RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 66

PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 - 29.09.2011r.

PROTOKÓŁ
 z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 rozwiązaniami, która odbyła się
w dniu 29 września 2011r.

Protokół sporządzono w dniu 2 listopada 2011r. w Urzędzie Miasta Nowy Targ (34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1) przez mgr Joannę Ambroż, podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego tut. Urzędu Miasta.

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w dniu 29 września 2011r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 rozwiązaniami.

Obecni na posiedzeniu:

 • mgr inż. Marek Fryźlewicz - Burmistrz Miasta Nowy Targ
 • mgr Eugeniusz Zajączkowski – Z-ca Burmistrza Miasta Nowy Targ
 • mgr inż. Wojciech Watycha - Z-ca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  i Planowania Przestrzennego
 • mgr Antoni Matuszko - projektant
 • dr Liliana Skublicka - projektant
 • mgr Magdalena Czyszczoń - podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
  i Planowania Przestrzennego
 • zainteresowani mieszkańcy.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Burmistrz Miasta – Pan Marek Fryźlewicz otworzył spotkanie i powitał wszystkich obecnych na sali mieszkańców, projektantów planu z Instytutu Rozwoju Miasta w Krakowie, Radnych radny miasta Nowy Targ. Burmistrz przypomniał, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to jeden z najważniejszych dokumentów określających możliwości zagospodarowania danego terenu, plan ułatwia procedurę inwestycyjną. Ponadto, tereny posiadające plany miejscowe mogą znacznie szybciej i skuteczniej się rozwijać. Burmistrz zwrócił uwagę, że dyskusja publiczna jest kolejnym etapem na drodze do uchwalenia planu miejscowego i jej przeprowadzenie jest obowiązkowe. Przedmiotowy plan dotyczy terenu lotniska, istniejącego od ok. 1930r. Obszar obejmuje ok. 450 hektarów i w przyszłości powinien być głównym terenem dla rozwoju miasta, jak i całego regionu Podhala. Prace nad opracowaniem planu w tym terenie trwają już od ok. czterech lat, co wynika m.in. ze zmieniających się przepisów, ale także ze szczególnych uwarunkowań tego terenu. Obszar planu sąsiaduje z rezerwatem „Bór Na Czerwonem” oraz częściowo objęty jest terenem NATURA 2000. Burmistrz dodał, że zgodnie ze wstępnymi zamierzeniami plan ma szanse zostać uchwalony jeszcze w bieżącym roku. Poprosił wszystkich biorących aktywny udział w dyskusji o przedstawianie się, ponieważ dyskusja jest nagrywana i zostanie z niej sporządzony protokół.

Pan Watycha przypomniał, że z dyskusji będzie sporządzony protokół, dlatego każdy, kto będzie zabierała głos powinien się przedstawić. Z protokołem będzie można zapoznać się w tut. Urzędzie, zostanie on także zamieszczony na internetowej stronie miasta. Przypomniał, że wyłożenie planu trwa do 30 września br., a do 14 października można składać uwagi do przedstawionego projektu planu. Od sposobu rozpatrzenia złożonych uwag uzależniona jest dalsza procedura prac nad planem.

Głos zabrał Pan Antoni Matuszko, który przypomniał całą procedurę opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 21. Zwrócił uwagę, że po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu wpłynęło 6 wniosków indywidualnych. Głównie zawierały one prośby o przeznaczenie terenów rolnych pod możliwość zabudowy. Wnioski, które wpłynęły od instytucji wymienionych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym głównie koncentrowały się na konieczność zawarcia w opracowywanym planie szeregu przepisów odrębnych. Dodał także, że przedstawiony projekt planu jest zgodny z ustaleniami obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Targ. Następnie przystąpił do omawiania uwarunkowań obszaru objętego projektem planu. Podstawowym uwarunkowaniem jest fakt istniejącego lotniska aeroklubowego i zamiar jego rozbudowy. Innym istotnym uwarunkowaniem jest sąsiedztwo obszaru chronionego, czyli rezerwat Bór na Czerownem wraz z europejską siecią ekologiczną Natura 2000. Ważnym uwarunkowaniem jest także sąsiedztwo drogi krajowej, rzeki Biały Dunajec oraz istniejące tereny wolne od zabudowy.

Głównym założeniem planu było przeznaczenie terenów pod możliwość ich zagospodarowania związanego z rozbudową istniejącego lotniska na lotnisko pasażersko-transportowe. Aby ww. plany rozbudowy mogły w przyszłości zaistnieć projekt planu wskazuje nowe tereny pod poszerzenie lotniska. Wynika to m.in. z opracowanego studium wykonalności. Konieczność wyznaczenie dodatkowych terenów dla lotniska wiążę się m.in. z koniecznością lokalizacji urządzeń nawigacyjnych i oświetleniowych, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. Są to tereny na projekcie planu oznaczone symbolami KL1 i KL2. W sąsiedztwie lotniska wyznaczono także tereny o symbolu KP1, czyli tereny pod realizację parkingów. Na północ oraz północny-wschód od lotniska wyznaczone zostały tereny oznaczone symbolami od UC1 do UC9, czyli tereny pod realizację usług komercyjnych związanych głownie z funkcjonowanie transportu lotniczego. Istotnym ograniczeniem w stosunku do terenów pod zabudowę są przepisy lotnicze, które m.in. ograniczają wysokość zabudowy, co wiąże się ze strefami nalotów. W terenach położonych wzdłuż doliny Białego Dunajca zostały wyznaczone tereny pod rozwój usług sportowych i rekreacji. Tereny te są częściowo zagrożone zalewaniem, ale m.in. ze względu na istniejący ośrodek sportowy dopuszczono jego dalsze utrzymanie. Dodatkowo wyznaczono tereny pod lokalizacje zieleni izolacyjnej. Natomiast obszary na południe od lotniska zostały utrzymane jako obszary przestrzeni rolniczej z zakazem zabudowy.

Istotnym elementem dla rozwoju terenu omawianego planu jest rozwój sieci komunikacyjnej. Plan pokazuje teren przeznaczony pod realizację drogi o symbolu KDG1, czyli drogi, która w przyszłości będzie odciążała miasto z nadmiernego ruchu drogowego. Przebieg ukazany w projekcie planu jest jednym z trzech jej wariantów opracowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.  By do rozbudowy lotniska mogło dojść, konieczne jest powstanie lokalnej sieci dróg w tym terenie m.in. w oparciu o już istniejące. Wybudowanie drogi o symbolu KDL1 uaktywni obszary przeznaczone pod zabudowę. Oprócz drogi lokalnej wyznaczonych zostało tylko kilka niezbędnych dróg dojazdowych, tak by po ich realizacji można było uruchamiać tereny pod usługi komercyjne. Do czasu realizacji sieci połączeń komunikacyjnych teren ten nie będzie mógł zostać uruchomiono pod inwestycję.

Pan Matuszko omówił także kwestię kierunku spływu wód podziemnych po planowanej rozbudowie lotniska w kontekście obszarów Natura 2000. Z uwagi na pewne nieścisłości w tym temacie na około rok czasu przerwane zostały prace nad planem. W tym czasie wykonane zostały badanie geologiczne i hydro-geologiczne, które określiły kierunki spływu wód w tym terenie i ostatecznie nie wykazały one zagrożenia dla Rezerwatu. Dopiero po informacjach otrzymanych po wymienionych badaniach Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uzgodniła projekt planu.

Pan Watycha otworzył dyskusje i zaprosił zgromadzonych do zabierania głosu.

II. Głos w dyskusji zabrali
 

 • Pan Andrzej Rajski zapytał o dostępność komunikacyjną do terenów przeznaczonych pod usługi w północno-zachodniej część planu, gdzie teren przecina projektowana droga krajowa. Zadał także pytanie odnośnie pojawiających się w prasie doniesień o budowie pola golfowego w okolicy lotniska.

Pan Watycha wyjaśnił, że do wskazanego terenu dostęp będzie poprzez drogę ukazaną w planie sąsiadującym, tj. planie miejscowym Nowy Targ 16, którego założenia komunikacyjne są kontynuowane w przedstawionym projekcie planu Nowy Targ 21. Dodał także, że należy pamiętać, że projektowana droga krajowa będzie realizowana w formie estakady, więc pod drogą zostaną tereny, które będzie można zagospodarować. W kwestii pola golfowego na razie nie wpłynęła formalna uwaga do planu, która wnosiłaby o wskazanie terenów pod tego typu inwestycję.

Pan Burmistrz dodał, że prawdopodobnie w najbliższym czasie środowiska związane z tą dyscypliną sportu złożą stosowną uwagę do planu i będzie rozmawiał z projektantami o możliwość dopuszczenia tego typu zabudowy w tym terenie. Na dzień dzisiejszy jest to tylko propozycja do rozważenia.

 • Kolejna osoba zabrała głos w sprawie istniejącego ośrodka sportowego i możliwość jego rozbudowy, która zgodnie z zapisami projektu planu została znacznie ograniczona.

Pan Matuszko odpowiedział, że ośrodek został utrzymany a wszelkie restrykcje, które zawiera projekt planu wynikają z uzgodnień dokonanych z innymi instytucjami, m. in. z Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz z jego położenia w sąsiedztwie przyrodniczo cennym.

Pan Watycha zaznaczył, że jeśli są jakieś wątpliwości co do ustaleń planu należy złożyć formalną uwagę do jego projektu w wyznaczonym terminie. Ponadto dodał, że w kwestii istniejącego ośrodka sportowego w wymienionym terenie, to już na etapie prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie dopuszczała możliwości jego rozbudowy właśnie z uwagi na jego położenie w sąsiedztwie rezerwatu oraz sieci ekologicznej Natura 2000.

Pan Burmistrz dodał, że już na etapie kupna ośrodka kilka lat temu, właściciel widział w jakim terenie jest on położony i jakie ograniczenia mogą z tego wynikać.

Właściciel ośrodka zaznaczył że w chwili jego zakupu nie było sieci Natura 2000.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że sieć Natura 2000 jest wyznaczana zgodnie z unijnymi procedurami i w chwili jej tworzenia samorząd mógł tylko wyrazić swoją opinie na ten temat. Opinia ta była negatywna, ale niestety nie została ona uwzględniona. Na terenie miasta sieć Natura 2000 jest wyznaczona nie tylko w terenie lotniska i rezerwatu, ale także w rejonie Kowańca.

Pan Burmistrz Zajączkowski dodał, że na etapie opiniowania przebiegu sieci Natura 2000 Rada Miasta Nowy Targ wystosowała bardzo radykalne, tj. negatywne stanowisko w tej kwestii, mając na uwadze ograniczenia inwestycyjne, jakie wynikają z usytuowania takiego obszaru na dalszy rozwój miasta. Dla przykładu przypomniał przypadek Doliny Rospudy, gdzie ze względu na ochronę przyrody nie doszło do realizacji bardzo ważnego układu komunikacyjnego. Dodał, że pomimo usilnych prób wmawiania samorządom, że mając  na terenie gminy sieć Natura 2000 można starać się o różnego rodzaje dotacje i dofinansowania z Unii Europejskiej, to niestety niejednokrotnie istnienie takich obszarów blokuje wiele innych ważnych inwestycji. Ponadto stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w tej kwestii jest bardzo twarde i w wypadku omawianego planu tylko dzięki usilnym staraniom i pomocy merytorycznej ze strony służb inżynierskich z lotniska Balice udało się po wielu próbach uzyskać akceptacje dla przedstawianego projektu planu. Dodał także, że należy pamiętać, że nowotarskie lotnisko ma być docelowo małym lotniskiem do użytku publicznego, a nie wielkim lotniskiem komunikacyjnym. Po uchwaleniu omawianego planu miejscowego zapewne wzrośnie wartość terenów tam położonych, ale wzrośnie także szansa dla rozwoju całego regionu. Zaznaczył także, że miasto nie będzie inwestorem jeśli chodzi o rozbudowę lotniska czy też pola golfowe, ponieważ nie są to zadania celu publicznego. Z prywatnymi właścicielami w przyszłości zapewne będą negocjować potencjalni inwestorzy

 • Pan Tadeusz Truty skierował prośbę do przedstawiciela nowotarskiego Aeroklubu wyrażenie zdania na temat prezentowanego projektu planu.

Pan Robert Koprowski z Aeroklubu Nowy Targ odpowiedział, że przedstawiany projekt planu został zaakceptowany przez Aeroklub, mając nadzieję, że będzie on służył dalszemu rozwoju lotniska, społeczności jak i całemu regionowi. Wyraził także zainteresowanie odnośnie możliwości dofinansowania rozbudowy lotniska poprzez utwardzenia nawierzchni pasa startowego. Bez tej inwestycji lotnisko może służyć wyłącznie jako sportowe. Potwierdził, że Aeroklub będzie wspierał wszelkie działania mające na celu rozbudowę lotniska, zaznaczając jednocześnie, że podstawowym działaniem Aeroklubu
w ramach jego statutu są loty sportowe.

Burmistrz dodał, że na każdym etapie opracowywania planu miejscowego były prowadzone konsultacje z władzami Aeroklubu Nowy Targ, jak i władzami Aeroklubu Polska. Dodał także, że loty sportowe powinny zostać utrzymane, chociażby z uwagi na ogromne zainteresowanie tą dyscypliną. Przypomniał o mającej miejsce w br. imprezie lotniczej, gdzie rozegrano mistrzostwa Polski w nawigacji lotniczej w której udział wzięło kilkudziesięciu najlepszych pilotów z kraju i z za granicy. Tego typu imprezy nie tylko podtrzymują tradycje lotnicze w regionie, ale także są doskonałą okazją do promocji miasta.

Pan Koprowski dodał, że ze względu na tragedie lotnicze, które miały miejsce w ostatnich miesiącach na terenie miasta nie udało się zorganizować w czasie wakacji „Pikniku lotniczego”, który w ubiegłym roku cieszył się sporym zainteresowaniem mieszkańców oraz turystów. Ma jednak nadzieję, że w przyszłym roku zarówno „Piknik lotniczy”, jak i kolejne mistrzostwa lotnicze będą mogły zostać zorganizowane w Nowym Targu.

Burmistrz Zajączkowski dodał, że obecny na zakończeniu ww. zawodów lotniczych Prezes Agencji Żeglugi Powietrznej, czyli najważniejszego organu zarządzający przestrzenią powietrzną w kraju, wyraził zadowolenie w związku z planowaną rozbudową lotniska. Jednak należy cały czas mieć na uwadze, że jakikolwiek rozwój i rozbudowa będzie możliwa dopiero po utwardzeniu pasa startowego lotniska.

 • Następnie Pan Grzegorz Worwa zapytał, kiedy właściciele terenów przeznaczonych pod zabudowę mogą spodziewać się przystąpienia miasta do realizacji projektowanych dróg. Czy można określić chociaż przypuszczalny termin kiedy teren ten zostanie uzbrojony?

Burmistrz odpowiedział, że niestety na obecną chwilę nie można podać konkretnych dat realizacji dróg i pozostałego uzbrojenia. Jeśli plan zostanie uchwalony to zapewne pojawią się inwestorzy. Do tej pory, pomimo zainteresowania ze strony inwestorów tym terenem nie doszło do żadnych prac, m.in. z powodu braku planu miejscowego, który określałby możliwości zagospodarowania ww. terenu. Po wejściu w życie omawianego planu będzie można prowadzić realne i poważne rozmowy z osobami chcącymi inwestować w tym terenie. Dodał także, że nie tylko realizacja dużych przedsięwzięć wpływa na rozwój i atrakcyjność danego terenu. Dla przykładu Burmistrz przypomniał zrealizowaną m.in. dzięki środkom unijnym w wysokości ok. 0,5 mln złotych ścieżkę edukacyjno-ekologiczną, która nie tylko jest jednym z ulubionych miejsc odwiedzanych przez mieszkańców, ale także przyciąga grupy turystów i badaczy np. z Włoch czy Szwecji. Zaznaczył, że istniejące lotnisko jest swego rodzaju napędem do rozwoju tego terenu, dającym szanse na nowe inwestycje. W momencie kiedy pojawią się inwestorzy, należy dołożyć wszelkich starań by uruchomić daną inwestycję, w wyniku której powstaną np. nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Burmistrz wspomniał także o spotkaniu w Białce Tatrzańskiej, w którym udział brali wszyscy wójtowie z małopolski i o ich zachwycie nad tym, jak ogromna praca została wykonana w Białce i Bukowinie, dzięki zgodzie oraz chęci mieszkańców i inwestorów.

Pan Worwa dodał, że przecież na terenie miasta są ludzie, którzy chcieliby inwestować w tym terenie i którzy nie potrzebują „innego” inwestora a jedynie pomocy w uzbrojeniu terenu i stworzeniu sieci infrastrukturalnych.

Pan Burmistrz odpowiedział, że jeśli są takie osoby to zaprasza ich do przedstawienia swoich pomysłów. Urząd jest zawsze otwarty na propozycje i pomysły mieszkańców.

 • Pan Jasierski dodał, że rezerwat istniał już w latach 60-tych i uważa, że teren ten jest bardzo mokry.

Pan Burmistrz zakończył dyskusję, wyrażając po raz kolejny swoją nadzieję, że dzięki uchwaleniu omawianego projektu planu uda się pozyskać kolejne szanse dla rozwoju miasta oraz że propozycje zagospodarowania terenu lotniska i jego okolic spotkają się z akceptacją mieszkańców oraz zainteresowaniem inwestorów. Dodał, że pomimo dużych kwot, które są konieczne na opracowanie planów miejscowych, miasto sukcesywnie je sporządza. Jeśli nie ma planu miejscowego to nie ma szans na rozwój danego terenu, dlatego są to dokumenty niezwykle ważne i potrzebne. Przypomniał także o terminie składania uwag oraz podziękował wszystkim przybyłym za obecność i udział w dyskusji.

III. Ustaleni z dyskusji:

 • Uwagi, jeżeli ktoś je posiada należy wnieść na piśmie w terminie do 14 października 2011r.
 • Projekt planu wskazuje jedynie tereny pod drogi, natomiast nie określa terminu ich realizacji, która zależy od finansowych możliwości miasta oraz potencjalnych inwestorów.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

 • dla Burmistrza Miasta Nowy Targ,
 • do dokumentacji planistycznej
 • do wglądu publicznego.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.
Nowy Targ, dnia 2 listopada 2011 r.

mgr Joanna Ambroż
(podpis osoby sporządzającej protokół)

mgr inż. Marek Fryźlewicz
Burmistrz Miasta Nowy Targ

Aktualizacja: 23-01-2012r.
Oglądane: 1608 razy

Ta wiadomość bedzie wyświetlana do dnia 22-01-2012r.

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE