel 18 26 11 295
3. Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Nowy Targ art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zbiór kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu miasta Joanna Ambroż, pok. 201, tel. 18 26 11 231

 

^ góra

 

 

Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji

LP. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna utworzenia rejestru Zakres informacji gromadzonych w rejestrze Jednostka/osoba odpowiedzialna, nr telefonu, nr pokoju
1. Rejestr wydanych przez Burmistrza Miasta Nowy Targ zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.). Numer zezwolenia, rodzaj, oznaczenie przedsiębiorcy, adres punktu sprzedaży, adres składowania napojów alkoholowych/magazynu dystrybucyjnego, okres ważności zezwolenia Beata Krzysztofek, pok. 208, tel. 18 2611233
2. Rejestr licencji na wykonywanie przewozów taxi osobowego na terenie Nowego Targu Art 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późń. zm.) Numer licencji, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rejestracyjny pojazdu, numer podwozia VIN, okres ważności licencji, obszar prowadzenia przewozów Zofia Jędrysko, pok.208, tel. 18 2611234
3. Rejestr wpływających wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaw. powyżej 4,5% (za wyjątkiem alkoholu) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Zarządzenie nr 0050.Z.166.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 14 grudnia 2011r. Oznaczenie przedsiębiorcy, adres punktu sprzedaży, data wpływu, informacja o wniosku o zawieszenie postępowania. Beata Krzysztofek, pok. 208, tel. 18 2611233

 

^ góra

 

 

Wydział Organizacyjny

LP. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna utworzenia rejestru Zakres informacji gromadzonych w rejestrze Jednostka/osoba odpowiedzialna, nr telefonu, nr pokoju
1. Rejestr skarg i wniosków art. 254 kpa "Skargi i wnioski składane i przekazywane do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów organizacji społecznych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków." Dane osoby składającej skarge/wniosek, terminy (wpływu, załatwienia), osoby uczestniczące w rozpatrywaniu, wynik rozpatrzenia, osoby powiadomione o wyniku. mgr Knurowski Łukasz, pok. 120,18 261-12-82
2. Rejestr umów zleceń i umów o dzieło - które wymagają odprowadzenia składek ZUS bądź rejestracji w systemie Kadry Zarządzenie Nr 120.Z.10.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie określenia systemu kancelaryjnego oraz wytycznych dotyczących zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Imię i nazwisko i in. dane osobowe konieczne do przekazania informacji do ZUS i US mgr Knurowski Łukasz, pok. 120,18 261-12-82
3. Rejestr aktów wewnętrznych kierownika Urzędu - zarządzeń (120.Z) decyzji (120.D) Zarządzenie Nr 120.Z.10.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie określenia systemu kancelaryjnego oraz wytycznych dotyczących zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Data, numer, treść aktu wewnętrznego, osoba przygotowująca mgr Knurowski Łukasz, pok. 120,18 261-12-82
4 Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta (0050.Z) Zarządzenie Nr 120.Z.10.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie określenia systemu kancelaryjnego oraz wytycznych dotyczących zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Data, numer, treść aktu, osoba przygotowująca Stanisława Szołtysek, pok.123, tel. 18 26 11 270
5. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw Zarządzenie Nr 120.Z.10.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie określenia systemu kancelaryjnego oraz wytycznych dotyczących zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Data, numer, imię i nazwisko osoby, która otrzymuje upoważnienia/pełnomocnictwa mgr Knurowski Łukasz, pok. 120,18 261-12-82
6. Rejestr (książka) kontroli zewnętrznych Zarządzenie Nr 120.Z.10.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie określenia systemu kancelaryjnego oraz wytycznych dotyczących zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego, jednostka zlecająca kontrolę, data nr delegacji służbowej, czas trwania kontroli, wyszczególnienie kontrolowanych działów pracy, określenie charakteru czynności, podpisy kontrolującego i kierownika jedn. kontrolowanej mgr Knurowski Łukasz, pok. 120,18 261-12-82
7. Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym Rozdział 5 Instrukcji archiwalnej, stanowiącej załącznik nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 zpóźn. zm.) Nr kolejny spisu, data przyjęcia akt do archiwum, nazwa komórki, która dokumenty przekazuje, liczba teczek, liczba poz. spisu, daty skrajne dokumentacji, ew. kategorie dokumentacji mgr Knurowski Łukasz, pok. 120,18 261-12-82

 

^ góra

 

 

Wydział Oświaty

LP. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna utworzenia rejestru Zakres informacji gromadzonych w rejestrze Jednostka/osoba odpowiedzialna, nr telefonu, nr pokoju
1. Ewidencja niepublicznych szkół i placówek oświatowych art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Ocena spełnianych wymogów ustawowych w zakresie wpisu przez podmioty prowadzące działalność oświatową. Informacja dla usługobiorcy usługi oświatowej i podmiotów w ramach obrotu prawnego Janusz Stopka, pok. 213, tel. 18 26 11 225
2. Rejestr wydanych zaświadczeń komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Informacja poświadczająca, iż nauczyciel z pozytywnym, lub negatywnym wynikiem zakończył postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Janusz Stopka, pok. 213, tel. 18 26 11 225
3. Rejestr niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych "art.27 ust.1- 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat" Ocena spełnianych wymogów ustawowych w zakresie wpisu przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opieki nad dzieckiem do 3 lat. Informacja dla usługobiorcy usługi i podmiotów w ramach obrotu prawnego Janusz Stopka, pok. 213, tel. 18 26 11 225

 

^ góra

 

 

Wydział Spraw Obywatelskich

LP. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna utworzenia rejestru Zakres informacji gromadzonych w rejestrze Jednostka/osoba odpowiedzialna, nr telefonu, nr pokoju
1. Rejestr mieszkańców miasta Nowy Targ Dane osobowe w zbiorze meldunkowym gromadzone są na podstawie art. 44a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U.z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) Rejestracja danych o miejscu pobytu osób, urodzeniach, dotyczących obowiązku wojskowego, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk. Zakres danych gromadzonych w zbiorach wylicza art. 44a ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Ludności, pok 010, tel 18 26 11 273
2. Rejestr byłych mieszkańców miasta Nowy Targ Dane osobowe w zbiorze meldunkowym gromadzone są na podstawie art. 44a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U.z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) Gromadzenie danych osobowych oraz adresów osób zmarłych, wymeldowanych oraz przebywających za granicą. Zakres danych gromadzonych w zbiorach wylicza art. 44a ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Ludności, pok 010, tel 18 26 11 273
3. Rejestr wyborców miasta Nowy Targ "art. 25 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), Rozporządzenia MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U.2011.158.941)"
Realizacja czynnego prawa wyborczego. Nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania; w zakresie obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi obejmuje: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Ludności, pok 010, tel 18 26 11 273
4. Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych Dane osobowe w zbiorze meldunkowym gromadzone są na podstawie art. 44e ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U.z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) Zapewnienie realizacji prawa i obowiązku posiadania dowodu osobistego przez osobę będącą obywatelem polskim, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres danych określa art. 44e ust. 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Wydział Spraw Obywatelskich, Dowody Osobiste, pok 003, tel 18 26 11 272

 

^ góra

 

 

Zespół Radców Prawnych

LP. Nazwa rejestru/ewidencji Podstawa prawna utworzenia rejestru Zakres informacji gromadzonych w rejestrze Jednostka/osoba odpowiedzialna, nr telefonu, nr pokoju
1. Sprawy cywilne i karne Instrukcja kancelaryjna Ewidencja spraw cywilnych Teresa Ludzia.pok. 111, tel. 18 26 11 253
2. Sprawy administracyjne Instrukcja kancelaryjna Ewidencja spraw administracyjne Teresa Ludzia. 111, tel. 18 26 11 253
3. Opinie prawne Instrukcja kancelaryjna Ewidencja opini prawnych Teresa Ludzia. 111, tel. 18 26 11 253

 

^ góra

 

Aktualizacja: 20-11-2017r.
Oglądane: 8117 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE