RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 25 marca 2019 roku

84 dzień roku, 13 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:33
Zachód słońca: 17:58

Imieniny obchodzą: Dyzma, Ireneusz, Lucja, Lutomysł, Łucja, Maria, Mariola, Wieńczysław

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 63

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY MIASTA NOWY TARG W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

Nowy Targ, czerwiec 2009r.

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych gminy miasta Nowy Targ w roku szkolnym 2008/2009

(Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy miasto Nowy Targ w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty1.)

I.Zdania oświatowe gminy miasto Nowy Targ

Zdania oświatowe miasta Nowego Targu wynikają w szczególności z postanowień:

 1.  
  1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./

  2. Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty, /Tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./

  3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela, /Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 97 poz. 674 z późn. zm./

oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

W art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zapisano, że zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy.

W przepisach ustawy o systemie oświaty ustawodawca wskazał, iż w szczególności do zadań gminy należy:

 1. zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów,

 2. zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla działalności,

 3. zabezpieczenia kadry pracowniczej ,w tym administracyjno-obsługowej.

W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania:

 1. stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli,

 2. wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

Ponadto zadania oświatowe miasta Nowego Targu związane są z obowiązkiem:

 1. inspirowania i realizacji zadań dla wsparcia procesu dydaktycznego i szkolnych programów wychowawczych,

 2. kontrolowania spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

 3. realizacji zadań wspierających uczniów w nauce.

Schemat - Struktura organizacyjna oświaty stanowi załącznik Nr 1 do informacji.

 1. Stan organizacji i baza lokalowa

W roku szkolnym 2008/2009 miasto Nowy Targ było organem prowadzącym 2 przedszkola publiczne, 7 szkół podstawowych i 2 gimnazja. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów roku szkolnym 2008/2009 obrazuje tabela nr 1.

Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009.

 

Wyszczególnienie

Liczba oddziałów

Liczba uczniów*

w tym:

0

I

II

III

IV

V

VI

1.

Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Kopernika 28

28

567

53

78

83

79

93

95

86

2.

Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Kowaniec 125a

13

240

29

31

40

27

35

35

43

3.

Szkoła Podstawowa Nr 4 Os. Niwa 18

7

90

15

10

10

14

13

16

12

4.

Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Orkana 17

26

603

45

65

106

95

97

96

99

5.

Szkoła Podstawowa Nr 6 os. Na Skarpie 11

7

153

0

30

24

22

20

32

25

6.

Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Klikuszówka 30

7

146

21

18

22

22

22

19

22

7.

Szkoła Podstawowa Nr 11 Pl. Evry 3

21

460

45

78

65

61

79

66

66

  Razem

109

2.259

208

310

350

320

359

359

353

8.

Gimanzjum Nr 1 Pl. Słowackiego

27

672

 

202

246

224

 

9.

Gimnazjum Nr 2 Pl. Evry 3

22

553

139

205

209

 

 

Razem

49

1.225

 

341

451

433

 

 

Ogółem

158

3.484

   

* wychowanków.

Ponadto w Nowym Targu w roku szkolnym 2008/2009 funkcjonowały 4 przedszkola niepubliczne dotowane przez miasto Nowy Targ. Miasto Nowy Targ stworzyło warunki lokalowe dla trzech niepublicznych przedszkoli wynajmując im budynki komunalne przy ul. Szaflarskiej 51, ul. Wojska Polskiego 5 i ul. Wojska Polskiego 26.

Stan organizacji przedszkoli publicznych i niepublicznych w roku szkolnym 2008/2009 obrazuje tabela nr 2.

Tabela Nr 2. Stan organizacji przedszkoli publicznych i niepublicznych.

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba oddziałów

Liczba uczniów*

1.

Przedszkole Publiczne Nr 2

ul. Kowaniec 129

4

105

2.

Przedszkole Publiczne Nr 4

Os. Bór 11

5

127

3.

Przedszkole Prywatne

ul. Szaflarska 51

4

119

4.

Przedszkole Prywatne

ul. Wojska Polskiego 5

4

119

5.

Przedszkole Prywatne

ul. Wojska Polskiego 26

5

138

6.

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Serafitek

ul. Długa 14

2

53

Ogółem:

24

661

* - wychowanków

W roku szkolnym 2008/2009r. w stosunku do roku szkolnego 2007/2008 sieć przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów nie uległa zmianie. Sieć szkół podstawowych i gimnazjów w Nowym Targu zabezpieczała w pełni aktualne potrzeby mieszkańców miasta, a sieć publicznych przedszkoli uzupełnianych przedszkolami prywatnymi stwarzała możliwość korzystania z usług przedszkoli dla ponad 50 % dzieci w wieku przedszkolnym i zasadniczo odpowiadała obserwowanemu popytowi. Nieliczna grupa wychowanków przedszkoli i uczniów szkół uczyła się w placówkach oświatowych w ościennych miejscowościach, co było wynikiem przede wszystkim uwarunkowań rodzinnych m.in. związanych z pracą rodziców, a w przypadku wychowanków przedszkoli w nieznacznej liczbie brakiem wolnych miejsc w nowotarskich przedszkolach.

W przedszkolach publicznych w okresie sprawozdawczym zwiększyła się o 1 liczba oddziałów, w szkołach podstawowych i gimnazjach kontynuowano działalność klas sportowych o profilu hokej na lodzie i piłka koszykowa do których uczęszczało 107 uczniów (Szkoła Podstawowa Nr 11- 2 klasy, Gimnazjum Nr 2 – 5 klas). W Przedszkolu Nr 4 na Os. Bór uruchomiono zespół wczesnego wspomagania dla 7 dzieci niepełnosprawnych. W szkołach prowadzonych przez miasto Nowy Targ naukę pobierało 3 uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności sprzężonej, 41 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, co powodowało dodatkowe obowiązki nauczycieli wobec tych uczniów.

II.Baza do działalności oświatowej.

Placówki oświatowe prowadzone przez miasto Nowy Targ funkcjonowały w 10 budynkach komunalnych. Stan bazy lokalowej obrazuje tabela Nr 3.

Tabela Nr 3. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2008/2009r.

Wyszcz. Powierz-chnia nieruch.gruntowej (w m²) w tym: powierzch. terenów zielonych (w m²) Pomieszczenia (ilość)
Sale lekcyjne Pracownie Sale gimna- styczne Gabinety lekarskie* Świetlice Stołówki**
Komp- uterowe Język.

1.

Przedszkole Nr 2

5.572

4.830

4

 

2.

Przedszkole Nr 4

3.522

2.150

5

 
 

Razem

9.094

6.980

9

 

3.

Szkoła Podstawowa Nr 2

10.923

7.579

20

1

0

1

1

1

1

4.

Szkoła Podstawowa Nr 3

8.440

7.167

13

1

0

1

1

1

0

5.

Szkoła Podstawowa Nr 4

543

0

4

0

0

0

0

0

0

6.

Szkoła Podstawowa Nr 5

5.990

3.845

18

1

3

1

1

1

1

7.

Szkoła Podstawowa Nr 6

3.703

0

8

1

1

1

0

1

1

8.

Szkoła Podstawowa Nr 10

1.302

0

6

1

0

0

1

1

0

9.

Szkoła Podstawowa Nr 11

2.000

1.000

17

1

0

1

1

1

0

 

Razem

32.901

19.591

86

6

3

5

5

6

3

10.

Gimnazjum Nr 1

12.542

10.178

25

2

0

1

1

0

1

11.

Gimnazjum Nr 2

20.629

12.962

19

2

0

1

1

0

1

 

Razem

33.171

23.140

44

4

0

2

2

0

2

 

Ogółem

75.166

49.711

139

10

3

7

7

6

5

* - prowadzone w użyczonych pomieszczeniach przez placówkę służby zdrowia.

** - funkcjonujące stołówki na rzecz uczniów prowadzone były na bazie lokalowej szkół przez osoby fizyczne (podmioty gospodarcze)

Szkoła Podstawowa Nr 11 i Gimnazjum Nr 2 współużytkowały budynek komunalny przy Pl. Evry 3. Oprócz 7 sal gimnastycznych (stan jak tabela nr 3) przedszkola i szkoły wykorzystywały do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej inne urządzenia rekreacyjno-sportowe których stan obrazuje tabela nr 4.

Tabela Nr 4. Urządzenia rekreacyjno – sportowe.

Wyszczególnienie

Rodzaj urządzenia

Liczba urządzeń

1.

Przedszkole Nr 2

Tor przeszkód

3

2.

Przedszkole Nr 4

Tor przeszkód

1

3.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Boisko asfaltowe

(p .nożna, p. koszykowa, p. siatkówka)

1

Boisko do gry w p. nożną

(trawiaste)

1

Tor przeszkód

1

Urządzenia do sportów wrotkarskich

5

4.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Boisko asfaltowe

(p. nożna, p. siatkowa)*

1

Tor przeszkód

1

5.

Szkoła Podstawowa Nr 5

Boisko asfaltowe

(p .nożna, p. koszykowa, siatkówka)

1

Tor przeszkód

1

6

Szkoła Podstawowa Nr 10

Boisko asfaltowe

(p .nożna, p. koszykowa, siatkówka)

1

5.

Szkoła Podstawowa Nr 11

Tor przeszkód

1

6.

Gimnazjum Nr 1

Boisko asfaltowe

(p. ręczna, p .nożna, p. koszykowa, siatkówka)

1

Boisko do gry w p. nożną

(trawiaste)

1

Tor przeszkód

1

7.

Gimnazjum Nr 2

Boisko asfaltowe

( p. koszykowa, p. siatkówka)

1

Boisko do gry w p. nożną

(sztuczna nawierzchnia)

1

Boisko do gry w hokeja na wrotkach

1

Tor przeszkód

1

* wymaga modernizacji

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać należy za dobry co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych od kilku lat na poprawę substancji budowlanej dla sprawności technicznej i dla optymalizacji kosztów eksploatacji.

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej nowotarskiej oświaty w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. W szczególności w okresie tym przygotowywano dokumentację techniczną i dokumentację wynikającą z ustawy o zamówieniach publicznych dla podjęcia modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 przy Al. M. Kopernika, budowy przyłącza gazowego i przystosowania kotłowni olejowej do spalania gazu w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Kowaniec, budowy kotłowni gazowej w Przedszkolu Nr 4 na Os. Bór, instalacji oświetlenia boisk przy Gimnazjum Nr 2 na Placu Evry.

Najważniejszym zrealizowanym zadaniem był przygotowanie inwestycji i wybór wykonawcy budowy nowej szkoły podstawowej na Oś. Niwa.

Poświęcenie placu budowy nowej szkoły na os. Niwa

Szczegółowe rozliczenie zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych wydatków przedstawiono za okres od września 2008r. do 31 grudnia 2008 r. w sprawozdaniu z wykonaniu budżetu miasta Nowego Targu w 2008r., a za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2009r. zostanie przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2009r.

Oblicze współczesnej szkoły charakteryzuje poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki i wzajemnego informowania. Tylko z przyczyn lokalowych nie funkcjonowała pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu. Pozostałe szkoły zostały wyposażone w pracownie komputerowe. Zgodnie ze współczesnymi standardami i wymogami technicznymi na bieżąco wymieniano sprzęt komputerowy. Liczba komputerów pracujących w szkołach w roku szkolnym 2008/2009 w stosunku do roku szkolnego 2007/2008 wzrosła o 44 komputery. Wszystkie sekretariaty szkół posiadają komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. Wszystkie przedszkola i szkoły uzyskały możliwość korzystania z Internetu oraz na bieżąco wyposażane były w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze CD i DVD. Niektóre wyposażono w kamery cyfrowe i projektory multimedialne.

Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiorów bibliotecznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ obrazuje tabela Nr 5.

Tabela Nr 5. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiorów bibliotecznych.

 

Wyszczególnienie

Ilość

Komputery

Projektory multimed.

Rzutniki pisma

Rzutniki przeźroczy

Kamery video

Odtw. DVD, VHS

Ksero

Woluminy

Kamery - monit.

Ogółem

w tym:

do użytku uczniów

1.

Przedszkole Nr 2

2

-

-

-

1

-

4

1

300

-

2.

Przedszkole Nr 4

3

-

-

-

-

-

3

1

240

-

Razem

5

-

-

-

1

-

7

2

540

-

3.

Szkoła

Podstawowa Nr 2

44

41

1

1

-

1

12

2

18.307

9

4.

Szkoła

Podstawowa Nr 3

23

20

1

1

-

-

8

2

21.827

16

5.

Szkoła

Podstawowa Nr 4

3

3

1

-

-

-

3

1

2.063

2

6.

Szkoła

Podstawowa Nr 5

36

30

1

-

1

1

5

1

18.830

12

7.

Szkoła

Podstawowa Nr 6

23

20

1

-

1

-

6

1

5.330

16

8.

Szkoła

Podstawowa Nr 10

11

8

1

-

-

-

3

1

6.033

-

9.

Szkoła

Podstawowa Nr 11

18

16

1

1

1

1

6

2

10.256

13

Razem:

158

138

7

3

3

3

43

10

82.646

68

10

Gimnazjum Nr 1

41

30

2

-

-

-

11

3

8.529

16

11

Gimnazjum Nr 2

24

20

1

1

2

-

11

3

3.675

24

Razem

65

50

3

1

2

-

22

6

12.204

40

Ogółem

228

188

10

4

5

3

72

18

95.390

108

IV. Kadra i system doskonalenia zawodowego.

W roku szkolnym 2008/2009 w nowotarskich przedszkolach publicznych, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez miasto Nowy Targ pracowało 344 nauczycieli oraz 88 pracowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela Nr 6.

Tabela Nr 6. Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2008/2009

Wyszczególnienie

Zatrudnienie

w tym:

nauczyciele

pozostali

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

1.

Przedszkole Nr 2

17,02

22

8,52

13

8,5

9

2.

Przedszkole Nr 4

20,52

25

11,27

16

9,25

9

Razem

37,54

47

19,79

29

17,75

18

3.

Szkoła

Podstawowa Nr 2

55,01

58

46,01

49

9

9

4.

Szkoła

Podstawowa Nr 3

27,55

30

22,05

23

5,5

7

5.

Szkoła

Podstawowa Nr 4

11,60

15

11,05

14

1

2

6.

Szkoła

Podstawowa Nr 5

55,72

58

44,72

47

11

11

7.

Szkoła

Podstawowa Nr 6

18,91

21

12,91

14

6

7

8.

Szkoła

Podstawowa Nr 10

17,28

22

10,78

15

6,5

7

9.

Szkoła

Podstawowa Nr 11

40,67

47

33,67

40

7

7

Razem

226,74

251

181,19

202

46

50

10.

Gimnazjum Nr 1

63,07

70

53,57

60

9,5

10

11.

Gimnazjum Nr 2

58,99

63

48,99

53

10

10

Razem

122,06

133

102,56

113

19,5

20

Ogółem

386,34

431

303,54

344

83,25

88

W stosunku do roku szkolnego 2007/2008 nie nastąpiły zmiany w stanie zatrudnienia pracowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia nauczycieli uległ zmianie. Zmniejszyła się o 6,29 liczba etatów nauczycielskich ale zwiększyła się o 10 osób liczba nauczycieli zatrudnionych. Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych w przedszkolach i szkołach, a pracowników administracji i obsługi ze specyfiki działalności, w tym z obowiązku prowadzenia w przedszkolach bloku żywieniowego.

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2008/2009, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie roku szkolnego 2008/2009 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowana zostanie kwota 108.200 zł. Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w latach 2008-2009 przedstawia tabela nr 7.

Tabela Nr 7. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2008-2009.

Wyszczególnienie

2008

Plan 2009

(w zł)

1.

Przedszkola

5.035

21.198

2.

Szkoły podstawowe

59.120

60.110

3.

Gimnazja

33.877

34.800

Razem- nakłady

98.032

116.108

W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy nowotarskich placówek oświatowych mieli możliwość zawierania z nauczycielami umów o dofinansowaniu kosztów kształcenia pobieranych przez uczelnie wyższe. W roku szkolnym 2008/2009 dofinansowaniem objętych było łącznie 27 nauczycieli (4 w przedszkolach, 13 w szkołach podstawowych i 10 w gimnazjach). Specjalności (kierunki) w uczelniach wyższych na których studiowali nauczyciele obrazuje tabela nr 8.

Tabela Nr 8. Nauczyciele uczący /doskonalący się/ poprzez naukę na uczelniach wyższych.

Kierunek studiów

Forma kształcenia

Liczba nauczycieli

1.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia magisterskie uzupełniające

2

2.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia

Podyplomowe

4

3.

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

Studia magisterskie uzupełniające

1

4.

Filologia angielska

Studia magisterskie uzupełniające

2

5.

Filologia angielska

Studia zawodowe uzupełniające

3

6.

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym

Studia

Podyplomowe

1

7.

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Studia

Podyplomowe

2

8.

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Studia magisterskie uzupełniające

2

9.

Profilaktyka i terapia zaburzeń

Studia

Podyplomowe

2

10.

Poradnictwo i pomoc psychologiczna

Studia

Podyplomowe

1

11.

Oligofrenopedagogika

Studia

Podyplomowe

1

12.

Wychowanie do życia w rodzinie

Studia

Podyplomowe

1

13.

Matematyka

Studia magisterskie uzupełniające

1

14.

Zarządzanie Oświatą

Studia

Podyplomowe

3

15.

Filozofia i wiedza o kulturze

Studia

Podyplomowe

1

 

Razem

27

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów. Efektem podejmowanych działań, oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie aktualna bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli, co obrazuje tabela nr 9 oraz szeroki „wachlarz” form i metod pracy nauczycieli, a w konsekwencji osiągane wyniki nauki uczniów, w tym ze sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej oraz z egzaminu gimnazjalnego.

Tabela Nr 9. Poziom wykształcenia nauczycieli w 2009r.

 

Poziom wykształcenia (w osobach)

 

WMPP*

LICENCJAT

SN**

INNE

Razem

2009

% ogółu

2009

% ogółu

2009

%ogółu

2009

% ogółu

2009

P

21

72,5

3

10,3

5

17,2

0

-

29

SP

187

92,5

9

4,5

0

-

6

3,0

202

G

110

97,3

3

2,7

0

-

0

-

113

Razem

318

92,4

15

4,4

5

1,5

6

1,7

344

* - wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

** - Studium Nauczycielskie

Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku szkolnym 2008/2009 posiadało 90 % zatrudnionych nauczycieli (2003r - 82,60 %). System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez obowiązujący system awansów zawodowych. Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli na koniec roku szkolnego 2008/2009 obrazuje tabela nr 10.

Tabela Nr 10. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2009r.

 

Stopień awansu zawodowego (w osobach)

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Razem

2009

% ogółu

2009

% ogółu

2009

% ogółu

2009

% ogółu

2009

P*

3

10,3

4

13,8

10

34,5

12

41,4

29

SP**

10

5,0

25

12,3

45

22,3

122

60,4

202

G***

2

1,7

23

20,4

34

30,1

54

47,8

113

Razem

15

4,4

52

15,1

89

25,9

188

54,6

344

* - przedszkola,

** - szkoły podstawowe,

*** - gimnazja

Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego w 2009 r. legitymowało się 188 nauczycieli tj. 54,6 % spośród ogółu zatrudnionych ( 2003 r. 17,99 % ).

W roku szkolnym 2008/2009 8 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego, 2 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego, a 5 stopień nauczyciela kontraktowego.

Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej zapewniła także w roku szkolnym 2008/2009 w miarę dobrą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy nauczycieli. Dominują nauczyciele ze stażem pracy w przedziale od 10 do 20 lat. Przy nauczycielach z dużym dorobkiem zawodowym pracują młodzi, co zapewnia pożądaną dobrą jakość pracy.

 1. Poziom nauczania.

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Wyniki poszczególnych szkół ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2008/2009 obrazuje wykres nr 1.

Wykres Nr 1. Wyniki ze sprawdzianu umiejętności w klasach VI szkół podstawowych w roku szkolnym 2008/2009.

Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2008/2009 wskazuje, że uczniowie nowotarskich szkół podstawowych dobrze radząc sobie z umiejętnością czytania, pisania gorzej radzą sobie z umiejętnością rozumienia i wykorzystania wiedzy w praktyce. Większość szkół osiągnęła wyniki powyżej średniej wyników charakterystycznych dla szkół podstawowych w powiecie nowotarskim. Pogłębiona analiza tych wyników wskazuje ponadto, że chociaż w skali punktowej uzyskane wyniki są gorsze od wyników uzyskiwanych w latach minionych, to jednak wyniki te, po ocenie w ramach stosowanej w oświacie metody oceny w ramach tzw. staninów2, wskazują na utrzymanie w nowotarskich szkołach dobrego poziomu nauczania. Nieco gorsze - od innych szkół oraz w odniesieniu do wyników uzyskanych w roku szkolnym 2007/2008 - wyniki uczniów w Szkole Podstawowej Nr 4 i Szkole Podstawowej Nr 10 są przede wszystkim efektem stosunkowo nielicznych klas VI, w których w trakcie procesu nauczania musiano w większym wymiarze podejmować działania dla usunięcia specyficznych psychofizycznych trudności uczniów w uczeniu się wobec dużej bierności w całym procesie edukacji ze strony rodziców. Uczniowie szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ uzyskują co roku średnią liczbę punktów ze sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej powyżej średniej charakterystycznej dla szkół w powiecie nowotarskim, co obrazuje tabela nr 11, a w przypadku SP-5, SP-2, SP-11 nawet na poziomie lub powyżej średniej wojewódzkiej. Szkoła Podstawowa Nr 5 i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Targu należą do grupy najlepszych szkół podstawowych w województwie.

Tabela Nr 11 Wyniki egzaminu na zakończenie nauki w szkole podstawowej w latach 2003-2009.

Rok

Miasto

Nowy Targ

Powiat

nowotarski

Województwo małopolskie

(w pkt)

2003

29,22

29,10

30,43

2004

25,49

24,30

26,12

2005

29,96

28,96

30,35

2006

25,91

24,84

26,39

2007

27,30

26,30

27,40

2008

27,00

25,30

26,70

2009

23,60

21,70

23,40

W dalszych działaniach, dla podnoszenia poziomu nauczania i uzyskiwania jeszcze lepszych wyników ze sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej, projektuje się m.in. zwiększenie liczby zajęć dydaktyczno wyrównawczych, zwłaszcza z języka polskiego, matematyki, języka obcego, zwiększenie liczby zadań i ćwiczeń dla poprawy umiejętności które sprawiają uczniom najwięcej trudności, oraz zajęć utrwalających posiadaną wiedzę i umiejętności. Ponadto w większym niż obecnie zakresie przewiduje się tworzenie zespołów uczniowskich wspomagających w nauce.

Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, a także ocena edukacyjnej wartości dodanej czyli wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego do oceny efektów nauczania każdego ucznia przy uwzględnieniu jego uwarunkowań indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, uwarunkowań społecznych wynikających z kapitału kulturowego i społecznego czy wpływu grupy rówieśniczej, a także uwarunkowań szkolnych takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania. Wykres nr 2 przedstawia wyniki z egzaminu gimnazjalnego na zakończenie roku szkolnego 2008/2009r.

Wykres Nr 2. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2008/2009.

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ PRZYRODNICZA

W trakcie egzaminu na zakończenie gimnazjum w roku szkolnym 2008/2009 roku uczniowie nowotarskich gimnazjów lepiej radzili sobie z czytaniem i odbiorem tekstów kultury, gorzej z tworzeniem własnego tekstu, a w części matematyczno przyrodniczej lepiej radzili sobie z wyszukiwaniem i stosowaniem informacji oraz w zakresie umiejętności stosowania terminów, pojęć i procedur, słabiej w zakresie wskazywania i opisywania faktów, związków i zależności oraz w stosowaniu zintegrowanej wiedzy.

Nowotarskie gimnazja utrzymują co pokazuje tabela nr 12 dobry poziom nauczania. Osiągane wyniki z egzaminu gimnazjalnego są co roku lepsze niż w innych szkołach

w powiecie nowotarskim, a uczniowie dobrze radzą sobie w szkołach ponadgimnazjalnych, kontynuując później naukę na poziomie wyższym. Uzyskiwane wyniki pracy edukacyjnej w gimnazjach nie mogą „przesłaniać” wyższych oczekiwań środowiska, dlatego nie wątpliwie w najbliższej przyszłości istnieje konieczność dalszego doskonalenia umiejętności edukacyjnych nauczycieli i współdziałania w tym procesie ze szkołami wyższymi.

Tabela Nr 12. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2003-2009.

Rok

Miasto Nowy Targ

Powiat nowotarski

Województwo małopolskie

H

MP

H

MP

H

MP

G-1

G-2

G-1

G-2

2003

33,30

32,09

26,70

25,52

31,99

24,12

33,18

26,84

2004

25,56

28,22

22,05

23,96

b.d.

b.d.

28,25

25,05

2005

35,10

34,14

25,45

23,07

33,15

23,39

33,43

25,06

2006

32,81

31,46

26,53

24,47

31,31

23,44

32,61

24,71

2007

34,50

33,00

27,40

26,10

31,70

24,20

32,80

26,20

2008

31,90

29,20

28,60

26,30

29,90

26,20

32,20

28,20

2009

32,40

32,00

28.10

27,00

30.80

25.80

32,60

27.20

H –część humanistyczna,

MP – część matematyczno –przyrodnicza.

 1. Sukcesy uczniów.

Rok szkolny 2008/2009 był kolejnym okresem w którym uczniowie nowotarskich szkół osiągali znaczące sukcesy w różnych dziecinach życia szkolnego. Wielu uczniów uczestniczyło w organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty konkursach przedmiotowych. Osiągnięcia w etapie wojewódzkim przedstawia tabela nr 13.

Tabela Nr 13 Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

Nazwa konkursu

Osiągnięcia

Imię i nazwisko ucznia

Nazwa osiągnięcia

Szkoła

Szkoły podstawowe

Historyczny

Mikołaj Kosiński

naucz.

Władysław Misiniec

Finalista

SP2

Matematyczno-przyrodniczy

Marta Bartoszko

naucz.

Anna Gach,

Beata Boryńska-Wolska

Finalista

SP11

Szymon Hajnos

naucz.

Barbara Zbińska,

Dariusz Wiatr

Finalista

SP2

Biblijny

Bednarczyk Klaudia

naucz. ks. Wojciech Nitka

Laureat

SP11

Humanistyczny

Katarzyna Ligęza

naucz. Beata Kuranda

Laureat

SP5

Gimnazja

Języka polskiego

Daria Krauzowicz

naucz. Barbara Śmietana

Justyna Rys

naucz. Beata Kumor

Finalista

Finalista

G1

G2

Matematyczny

Piotr Górowski

naucz. Gabriela Duda

Laureat

G2

Fizyki i astronomii

Maria Bartoszko

naucz. Beata Bibro

Finalista

G2

Języka angielskiego

Katarzyna Dudek

naucz. Anna Zabrzeska Nowak

Finalista

G1

Języka niemieckiego

Daria Krauzowicz

naucz. Joanna Ziemiańska

Finalista

G1

Informatyczny

Maria Bartoszko

Mateusz Kolasa

naucz. Lucjan Klocek

Finalista

G2

Biblijny dla uczniów gimnazjów

Agnieszka Kowalczyk

naucz. Iwona Warpecha

Dominika Górka

naucz. ks. Stanisław Holla

Finalista

Finalista

G1

G2

Wiem więcej

Bartłomiej Ligęza

naucz. Bogumiła Spytkowska

Maria Bartoszko

Finalista

Finalista

G1

G2

Inne ważniejsze osiągnięcia uczniów* przedstawia tabela Nr 14.

Tabela Nr 14 Ważniejsze osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, przeglądach.

Nazwa konkursu

Zasięg, organizator

Osiągnięcia

Imię i nazwisko ucznia/ naucz.

Nazwa osiągnięcia

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu

Konkurs wiedzy

o Podhalu

miejski,

Pow. Młodz. Dom Kultury

Nowy Targ

Zespół

naucz. B. Wiatr

II miejsce

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Miejski Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

miejski, SP5

Bernardeta Wielkiewicz

naucz. M. Oleksy

Maria Mikrut

naucz. R. Tomczewska

wyróżnienie

wyróżnienie

Miejski Konkurs Plastyczny „Talencik”

miejski,

Pow. Młodz. Dom

Kultury

Nowy Targ

Kamila Barczyk

Natalia Zając

naucz. M. Oleksy

wyróżnienie

wyróżnienie

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

miejski, SP 2

Natalia Śmiałkowska

naucz. M. Oleksy

Paweł Jaskierski

naucz. H. Dziedzic

II miejsce

I miejsce

Miejski Konkurs Plastyczny „Matka

w oczach dziecka”

miejski,

Pow. Młodz. Dom

Kultury

Nowy Targ

Justyna Wolska

naucz. R. Tomczewska

wyróżnienie

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangurek”

międzynarodowy, Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauki Matematycznej

Robert Konieczko

naucz. M. Oleksy

Daniel Legutko

naucz. R. Tomczewska

wyróżnienie

wyróżnienie

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Mój przyszły PIT”

wojewódzki, Urząd Skarbowy w Krakowie

Natalia Zając

Dominika Komperda

naucz. M. Oleksy

nagroda

nagroda

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nowym Targu

Konkurs plastyczny ”Mój kot inny niż wszystkie”

ogólnopolski,

Teatr „Groteska”

Kraków

Łukasz Zborowki

naucz. Jadwiga Kowalczuk

Jan Domin

naucz. Maria Kilanowicz-Rusnak

wyróżnienie

wyróżnienie

Konkurs plastyczny ”Anioł”

wojewódzki,

Pałac Młodzieży Nowy Sącz, Kuratorium Oświaty Kraków

Andrzej Musiorski

naucz. Jadwiga Kowalczuk

II nagroda

Konkurs plastyczny

„Bożonarodzeniowy Anioł”

Centrum Kultury

i Promocji Michałowice

Kinga Kossowska

naucz. Maria Kilanowicz-Rusnak

wyróżnienie

Konkurs plastyczny w ramach kampanii ”Zachowaj Trzeźwy Umysł’

Pow. Młodz. Dom Kultury, Burmistrz Nowego Targu

Mateusz Skwira

naucz. J Kowalczuk

Maksym Filas,

Łukasz Zborowski, Maciej Krupa, Gabriela Bryniarska,

naucz. Jadwiga Kowalczuk,

Maria Kilanowicz-Rusnak, Lucyna Jaróg

nagroda

wyróżnienie

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu

Konkurs Recytatorski

wojewódzki,

Pałac Kultury Nowy Sącz, Kuratorium Oświaty Kraków

Piotr Suder,

naucz. B Zelek

Ewa Gruszka,

naucz. A Gruszka

II miejsce

wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

ogólnopolski,

Wydawnictwo

”Juka”

Klasa Ia

naucz. Dorota Rabska

Klasa Ib

naucz. Dorota Fryźlewicz

II miejsce

III miejsce

Konkurs plastyczny ”Na Misyjnym Szlaku”

diecezjalny

Diecezja Krakowska

Jan Mrożek,

Łukasz Mrożek ,

Agnieszka Galarowicz

naucz. A Paprocka

wyróżnienie

„Czytam więc jestem” konkurs czytelniczy

powiatowy,

PPWSZ w Nowym Targu

Ewa Gruszka

naucz. B.Kuranda

wyróżnienie

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

ogólnopolski,

Zarząd Główny PTTK w Warszawie

Aleksandra Guzik, Kacper Al.-Ani, Ryszard Szlosarek

naucz. Jolanta Guzik

uczestnicy finału centralnego

Międzygminny Konkurs im. S. Nędzy Kubinka

wojewódzki,

Ludowy Dom Kultury Kościelisko

Wojciech Kacik,

naucz. Anna Rams

wyróżnienie

Turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego

powiatowy,

Kuratorium Oświaty, Policja

Aleksandra Guzik, Damian Bury Kacper Al.-Ani,

naucz. Jolanta Guzik

II miejsce

Konkurs wiedzy o Nowym Targu i Podhalu

powiatowy,

Pow. Młodz. Dom Kultury, Burmistrz Nowego Targu

Magdalena Błach, Aleksandra Guzik, Paweł Guziak,

naucz. Jolanta Guzik

V miejsce

Konkurs plastyczny pt. ”Niepodległość”

powiatowy,

Pow. Młodz. Dom Kultury, Burmistrz Nowego Targu

Pulina Chmioła, Julia Pietroń,

naucz. Halina Fryźlewicz

wyróżnienie

Konkurs plastyczny pt. ”Przyjaciele zwierząt”

powiatowy,

Pow. Młodz. Dom Kultury, Burmistrz Nowego Targu

Paweł Zapiórkowski, naucz. Ewa Domańska

wyróżnienie

Konkurs plastyczny pt. ”W kręgu rodziny”

powiatowy,

Pow. Młodz. Dom Kultury, Burmistrz Nowego Targu

Julia Pietroń,

naucz. Halina Fryźlewicz

wyróżnienie

IV Międzyszkolny Konkurs Szopek

miejski,

Burmistrz Nowego Targu

Oliwia Jaskółka, Mateusz Tomaszewski, naucz. Ewa Kostyra

wyróżnienie

10 Nowotarski Przegląd Twórczości ”Talencik”

miejski,

Burmistrz Nowego Targu

Łukasz Grzegorzewski,

Julia Pierwoła, Karolina Niemiec,

naucz. Ewa Domańska,

Aleksandra Guzik, naucz. Jolanta Guzik

nagroda

wyróżnienie

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Nowym Targu

Powiatowy Konkurs Plastyczny

”Niepodległość”

powiatowy,

Pow. Młodz. Dom Kultury,

Adam Kolusz,

Paweł Archacki,

Krystyna Sulka

naucz. Dorota Kret

nagroda

wyróżnienie

Ogólnopolski Festiwal ”Stabat Mater” na Orawie

ogólnopolski,

Orawskie Centrum Kultury, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu,

Grupy Apostolskie Archidiecezji Krakowskiej

Martyna Łęcka

naucz. Dorota Kret

II miejsce

Archidiecezjalny Konkurs Piosenki Religijnej „Sacrosong”

Nowy Targ

wojewódzki

Burmistrz Miasta Nowego Targu, Starostwo Nowotarskie

Krystyna Sulka

naucz. Dorota Kret

II miejsce

Ogólnopolski konkurs Literacki ”Mój wiersz

o F. Chopinie”

Szafarnia”

ogólnopolski,

Ośrodek Chopinowski Szafarnia

Kasper Sulka

Adam Kolusz

naucz. Dorota Kret

nagroda

IV Podhalański Konkurs Kolęd, Pastorałek i Pieśni Zimowych

Nowy Targ

powiatowy

Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu

Martyna Łęcka

naucz. Dorota Kret

I miejsce

Konkurs plastyczny pt. ”W kręgu rodziny”

powiatowy,

Pow. Młodz. Dom Kultury, Burmistrz Nowego Targu

Karolina Zięba

naucz. Dorota Kret

wyróżnienie

Małopolski Festiwal Form Muzycznych

”Talenty” Olkusz

wojewódzki,

Stow. Sztuki i Edukacji Artystycznej, Piwnica Pod Baranami, Kuratorium Oświaty Kraków

Martyna Łęcka

naucz. Dorota Kret

wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs Piosenki ”Wygraj sukces” Tarnobrzeg

ogólnokrajowy,

Studio Pro Media

Martyna Łęcka

Krystyna Sulka

naucz. Dorota Kret

nominacja do półfinału

wyróżnienie

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu

Konkurs wiedzy o Nowym Targu i Podhalu

powiatowy,

Pow. Młodz. Dom Kultury, Burmistrz Nowego Targu

Karolina Mika, Aleksandra Mruk,

Julia Trychta

naucz. Maria Kołodziej

I miejsce

Konkurs ortograficzny

powiatowy,

Burmistrz Miasta Nowego Targu

Karolina Mika, Katarzyna Węglarz naucz. Maria Kołodziej

wyróżnienie

Konkurs recytatorski

miejski,

Burmistrz Miasta Nowego Targu

Ewa Bajerska

Ola Siminiak

naucz. Elżbieta Gołebiowska

III miejsce

wyróżnienie

Konkurs Szopek Bożonarodzenio

wych

miejski,

Burmistrz Miasta Nowego Targu

Aleksandra Chełkowska

naucz. Urszula Koterba,

Maria Kołodziej

III miejsce

Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Niepodległość”

powiatowy, Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Targu

Maciej Szewczyk

Zuzanna Gutt

Alicja Guzik

Ola Jaskierska

naucz. Dorota Kret

nagroda

nagroda

nagroda

wyróżnienie

Ogólnopolski Festiwal „Stabat Mater” na Orawie

ogólnopolski, Orawskie Centrum Kultury, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Grupy Apostolskie Archidiecezji Krakowskiej

Justyna Kuros

naucz. Dorota Kret

II miejsce

Archidiecezjalny Konkurs Piosenki „Sacrosong”

Nowy Targ

archidiecezjalny,

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Burmistrz Miasta Nowy Targ

Anna Glonek

naucz. Dorota Kret

III miejsce

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Mój wiersz

o F. Chopinie” - Szafrania

ogólnopolski,

Ośrodek Chopinowski w Szafrani

Daria Śmiałkowska

naucz. Dorota Kret

nagroda

VI Podhalański Konkurs Kolęd, Pastorałek i Pieśni Zimowych

– Nowy Targ

ponadregionalny,

Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu,

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Nowym Targu,

MOK Nowy Targ, Starostwo Powiatowe,

w Nowym Targu, Urząd Miasta

Nowy Targ

Anna Glonek

naucz. Dorota Kret

Justyna Kuros

naucz. Dorota Kret

Weronika Hryc

naucz. Dorota Kret

I miejsce

II miejsce

wyróżnienie

Powiatowy Konkurs Plastyczny

„w kręgu rodziny”

powiatowy,

MDK Nowy Targ

Justyna Kuros

Naucz. Dorota Kret

wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moje pierwsze spotkanie z F. Chopinem - Szafarnia

ogólnopolski,

Ośrodek Chopinowski

w Szafarni

Daria Śmiałkowska

naucz. Dorota Kret

nagroda

Konkurs Plastyczny „ Muzyka w oczach dziecka” w ramach VIII Międzynarodowego Festiwalu Młodych Pianistów - Głubczyce

międzynarodowy,

Ministerstwo Kultury

i Dziedzictwa Narodowego

w Warszawie, Centrum Edukacji Artystycznej,

Euroregion Silesia, Marszałek Woj. . Opolskiego, PSM Głubczyce,

Zuzanna Batkiewicz

naucz. Dorota Kret

Alicja Guzik

naucz. Dorota Kret

Patryk Ludzia

naucz. Dorota Kret

Anna Borzęcka

naucz. Dorota Kret

Justyna Poniedziałek

naucz. Dorota Kret

I miejsce

II miejsce

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

Małopolski Konkurs Poezji Śpiewanej „Kraina Łagodności” Kraków

wojewódzki, Kuratorium Oświaty

w Krakowie, MDK im. Janusza Korczaka

w Krakowie

Anna Glonek

naucz. Dorota Kret

II miejsce

Konkurs Poezji Śpiewanej

– Nowy Targ

miejski,

Miejska Biblioteka, MOK Nowy Targ, Urząd Miasta Nowy Targ

Anna Glonek

Weronika Hryc

Monika Cyrwus

Justyna Kuros

Elżbieta Stanek

Anna Jróg

naucz. Dorota Kret

I miejsce

II miejsce

III miejsce

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

Małopolski Festiwal Form Muzycznych „Talenty Małopolski” Nowy Targ

powiatowy, Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej, Piwnica Pod Baranami, Małopolski Kurator Oświaty

Anna Glonek

Weronika Hryc

Monika Cyrwus

Justyna Kuros

Elżbieta Stanek

Anna Jróg

Iza Guroś

Agniszka Babiak

naucz. Dorota Kret

nagroda

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

Małopolski Festiwal Form Muzycznych „Talenty Małopolski” Olkusz

wojewódzki, Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej, Piwnica Pod Baranami, Małopolski Kurator Oświaty

Anna Glonek

naucz. Dorota Kret

I miejsce

IX Wojewódzki Konkurs Piosenki Kraków

wojewódzki, Małopolski Kurator Oświaty W Krakowie, Zespół Pieśni i Tańca Krakowiak

Monika Cyrwus

naucz. Dorota Kret

I miejsce

XIV Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj sukces” Tarnobrzeg

wojewódzki, Studio Pro Media

Monika Cyrwus

Ola Poniedziałek

naucz. Dorota Kret

nagroda

wyróżnienie

XIV Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj sukces” Tarnobrzeg

ogólnopolski Studio Pro Media

Monika Cyrwus

Ola Poniedziałek

naucz. Dorota Kret

udział w finale

Gimnazjum Nr 2 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targu

Konkurs Matematyczny 2009

ogólnopolski, Uniwersytet im.

M. Kopernika

w Toruniu

Magdalena Matys

Witold Wojsławski

Maksymilian Florek

naucz. Ewa Kowal

wyróżnienie

XXIII Międzynarodowe Mistrzostwa w Grach Matematycznych

i Logicznych

międzynarodowy, Politechnika Wrocławska

Maria Bartoszko

naucz.

Hanna Bednarczyk

finalistka

Zawody II Stopnia Olimpiady Matematycznej

międzynarodowy, Politechnika Wrocławska

Maria Bartoszko

naucz.

Hanna Bednarczyk

finalistka

Konkurs Wiedzy Prawnej

i Obywatelskiej

ogólnopolski, Centrum Edukacji Europejskiej

w Warszawie

5 uczniów

Kwalifikacja do etapu ponad powiatowego

Konkurs Wiedzy

o Unii Europejskiej „Młody Europejczyk”

ogólnopolski, Centrum Edukacji Szkolnej

w Warszawie

Kamil Musielak

Marta Mroszczak

Marcelina Zgama

naucz. Marek Bocheński

wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs na Posła XV Edycji Sejmu Dzieci

ogólnopolski,

Maksymilian Szal

naucz. Marek Bocheński

został Posłem

Konkurs Historyczny „Los żołnierza

i oręża polskiego

w latach 1921-1945”

ogólnopolski,

Maksymilian Szal

naucz. Marek Bocheński

finalista

Życie i twórczość Zbigniewa Herberta

wojewódzki, MDK Kraków – filia Na Wrzosach

Marcelina Zgama

Agnieszka Kwak

naucz. Krystyna Wida

Aleksandra Bielak

naucz. Marcin Kaleta

wyróżnienie

wyróżnienie

wyróżnienie

IX Przegląd „Kazimierz Przerwa-Tetmajer i Twórcy Podhala”

rejonowy

Dariusz Swalarz

naucz.

Halina Jodłowska

wyróżnienie

Talenty Małopolski 2009

wojewódzki

Agnieszka Kabat

Anna Mszanik

naucz. Ewa Lewicka

wyróżnienie

wyróżnienie

Zawody Latawców „Tęcza nad Podhalem”

ogólnopolski, Towarzystwo Polsko-Japońskie, Urząd Miasta Nowy Targ

Drużyna,

naucz. Barbara Sawicka -Wojtaszek

wyróżnienie

uczniowie klasy

III f, III g, II f

Konkurs historyczny, „Historia Bliska 1989 Koniec,

Przełom, Początek”

ogólnopolski,

Ośrodek Karta

w Warszawie

Mateusz Kolasa

Magdalena Marszałek

Dorota Roik

Sylwia Podkanowicz

naucz. Stanisław Mertens

wyróżnienie

Konkurs recytatorski „Zjednoczona Europa”

wojewódzki

Natalia Zwolińska

naucz. Krystyna Wida

II miejsce

* osiągnięcia uczniów uznane przez szkoły za najlepsze w roku szkolnym.

Uczniowie nowotarskich szkół podstawowych i gimnazjów jak pokazuje powyższa informacja rozwijali przy pomocy nauczycieli swoje zainteresowania w wielu dziedzinach, śmiało podejmując rywalizację na różnego rodzaju i różnej rangi konkursach oraz przeglądach. Szkoły prowadzone przez miasto Nowy Targ były również organizatorami imprez kulturalnych o zasięgu miejskim i ponadmiejskim. Ważnym elementem w pracy dydaktyczno-wychowawczej nowotarskich szkół był sport dzieci i młodzieży. Jak co roku uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uzyskiwali znaczące osiągnięcia w rywalizacji sportowej co obrazuje tabela nr 15.

Tabela nr 15. Ważniejsze osiągnięcia uczniów i szkół w sporcie.

Nazwa zawodów

Organizator i zasięg

Osiągnięcia

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu

Czwórbój Lekkoatletyczny

powiatowy,

Pow. Centrum Kultury

Nowy Targ

VI miejsce drużyna chłopców i dziewcząt

naucz. Piotr Kłaput

Powiatowe zawody w piłce ręcznej

powiatowy,

Pow. Centrum Kultury

Nowy Targ

IV miejsce drużyna chłopców i dziewcząt

naucz. Janusz Denenfeld,

Rafał Adamczyk

Powiatowe zawody w piłce nożnej

powiatowy,

Pow. Centrum Kultury

Nowy Targ

III miejsce,

naucz. Rafał Adamczyk

Powiatowe zawody w piłce koszykowej

powiatowy,

Pow. Centrum Kultury

Nowy Targ

V miejsce drużyna chłopców, naucz. Rafał Adamczyk

I miejsce drużyna dziewczynek,

naucz. Janusz.Denenfeld

Woj. zawody w piłce koszykowej

wojewódzki,

SZS Kraków

III miejsce, drużyna dziewczynek,

naucz.Janusz Denenfeld

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Małopolska Liga Trialowa

wojewódzki,

Polski Związek Kolarski

I miejsce Adrian Legutko

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu

Mistrzostwa Powiatu Nowotarskiego w Biegach Narciarskich

powiatowy,

Pow. Centrum Kultury

Nowy Targ

Katarzyna Gazda

I miejsce, naucz. L Wesół

Mistrzostwa Województwa Małopolskiego

(narciarstwo biegowe)

wojewódzki

SZS Kraków

Katarzyna Gazda

V miejsce, naucz. L Wesół

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej

powiatowy,

Pow. Centrum Kultury

Nowy Targ

III miejsce drużynowa klasy V - VI, naucz. P. Obrochta

Powiatowe Zawody

w Narciarstwie Alpejskim

powiatowy,

Pow. Centrum Kultury

Nowy Targ

I miejsce drużynowo klasy IV-VI, naucz. E Pohrebny

Mini koszykówka - chłopców

powiatowy,

Pow. Centrum Kultury

Nowy Targ

II miejsce drużynowo klasy IV-VI, naucz. P. Obrochta

Wojewódzkie Mistrzostwa

w Narciarstwie Alpejskim

wojewódzki

SZS Kraków

V,VII miejsce Weronika Świst, Jacek Jabłoński, Hubert Zaręba,

naucz. E Pohrebny

Czwórbój Lekkoatletyczny

powiatowy,

Pow. Centrum Kultury

Nowy Targ

IV miejsce-dziewczęta,

V miejsce-chłopcy, naucz.

E Pohrebny, naucz. L Wesół

Woj. Zawody w Złotym Krążku

powiatowy,

Pow. Centrum Kultury

Nowy Targ

III miejsce,

naucz. E Pohrebny

Woj. Zawody w Błękitnej Sztafecie

powiatowy,

Pow. Centrum Kultury

Nowy Targ

IV miejsce,

naucz.E Pohrebny

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu

Powiatowe Igrzyska

w Unihokeju

Powiat Nowotarski i SZS

3 miejsce drużyn dziewcząt

i chłopców

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Nowym Targu

Turniej Piłki Nożnej

o Puchar Dyrektora PCK

powiatowy,

Pow. Centrum Kultury

Nowy Targ

III miejsce klasa IV, V

II miejsce klasa VI

naucz. G. Mrózek

III Turniej Piłki Nożnej dla dzieci o Puchar Starosty Nowotarskiego

powiatowy,

Pow. Centrum Kultury

Nowy Targ

III miejsce,

naucz. G. Mrózek

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu

Woj. zawody tenisa stołowego

wojewódzki, SZS Kraków

V miejsce Marcin Wąsik, naucz. G Temecki

Woj. zawody w narciarstwie alpejskim

wojewódzki, SZS Kraków

I miejsce Alan Kacica, naucz. G Temecki

Woj. zawody w unihokeju

wojewódzki, SZS Kraków

I miejsce,

naucz.Ryszard Kaczmarczyk

Woj. Zawody w Złotym Krążku

wojewódzki, SZS Kraków

I miejsce

naucz. Robert Furca

Hokej na lodzie

ogólnokrajowy, PZHL

I miejsce uczniów klasy sportowej z drużyną MMKS Nowy Targ

naucz. Robert Szopiński

Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu

Powiatowa Gimnazjada (Piłka koszykowa chłopców)

powiatowy,

PMOS Nowy Targ

IV miejsce I-III klas,

naucz. M. Glonek

Powiatowa Gimnazjada

(Narciarstwo alpejskie)

powiatowy,

PMOS Nowy Targ

III miejsce Karolina Zięba

II miejsce Sebastian Matląg

naucz. A. Chowaniec

Wojewódzka Małopolska Gimnazjada

(Narciarstwo alpejskie)

wojewódzki,

Małopolski SZS, PMOS Nowy Targ, MOS Limanowa, Stacja Narciarska „Czorsztyn Ski”

I miejsce:

Karolina Zaręmba

Sebastian Matląg

naucz. A. Chowaniec

I miejsce Drużyna

Powiatowa Gimnazjada

(Lekkoatletyka)

powiatowy,

PMOS Nowy Targ

Ośrodek Rabka

I miejsce Aneta Budzyk

II miejsce Sonia Klich

I miejsce Damian Guzik

III miejsce sztafeta dziewcząt

V miejsce drużyna chłopców

VII miejsce drużyna dziewcząt

Powiatowa Gimnazjada

(Tenis stołowy)

powiatowy,

PMOS Nowy Targ

II miejsce Tomasz Klocek i Adam Palej

I miejsce Tomasz Klocek

VI miejsce Adam Palej naucz. Tomasz Kędzior

Wojewódzka Małopolska Gimnazjada

(Tenis stołowy)

wojewódzki,

Małopolski SZS

Zarząd Miejski SZS w Krakowie

III miejsce Tomasz Klocek

naucz. Tomasz Kędzior

Powiatowa Gimnazjada (Biegi przełajowe)

powiatowy,

PMOS Nowy Targ

V miejsce Karolina Zaręba

Agnieszka Magierska

naucz. Agnieszka Batkiewicz

II miejsce Damian Guzik

naucz. Jacek Krauzowicz

Powiatowe sztafetowe biegi przełajowe na dystansie 10x1000m chłopców

powiatowy,

PMOS Nowy Targ

III miejsce Drużynowo

naucz. Jacek Krauzowicz

Powiatowa Gimnazjada (Piłka nożna chłopców)

powiatowy,

Starostwo Powiatowe

w Nowym Targu

V miejsce klasy II-III

naucz. Jacek Krauzowicz

Powiatowa Gimnazjada (Piłka ręczna chłopców)

powiatowy,

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Ośrodek Rabka

IV miejsce klasy II-III

naucz. Jacek Krauzowicz

Powiatowa Gimnazjada (Biegi narciarskie)

powiatowy,

Urząd Gminy Nowy Targ, PCK Nowy Targ

II miejsce Jakub Twardowski

III Kamil Bołdyzer

V miejsce Dawid Mroszczak

naucz. Jacek Krauzowicz

Wojewódzka Małopolska Gimnazjada

(Biegi narciarskie)

wojewódzki,

Małopolski SZS, PSZS Nowy Targ

PSZS Limanowa MOS Limanowa

V miejsce Kamil Bołdyzer naucz. Jacek Krauzowicz

Powiatowa Gimnazjada

(Snowboard drużynowo

i indywidualnie)

powiatowy,

PMOS Nowy Targ

I miejsce Paskal Morys

IV miejsce Oskar Tynus

IV miejsce Julita Cyrus

I miejsce drużyna chłopców

IV miejsce drużyna dziewcząt

Wojewódzka Małopolska Gimnazjada

(snowboard))

wojewódzki,

Małopolski SZS PMOS Nowy Targ

I miejsce Paskal Morys

IV miejsce Oskar Tynus

IV miejsce Julita Cyrus

I miejsce drużyna chłopców

IV miejsce drużyna dziewcząt

Powiatowa Gimnazjada (Unihokej- chłopców )

powiatowy,

PMOS Nowy Targ

Ośrodek Nowy Targ

II miejsce drużyny

naucz. Robert Szopiński, Józef Stryczek

Wojewódzka Małopolska Gimnazjada

(Unihokej- chłopców )

wojewódzki,

Małopolski SZS PMOS Nowy Targ

II miejsce drużyny

naucz. Robert Szopiński, Józef Stryczek

Ogólnopolska Gimnazjada Młodzieży

(Unihokej- chłopców )

ogólnopolski,

Zarząd Główny SZS w Warszawie

III miejsce drużyna chłopców

Otwarte Wojewódzkie Zawody w Krosie Strzeleckim

(Sporty obronne)

wojewódzki,

Małopolski Zarząd Ligi Obrony Kraju w Krakowie

II miejsce drużyna chłopców w konkurencji – letni trójbój obronny

III Jakub Twardowski

w klasyfikacji indywidualnej

II cykl zawodów MTB w kolarstwie górskim

powiatowym,

Miasto Nowy Targ

Kategoria juniorów młodszych:

I miejsce Dawid Mroszczak

II Filip Mrugała

III Sebastian Batkiewicz

Kategoria młodzików :

II miejsce Adrian Krauzowicz

III miejsce Łukasz Pełeński

Kategoria młodziczek:

II miejsce Agnieszka Magierska

Klasyfikacja zespołowa:

I miejsce gimnazjum Nr 1 naucz, M. Glonek

Gimnazjum Nr 2 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targu

Mistrzostwa Polski w Hokeju na Lodzie

ogólnopolski,

PZHL

II miejsce uczniowie

klas II h, II h

Wojewódzkie Zawody

w Tenisie Stołowym

wojewódzki,

Szkolny Związek Sportowy

I miejsce Jakub Czyszczoń

VII miejsce Aleksander Mozdyniewicz

Mistrzostwa Wojewódzkie w Unihokeju

wojewódzki,

Szkolny Związek Sportowy

I miejsce chłopcy z klas

II g, II h, naucz. Rafał Pelczarski

III miejsce dziewczynki

z klas III b, III f., III g, I e, naucz. Dariusz Gajewski

Finał Powiatowy Koszykówki Chłopców

powiatowy,

MOS Nowy Targ

II miejsce, naucz.

W. Chamuczyński

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Unihokeju

ogólnopolski

Polski Związek Unihokeja

I miejsce chłopcy z klas

IIg, IIg, IIh, Id,

naucz. Rafał Pelczarski

Finał Wojewódzki Koszykówki Dziewcząt

wojewódzki,

SZS Kraków

I miejsce dziewcząt

z klasy III g,

naucz. W. Polak

Ogólnopolska Gimnazjada Młodzieży

(Piłka Koszykowa)

ogólnopolski,

SZS w Radomiu

V miejsce dziewcząt

z klasy III g, naucz. W. Polak

*osiągnięcia uczniów uznane przez szkoły za najlepsze w roku szkolnym.

Sukcesy uczniów są ich zasługą, ale nie byłyby możliwe bez dużego wkładu pracy nauczycieli szkół oraz rodziców, a sportowe także działających w Nowym Targu stowarzyszeń sportowych.

VII. Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwo w szkole.

Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkolnym 2008/2009 we wszystkich szkołach realizowano zadania przyjętych programów wychowawczych i programów profilaktyki. W ramach programów wychowawczych oprócz wyborów do samorządów klasowych, szkolnych podjęto współpracę z rodzicami, celem której było przekazywanie informacji o postępach w nauce i zachowaniu, a także zapobieganie demoralizacji wśród dzieci i udzielanie uczniom pomocy edukacyjnej i materialnej(spotkania indywidualne, wywiadówki, pedagogizacja rodziców, imprezy klasowe, szkolne). W okresie sprawozdawczym realizowano różnego rodzaju przedsięwzięcia w następujących blokach tematycznych:

 1. Uczeń jako członek społeczności szkolnej, szkoła i jej miejsce w środowisku lokalnym,

 2. Uczeń jako członek rodziny, miasta, kraju, tradycja i obrzędowość,

 3. Uczeń w środowisku naturalnym (wdrażanie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, wykorzystywanie wiedzy ekologicznej w praktyce, akcja „Sprzątanie świata”, konkursy, obchody Dnia Ziemi, akcje odzyskiwania surowców wtórnych).

Program profilaktyki służył poprawie bezpieczeństwa w szkole, eliminowania przejawów agresji i nietolerancji. W ramach zadań tego programu realizowano programy profilaktyczne pt. ”Trzeci elementarz”, ”Program Siedmiu Kroków”, których celem było dostarczenie uczniom informacji o zagrożeniach towarzyszących nadużywaniu alkoholu i zażywaniu substancji uzależniających. Realizowano także program pt. ”Trzymaj formę” celem ,którego było propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywny odpoczynek i zbilansowaną dietę. W klasach IV-V realizowano także program pt.” Spójrz inaczej na agresję”. Celem tego programu było budowanie wysokiej samooceny uczniów, nauka o emocjach oraz sposobach nie destruktywnego radzenia sobie z nimi, a także edukacja na temat zjawisk przemocy i agresji wraz ze sposobami przeciwdziałania. Zadania nauczycieli w powyższym zakresie wzmacniane były poprzez działające we wszystkich szkołach świetlice szkolne i działające, w łącznym wymiarze 129 godzin tygodniowo, świetlice profilaktyczno –wychowawcze.

Szkoły współpracowały w realizacji programów wychowawczych i programów

profilaktyki z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Targu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu, Prokuraturą Rejonową w Nowym Targu, Sądem Rejonowym w Nowym Targu, Urzędem Miasta Nowego Targu, PTIS w Nowym Targu, Nadleśnictwem Państwowym w Nowym Targu, Biblioteką Powiatową i MOK w Nowym Targu, Starostwem Nowotarskim oraz podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi. Wśród przedsięwzięć realizowanych przez szkoły dla realizacji programów nauczania, programów wychowawczych i profilaktycznych wymienić należy uroczystości patriotyczne z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Wybuchu II Wojny Światowej, Święta Niepodległości 11 listopada, uroczystości poświęcone patronom szkoły. W tradycji szkolnej utrwaliły się i były zorganizowane uroczystości z okazji świąt religijnych (Jasełka Bożonarodzeniowe, Przegląd Kolęd, Konkursy na kartę świąteczną), Dnia Babci i Dziadka, Dnia Nauczyciela, Dnia Ziemi, Dnia Książki, Dnia Dziecka, Ślubowania pierwszoklasistów. Organizowano także konkursy wiedzy i sprawności (m.in. ortograficzny, komputerowy, piosenki angielskiej)oraz różnego rodzaju zawody sportowe. Inną jeszcze formą pracy były zimowiska i półkolonie organizowane głownie dla rodzin o niskiej zamożności i uczniów z rodzin patologicznych.

W dobie zwiększonych zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacyjnego szczególnie ważnym jest właściwe bezpieczeństwo uczniów w szkole. W celu. eliminowania zagrożeń okresowo dokonywano kontroli sprawności wszystkich urządzeń i wyposażenia szkoły. Występujące jeszcze niedoskonałości lub niesprawności były niezwłocznie usuwane w ramach bieżących lub okresowych remontów. Większość szkół została wyposażona w monitoring wizyjny. Zainstalowane kamery wewnątrz jak i na zewnątrz szkół (stan jak tabela nr 5) pozwoliły w wielu przypadkach na szybką reakcję ze strony nauczycieli i wykrycie uczniów zakłócających pożądany porządek w szkole i dewastujących mienie szkolne. System ten wzmocnił działania wychowawców klas, nauczycieli dyżurujących na przerwach międzylekcyjnych i pozostałych pracowników odpowiedzialnych za ład i bezpieczeństwo uczniów w budynkach szkolnych i na terenach szkolnych. We wszystkich dostępnych dla uczniów komputerach zainstalowano programy chroniące uczniów przed dostępem do niepożądanych treści (blokady m.in. „Opiekun ucznia”, „Benjamin”). Zatrudnieni w szkołach pedagodzy szkolni, a w gimnazjach także psycholodzy szkolni w ramach swoich kompetencji -oprócz zadań w zakresie ogólnej profilaktyki - szczególną opieką pedagogiczno-psychologiczną otoczyli dzieci i młodzież tzw. trudną. W ramach działań wspomagających uczniów rozpoznawano ich środowisko zamieszkania i o ile to było możliwe udzielano stosownej pomocy dydaktycznej jak i materialnej. W skrajnych 2 przypadkach uczniowie - którzy nie akceptowali udzielanego im wsparcia i nie wykazywali poprawy w zachowaniu stanowiąc zagrożenie dla pozostałych uczniów - byli po uzyskaniu stosownego postanowienia sadu kierowani do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W ramach systemu bezpieczeństwa uczniów w szkołach opracowano i wdrożono regulamin odbioru przez rodziców uczniów klas I-III, regulamin wycieczek szkolnych oraz funkcjonowały gabinety lekarskie (doraźna pomoc w drobnych urazach, przy złym samopoczuciu).Prowadzono także zajęcia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (zajęcia i pokazy m.in. zorganizowane przez Medyczne Służby Maltańskie). W Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Klikuszówka zatrudniono strażnika bezpiecznego przejścia przez drogę, a w rejonie szkół (tam gdzie zezwalały na to przepisy Kodeksu Drogowego) zainstalowano na jezdniach progi zwalniające i umieszczono odpowiednie oznakowanie.

VIII. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół.

W roku szkolnym 2008/2009 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem miasta Nowego Targu było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom prowadzonym przez miasto środków finansowych na prowadzenie działalności ,w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków komunalnych, a także środków finansowych w formie dotacji do działających w Nowym Targu niepublicznych przedszkoli.

Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. Tabela Nr 16 przedstawia stan realizacji tego obowiązku począwszy od 2003r.

Tabela Nr 16. Dowożenie uczniów do szkół.

Wyszczególnienie

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

 

uczniowie:

1.

Niepełnosprawni dowożeni

14

16

38

49

46

48

44

2.

Zamieszkujący w znacznym oddaleniu od szkoły- dowożeni

135

110

103

101

106

103

105

Razem-dowożeni

149

126

141

150

152

151

149

3.

Nakłady (w zł)

43.331

44.206

48.818

70.000

83.886

82.367

102.000*

* plan

Z roku na rok zwiększa się liczba osób (uczniów) uprawnionych do nieodpłatnego dowozu na zajęcia w szkołach. Z uwagi na znaczne oddalenie od szkoły miejsca zamieszkania uczniów w roku szkolnym 2008/2009 dowożono 105 uczniów Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu. Uczniowie niepełnosprawni dowożeni byli w szczególności do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II i Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – Koło w Nowym Targu z siedzibą przy ul. Podtatrzańskiej.

Zgodnie z dyspozycją art.90b i art.90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów ale także szkół ponadgimnazjalnych którzy zamieszkują w Nowym Targu. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 351 zł na członka rodziny. Stypendia szkolne przyznawane były w kwocie od 51zł do 118 zł miesięcznie (max- 128zł), a zasiłki szkolne (jednorazowo) w kwocie 320 zł. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu Wojewody Małopolskiego w kwocie 125.126 zł (wrzesień- grudzień 2008 - 52.787 zł, styczeń- czerwiec 2009r.- 72.339 zł). Zgodnie z wymogami prawa w m-cu październiku 2008r. dokonano aktualizacji obowiązujących na terenie miasta Nowego Targu zasad udzielania pomocy materialnej uczniom o charakterze edukacyjnym. Tabela Nr 17 pokazuje liczbę przyznanych stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2008/2009 z wyszczególnieniem typów szkół w których uczniowie pobierali naukę.

Tabela Nr 17 Stypendia szkolne w roku szkolnym 2008/2009

Lp.

Wyszczególnienie

Stypendium szkolne

Zasiłek szkolny

1.

Liczba wniosków

286

2

2.

Liczba wniosków pozytywnie załatwionych - ogółem

272

2

w tym odnoszących się do uczniów:

szkół podstawowych

131

1

gimnazjów

67

 

szkół ponadgimnazjalnych

73

1

innych

1

-

3.

Nakłady finansowe (w zł)

150.409

640

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu ”Wyprawka szkolna” Z tej formy pomocy skorzystało 115 uczniów. Na realizację zadania pozyskano środki finansowe w kwocie 16.360 zł od Wojewody Małopolskiego.

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie miasta Nowego Targu rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 70b ustawy o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Tabela Nr 18 pokazuje liczbę złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków, oraz poniesione wydatki z tego tytułu.

Tabela Nr 18. Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów.

Liczba pracodawców którzy otrzymali dofinanso-wanie

Liczba młodocianych którzy ukończyli naukę zawodu:

Liczba decyzji odmawiają-cych przyzna-nia dofinanso-wania

Kwota jaką w 2008r. wypłacono pracodawcom w ramach dofinansowania

Wysokość dotacji pozyskanej w 2008r. od Wojewody Małopolskiego

ogółem

w tym w cyklu kształcenia3:

24 mies.

36 mies.

41

49

10

39

2

299.482,00

299.482,00

Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody Małopolskiego w kwocie 299.482,00 zł, która w 100% pokryła poniesione wydatki.

Wykres Nr 3 przedstawia liczbę młodocianych z Nowego Targu którzy w 2008r. ukończyli naukę zawodu wg zawodów, w których się dokształcali4.

Wykres Nr 3. Liczba młodocianych którzy ukończyli naukę u pracodawcy
w układzie zawodów w których byli szkoleni.

Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2008/2009 była kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 7 lat do ukończenia gimnazjum(16 lat) ,a obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 17 - 18 lat życia. Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkują uczniowie, a obowiązku nauki gmina (Burmistrz Miasta Nowego Targu). Podstawowe informacje w zakresie spełniania obowiązku nauki zawarto w tabeli nr 19.

Tabela Nr 19. Kontrola obowiązku nauki.

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku nauki (roczniki 1992-1993)

1029

2.

Liczba uczniów spełniających obowiązek nauki - ogółem

w tym:

1.spełniających jeszcze obowiązek szkolny,

2.w szkołach ponadgimnazjalnych,

3.u pracodawców,

4.w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym,

5.w ośrodku dla osób z upośledz. umysłowym

w stopniu głębokim

953

46

890

2

12

3

3.

Liczba wszczętych postępowań administracyjnych dla ustalenia miejsca spełniania obowiązku nauki

203

4.

Liczba wszczętych postępowań administracyjnych z wniosków szkół dla przymuszenia do właściwego spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki

17

5.

Liczba postępowań egzekucyjnych (nałożonych grzywien) w celu przymuszenia rodziców do spełniania obowiązków dla spełniania obowiązku szkolnego lub nauki przez uczniów.

4

 

W przypadku 3 uczniów nie spełniających obowiązku nauki prowadzone jest postępowanie administracyjne w trybie ustawy o egzekucji administracyjnej, a 73 uczniów postępowanie wyjaśniające bowiem brak jest wymaganych prawem dokumentów potwierdzających spełnianie obowiązku nauki. Na podstawie zebranych dokumentów(oświadczeń dalszych członków rodziny, znajomych czy organów) istnieje tylko domniemanie o podjęciu nauki w nowym miejscu zamieszkania (brak kontaktu z rodzicami, brak informacji o miejscu zamieszkania na ogół zagranicą ,brak potwierdzenia ze szkoły). W 127 postępowaniach administracyjnych ustalono aktualne miejsce spełniania obowiązku nauki przez zobowiązanych uczniów.

Kolejnym zadaniem o charakterze edukacyjnym realizowanym w roku szkolnym 2008/2009 była pomoc dla 34 uczniów romskich poprzez zakup podręczników i przyborów szkolnych oraz uiszczanie opłat za usługi przedszkolne świadczone dla 4 dzieci z rodzin romskich. Zadanie realizowano przy pomocy środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej (w kwocie 11.500 zł) i od Wojewody Małopolskiego (w kwocie 9.300 zł). Dla 150 uczniów sfinalizowano zajęcia nauki pływania na basenie kąpielowym w wymiarze 20 godzin, pozyskując na ten cel środki finansowe w kwocie 30.900 zł od Marszałka Województwa Małopolskiego (całkowity koszt zajęć – 68.500 zł).

W roku szkolnym 2008/2009 realizowano również szereg działań o charakterze analitycznym, planistycznym w związku z reformą oświaty oraz prowadzono działalność normotwórczą w trybie i formach przewidzianych w ustawie. W szczególności wypracowano nowe zasady wynagradzania nauczycieli dla przyjęcia Uchwały Nr XXX/352/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę miasto Nowy Targ. Ponadto przygotowano regulacje w zakresie dotacji do niepublicznych przedszkoli, opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych, stypendiów szkolnych a także obwodów szkolnych co dało podstawę do podjęcia przez Radę Miasta Nowego Targu następujących uchwał:

 • Nr XXVI/300/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 października 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/222/2008 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Targu przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

 • Nr XXVI/301/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 października 2008 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ

 • Nr XXVI/302/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 października 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy-Miasto Nowy Targ

 • Nr XXVII/326/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 110/XIII/03 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 30 grudnia 2003r.w sprawie ogólnych zasad korzystania i opłat za świadczenia przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Nowy Targ oraz zmiany Uchwały Nr XXVI/301/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 października 2008r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Nowy Targ

 • Nr XXX/351/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 marca 2009r.w sprawie przyporządkowania ulic i osiedli do obwodów szkolnych.

W ramach wewnętrznego kierownictwa oprócz różnego rodzaju decyzji organizacyjno-kadrowych wydano 12 zarządzeń odnoszący się do sfery oświaty oraz przeprowadzono 5 konkursów na stanowisko dyrektora szkoły (SP3, SP4, SP10, SP11 i G2).

IX. Finansowanie zadań oświatowych

Wydatki na oświatę od wielu już lat stanowią ok. 32 % w ogólnych wydatkach budżetu miasta Nowy Targ. Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi i stanowić będzie treść sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowego Targu za rok budżetowy 2008 i 2009.

Burmistrz Miasta

mgr inż. Marek Fryźlewicz

Opracował:

mgr Janusz Stopka

Naczelnik Wydziału Oświaty

Urzędu Miasta Nowy Targ

018 2611 225

janusz_stopka@um.nowytarg.pl

1 „5a.4 Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego”.

2 Staniny - to pomiar zapewniający normalizację wyników czyli ich przekształcenie przy zastosowaniu skali standardowej dziewiątki. Aby przedstawić wyniki sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej(egzaminu gimnazjalnego) wydzielamy najpierw grupy uczniów, którzy uzyskali taką samą sumę punktów. Następnie szeregujemy te grupy rosnąco, według uzyskanej sumy punktów, by następnie ustawić grupy w kolejno na dziewięciu stopniach (staninach) biorąc pod uwagę wyniki grupy i jej liczebność. Wyniki charakterystyczne dla szkoły odnosimy do wyników sporządzonych przez OKE dla całej populacji w danym roku szkolnym i do wyników szkoły z lat poprzednich.

3 podział cyklu kształcenia na 24 i 36 miesięczny wprowadzony ze względu specyfikę poszczególnych zawodów i określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 maja 2004r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i uwzględnia on specyfikę zawodów.

4 Wykres nie stanowi informacji o pełnym stanie uczniów którzy w okresie sprawozdawczym ukończyli naukę zawodu ,a obrazuje wyłącznie w jakich zawodach kształceni byli uczniowie u pracodawców, którzy zwrócili się we właściwym terminie do Burmistrza Miasta Nowego Targu zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Organ refundujący koszty kształcenia młodocianych pracowników nie ma kompetencji w zakresie określania pożądanej struktury zawodów uczonych u pracodawców.

Aktualizacja: 17-03-2017r.
Oglądane: 26204 razy

Print Wersja do druku
Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE